Ca urmare a mai multor sesizări din partea colegilor medici de familie privind solicitările de eliberare a unor adeverințe Colegiul Medicilor din România a emis prezenta

Stiri

INFORMARE

Competența profesională se obține în urma pregătirii în specialitate prin rezidențiat precum și prin urmarea unor programe de pregătire pentru obținerea unor competențe profesionale.

Conform curriculumului de pregătire în medicina de familie, medicul de familie nu este abilitat să emită adeverințe medicale care să precizeze sintagma ”apt de muncă”. De altfel nici o altă specialitate medicală nu este abilitată să folosească această sintagmă deoarece conține elemente generale, evazive. Potrivit prevederilor HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, numai medicii de medicina muncii sunt abilitați să completeze fișa de aptitudine și cu referire doar la un anumit loc de muncă, nu la capacitatea de muncă în general.

Medicii de familie trebuie să respecte competențele curriculare, in conformitate cu prevederile art. 9 din Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România („Art. 9 – Principiul specializării profesionale. Cu excepţia unor cazuri de urgenţă vitală, medicul acţionează potrivit specialităţii, competenţelor şi practicii pe care le are.”). Astfel, medicii de familie pot folosi doar sintagma ”clinic sănătos” sau pot preciza diagnosticul constatat sau confirmat de alte specialități medicale, nefiind îndreptățiți curricular să folosească sintagma ”apt de muncă”.

In caz contrar, pot intra sub incidenta dispozitiilor art. 22, lit. g) din Codul de deontologie („Art. 22 Fapte şi acte nedeontologice. Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special, următoarele acte: (…) g) emiterea unui document medical pentru care nu există competenţă profesională;”).

In ceea ce priveste eliberarea adeverintelor medicale facem urmatoarele precizari:

Capitolul II, litera A. Pachetul de servicii de bază în asistența medicală primară, pct. 1.5 lit. i) – din Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, stabileste dreptul pacientului de a beneficia în mod gratuit (conform statutului de asigurat) si obligatia corelativa a medicului de familie de a elibera adeverinţa de încadrare în muncă pentru şomeri beneficiari ai pachetului de bază.

Art. 2, lit. d) din Anexa la Ordinul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj prevede ca pentru completarea fișei persoana în căutarea unui loc de muncă va prezenta un set de acte printre care si adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale. Ordinul MMSS nu stabileste obligatia medicului de familie de a elibera aceasta adeverinta pe de-o parte, iar pe de alta parte aceasta adeverinta nu este una si aceeasi cu cea mentionata in HG nr. 140/2018.

Conform prevederilor art. 9, alin. (1) din HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, aptitudinea in munca reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita examenul medical.

Medicul specialist de medicina muncii, în baza fișei de solicitare a examenului medical la angajare, fișei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical și a examenelor medicale efectuate, completează fișa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiționat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv in conformitate cu art. 16, alin. 6) din hotarare.

Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverință/scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat.

Pe cale de consecinta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii si HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, examenul medical care să constate dacă o persoană este apt/inapt pentru muncă este de competența medicului de medicina muncii.

Potrivit Legii nr. 321/2007 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă, avizul medical “apt/ inapt de efort fizic” este emis de cabinetul de medicină sportivă în urma examinărilor clinice şi paraclinice specifice, cu avizul medicului specialist, a colaborării cu alte specialităţi medicale, în funcţie de particularităţile cazului, iar pentru orele de educaţie fizică din şcoli, avizul medical poate fi eliberat de către medicul şcolar în colaborare cu medicii de specialitate.

Orice solicitare va fi intemeiata pe prevederile legii si i se va da curs de medic in limitele competentelor.

PRESEDINTE

Dr. Borcean Gheorghe

Lasă un răspuns