Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi organizează concurs pentru următoarele posturi contractuale vacante:

Jobs

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str.Mitropolit Varlaam, nr. 54, CUI.18060331, reprezentată prin director executiv Luminiţa Munteanu şi director executiv adjunct Daniel Ciobotaru, organizează concurs în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 166/2023, şi a Memorandumului nr.3870/26.01.2024, pentru următoarele posturi contractuale vacante:

I. La Cabinete Medicale Şcolare:
– 1 (unu) post contractual de medic specialist de medicină generală cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată pentru care se solicită:
 certificat de medic specialist medicină generală ( specialitatea medicină de familie) ;
 minim 4 (patru) ani vechime în muncă şi specialitate.
II. La Cabinete Medicale Studenţeşti
– 1 (unu) post contractual de medic specialist de medicină generală cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată pentru care se solicită:
 certificat de medic specialist medicină generală ( specialitatea medicină de familie) ;
 minim 4 (patru) ani vechime în muncă şi specialitate.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
(5) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant.
(6) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(7) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (6) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
(8) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (2) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(9) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi,respectiv în Iaşi, str.Mitropolit Varlaam nr. 54, de luni – vineri 8.00 – 16,00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0232/206344 int.110 sau108.
(10) Dosarele de concurs pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la alin. (5).
(11) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platforma informatică a unităţii organizatoare, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (7) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(12) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
(13) Nerespectarea prevederilor alin. (10) şi (12), după caz, conduce la respingerea candidatului.
(14) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la alin. (5), propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
Cerinţe generale/Cerinţe specifice prevăzute şi în prima parte a anunţului:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1 persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Tematica concursului de medic specialist în specialitatea medicină de familie pentru Cabinetele Medicale Şcolare şi pentru Cabinetele Medicale Studenţeşti:
Tematica examenului de medic specialist specialitatea medicina de familie
I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA PRACTICĂ

I. PROBA SCRISĂ
1. Probleme medicale ale omului sanatos -1
2. Etapele de dezvoltare ale fiintei umane-1
3. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare-1
4. Diagnosticul starii de sanatate-1
5. Trecerea de la starea de sanatate la starea de boala -1
6. Metode contraceptive -3
7. Evaluarea starii de sanatate a unei colectivitati -1
8. Atitudinea M.F în fata unor simptome comune ( astenia, ameteala, adenopatia, dispneea, durerea toracica, palpitatiile, durerile abdominale, tremuraturile, hemoragiile genitale) -4
9. Afectiunile respiratorii la adult si copil ( infectiile acute ale cailor aeriene superioare la copil, traheobronsita, pneumoniile, astmul bronsic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonara) -3,5,6,7
10. Afectiunile cardiovasculare la adult si copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arteriala, tulburarile de ritm cardiac, endocarditele, insuficienta cardiaca, socul in pediatrie ) – 3,5,6,7,
11. Afectiunile digestive la adult si copil ( gastritele acute si cronice, ulcerul gastro – duodenal, esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute si cronice, cirozele, colecistitele acute si cronice, litiaza biliara)-3,5,6,7,8
12. Afectiunile renale la adult si copil ( infectiile cailor urinare, glomerulonefritele acute si cronice, sindromul nefrotic,litiaza renala,insuficienta renala acuta si cronica). – 3,5,7,8
13. Afectiunile reumatice la adult si copil ( lumbago, lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida, spondilitele, lupusul eritematos sistemic, artrita cronica juvenila, ) -3,5,7,8
14. Afectiunile metabolice la adult si copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile) -3,5,7
15. Afectiunile hematologice la adult si copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva, leucemia limfoblastica, leucemia mieloida, coagulopatiile) -3,5,7
16. Afectiunile endocrine la adult si copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si tetania) -3
17. Afectiunile neurologice la adult si copil ( cefaleea, nevralgia de trigemen, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia,) -3,5
18. Afectiunile psihice la adult si copil ( deficienta mintala, tulburarile de personalitate si psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul). -3,5
19. Afectiuni dermatologice la adult si copil (dermatitele alergice, micozele, parazitozele cutanate si dermatitele infectioase) – 3
20. Afectiuni ORL la adult si copil ( anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele) -3,4, 7
21. Afectiuni oftalmologice( ochiul rosu, glaucomul, traumatismele ochiului) -3,4
22. Afectiuni ginecologice si obstetricale ( tulburarile menstruale, cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normala, sarcina cu risc) -3,5
23. Puericultura (dezvoltarea psihica si somatica a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinarile la copil)-7
24. Boli infectioase la adult si copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemica, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsiva, hepatitele virale, toxiinfectiile alimentare, boala diareica acuta, bolile infectioase cu transmitere sexuala) -3
25. ORDIN nr. 2.508/4.493/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos- 9
II . PROBA PRACTICĂ
Acordarea primului ajutor prespitalicesc in principalele urgente medico-chirurgicale -4
Interpretarea principalelor investigatii de laborator -3
Interpretarea principalelor investigatii functionale -3
Bilantul unui politraumatizat -4
Corelatia indicilor de greutate si înaltime -7
Atitudinea terapeutica in fata unui traumatism ocular -3
Efectuarea unui examen ORL -3
Examenul clinic al unei gravide -3
Alcatuirea unui regim alimentar pentru un om sanatos -3
Alcatuirea unui regim alimentar pentru un bolnav -3
Întocmirea unor acte medicale -2
Interpretarea principalilor indicatori demografici si de morbiditate -1
Asigurarea asistenței medicale in unitățile de învățământ preuniversitar și studenților – 9

