PRIMĂRIA ORAȘULUI VĂLENII DE MUNTE (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

PRIMĂRIA ORAȘULUI VĂLENII DE MUNTE (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                   un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală la Compartimentul Cabinete medicale Școlare.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria instituției. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic Medicină de familie, postată pe site-ul Ministerului Sănătății. Înscrierile la concurs se fac la sediul primăriei, str. Berevoiești nr. 3A, Compartimentul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 24.01.2020., iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 24.01.2020.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, tel.: 0244.280.816, int. 33.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns