Avocatul Poporului – Angajeaza medici

Stiri

Instituţia Avocatul Poporului organizează Selecție pentru specialiști (medici) -colaboratori externi la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie

 1. Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1)  Condiţii generale:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice;
 7. g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2) Condiţii specifice:

 1. absolvent al Facultății de Medicină – specializarea medic primar sau medic specialist;
 2. certificat profesional curent (fără sancțiuni);
 3. certificat de membru valid.
 4. să facă dovada deținerii cabinetului individual/cabinete asociate/societăți civile profesionale/PFA (persoane fizice autorizate), conform normelor profesionale specifice și a normelor legale în materie și să facă dovada înscrierii în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP);

Pentru candidații care își depun dosare pentru a participa la selecție, instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare şi transport.

Candidatul al cărui dosar a fost admis în urma selecției îşi va desfăşura activitatea în centrul zonal pentru care a optat în cererea de înscriere.

 1. Documentele solicitate:
 2. a) declarație pe proprie răspundere că nu desfășoară activități în locurile de detenție, nu are sancțiuni și nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. c) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Candidaţii vor depune la sediul Colegiului Medicilor din România din Bulevardul Timișoara nr. 15, Sector 6, București, până la data de 1 august 2019 documentele enumerate la punctul II. iar documentul prevăzut la lit. b) va fi prezentat în original în vederea verificării conformității copiei cu acesta.

III. După depunerea dosarelor, Colegiul Medicilor din România formulează propuneri, în baza cărora Avocatul Poporului realizează selecția, conform  art. 37 alin. (1) și 38 alin. (1) din Legea  nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată.

 

Odată realizată selecția, Avocatul Poporului va emite Ordinul cu nominalizarea specialiștilor (medici) – colaboratori externi la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie.

Rezultatele selecției vor fi afișate pe paginile de internet ale instituției Avocatul Poporului și Colegiului Medicilor din România.

 Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon: 021/312.71.27 și de la sediul Colegiului Medicilor din România sau la telefon 0214138800 sau 0214138803.

Avocatul Poporului           Victor Ciorbea

 

Avizat: Magda Constanța Ștefănescu, adjunct al Avocatului Poporului

Întocmit: Nicolae Voicu, consilier

Bucureşti, 20 iunie 2019

Lasă un răspuns