BIBLIOGRAFIE
1. Bazele medicinei de familie, vol I, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2001
2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitara C.Davila Buc., 1998
3. Diagnostic si tratament în practica medicala, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed. Stiintelor Medicale, Buc., 2001
4. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
5. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
6. Ghid de practica medicala, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999
7. Esentialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2001
8. Ghid de practica medicala, vol. II, Ed. Infomedica, Buc., 2001
9. ORDIN nr. 2.508/4.493/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos

Tipul probelor de concurs : selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba practică.
Calendarul de desfăşurare a concursului
– 22.04.2024 – Solicitare aviz de la Colegiul Medicilor şi desemnare membru comisie;
– În 2 zile lucrătoare de la primirea avizului, se procedează la publicitatea concursurilor;
– 29.04.2024 – data afişării anunţului pe portalul posturi.gov.ro, prin adresa de email:posturi@gov.ro;
– Pânâ pe 29.04.2024 constituirea comisiilor de concurs şi de contestaţii;
– 16.05.2024 – data finalizării depunerii dosarelor a candidaţilor conform art.8 alin.5. În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului;
– Selecţia dosarelor – 2 zile lucrătoare şi a punctajelor rezultate din analiza şi evaluarea activităţii profesionale pentru proba de departajare proba D – 20.05.2024, afişarea selecţiei – pv semnat de toţi membrii, până la ora 16 ;
– 21.05.2024 până la ora 16 primirea contestaţiilor la selecţia dosarelor;
– 22.05.2024 soluţionarea şi publicarea rezultatului admis/respins la sediul instituţiei şi pag de internet;
– 23.05.2024 – data examenului pentru proba scrisă – ora 10,00 min. 50 puncte;
– 24.05.2024 – dată depunere contestaţii în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării probei scrise/afişare
– 27.05.2024 – soluţionare contestaţii
– 28.05.2024 proba practică – ora 12,00 min. 50 puncte;
– 29.05.2024 dată depunere contestaţii la proba practică , în termen de 24 de ore de la data şi ora afăşării probei practice/afişare
– 30.05.2024 soluţionare contestaţii
– 31.05.2024 la finalizarea concursului se întocmeşte Raport final care conţine modalitatea de desfăşurarea concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi care se afişează în aceeaşi zi până la ora 16;
– 03.06.2024 – afişarea rezultatelor finale până în ora 16,00. Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
Concursul se organizează în maxim 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului pentru posturile vacante.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .