CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU ORADEA (C.M.D.T.A. ORADEA) subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU ORADEA (C.M.D.T.A. ORADEA) subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la CONCURS prin recrutare din sursă externă, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârilor Guvernului României nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor și nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ale Ordinelor ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar și nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi respectiv a funcției de farmacist șef în unitățile sanitare publice cu paturi, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, și ale Procedurii PS-001-D M-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în
unitățile M.A.I., pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de medic (personal contractual) pe perioadă nedeterminată:

 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea – Cabinet medical de unitate – Poliție;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul Centrului Medical Județean Hunedoara – Cabinet medical de unitate – Poliție;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicina muncii în cadrul Centrului Medical Județean Timiș– Compartimentul Medicina muncii.
Condițiile pe care le oferă C.M.D.T.A. Oradea sunt cele specifice unităților medicale din România.

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante se pot prezenta medici specialiști cu drept de liberă practică confirmați în specialitatea Medicina muncii, respectiv Medicină de familie, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții.
Condiții generale:
a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și
domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris și vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exercițiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează (verificările privind starea de sănătate medicală sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime și condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
h) să fie declarați „apt” din punct de vedere psihologic pentru funcția scoasă la concurs (examinarea va fi efectuată prin Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne);
i) să fie declarați „apt” din punct de vedere medical (candidații vor parcurge etapele prevăzute de O.M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și Procedura PS-001/DM/RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 pentru obținerea fișei de aptitudine în muncă, sens în care, după afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs, vor ridica de la Serviciul Management Resurse Umane (str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, etaj VI, camera 618) trimiterea către structura competentă de medicina muncii la care este arondată unitatea organizatoare.

Condiții specifice:
a) să fie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sănătate, specializarea medicină;
b) să dețină certificat de confirmare ca medic specialist în specialitatea Medicina muncii, respectiv Medicină de familie;
c) să dețină certificat de membru al Colegiului Medicilor;
d) să dețină aviz anual de liberă practică pentru exercitarea funcției de medic;
e) să dețină asigurare de malpraxis;
f) să aibă minimum 5 ani vechime în muncă pentru ocuparea postului de medic specialist specialitatea Medicina muncii, respectiv să aibă minimum 3 ani vechime în muncă pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea Medicină de familie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare (în termen de valabilitate);
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) certificat de cazier judiciar în original (în termen de valabilitate);
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (în termen de valabilitate);
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) autobiografie (redactată olograf) și tabelul nominal cu rudele candidatului;
k) declarație de confirmare a cunoașterii și acceptare a condițiilor de recrutare;
l) 3 fotografii tip B.I., 2 fotografii color 9/12 cm;
m) curriculum vitae;
n) recomandare de la ultimul loc de muncă (trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei, număr de înregistrare, ștampila unității și semnătura persoanei care a întocmit-o);
o) copii de pe certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâri judecătorești privind starea civilă, după caz;
p) copii de pe carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
r) dosar cu șină.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Programarea la testarea psihologică se face prin grija Compartimentului Resurse Umane și se va desfășura la sediul Centrului de Psihologie al M.A.I. din str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, București, iar candidații vor fi anunțați în timp util cu privire la data efectuării acesteia.
Fișa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii din cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă pentru care se organizează concurs și a optat candidatul va fi depusă la dosarul de concurs până cel târziu la data desfășurării primei probe de concurs.
Contestația privind dosarele respinse se adresează, în termen de 2 (două) zile lucrătoare din momentul afișării, directorului C.M.D.T.A. Oradea, stabilindu-se un termen de 2 (două) zile lucrătoare pentru soluționare.

Tematica de concurs și bibliografia sunt afișate la avizierul C.M.D.T.A. Oradea și pe site-ul unității: www.cmdtaoradea.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității din Oradea, str. Dunărea nr. 7, județul Bihor, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 13.09.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 13.09.2019.

Relații privind participarea la concurs pot fi obținute la tel.: 0259.401.118, int. 21126.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns