HG nr.438 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Legislatie Stiri

HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După articolul 191 se introduce un nou articol, art. 1911
, cu următorul cuprins:
”Art. 1911 – (1) Categoriile de furnizori care trebuie să facă dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare, potrivit prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 249 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:
a) furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară – cu excepția cabinetelor medicale care sunt organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică de medicină fizică şi de reabilitare – cu excepția cabinetelor medicale care sunt organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) furnizorii de servicii de medicină dentară – cu excepția cabinetelor medicale care sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) furnizorii de investigații medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală și medicină nucleară;
e) unitățile sanitare cu paturi, inclusiv sanatoriile și preventoriile;
f) unităţile specializate private care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat;
g) furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
h) furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu;
i) furnizorii care fabrică dispozitive medicale la comandă, precum și pentru furnizorii care desfășoară atât activitate de comercializare a dispozitivelor medicale cât și de fabricare a dispozitivelor medicale la comandă.”
(2) Documentele prin care se face dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare se transmit/se depun la casele de asigurări de sănătate până cel târziu la data de 15 iunie 2020.
2. După capitolul XIII ”Dispoziții finale” se introduce un capitol nou, capitolul XIV ”Dispoziții aplicabile până la data de 30 septembrie 2020, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV2”,conținând articolele 213-227, cu următorul cuprins:

”Capitolul XIV ”Dispoziții aplicabile până la data de 30 septembrie 2020 în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV2.
Art. 213 – Din bugetul Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, se suportă serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru tratarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 şi a complicaţiilor acestora acordate persoanelor asigurate, persoanelor neasigurate, precum și altor persoane aflate pe teritoriul României.
Art. 214 – (1) Serviciile medicale, serviciile de îngrijiri la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223
alin.(1) – (12) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru serviciile medicale şi serviciile de îngrijiri la domiciliu, precum şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate denumită în contianuare PIAS.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) și (2), nu se aplică reglementările privind validarea şi decontarea serviciilor, precum şi cele privind sancţiunile aplicabile, prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 215 – Contractele/actele adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale,tehnologii și dispozitive asistive pot fi semnate atât de reprezentantul legal al furnizorului, cât şi de casa de asigurări de sănătate, prin semnătură electronică extinsă.
Art. 216 – (1) Numărul maxim de consultaţii acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice este de maximum 8 consultaţii pe oră/medic, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie a două
consultaţii/lună/pacient cu boli cronice.
(2) Numărul maxim de consultații ce poate fi raportat pe zi la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice se
stabilește prin raportare la programul la cabinet al medicilor și la numărul maxim de 8 consultații/oră/medic prevăzut la alin. (1).

(3) Consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal
de servicii medicale, pot fi acordate şi la distanţă, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicină fizică și de reabilitare şi pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații/oră.
(4) Serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice,pot fi acordate și la distanță – prin mijloace de comunicare la distanță.
(5) Pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră. De aceste consultaţii beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României.
(6) Medicul de familie, precum şi medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicul de medicină fizică și de reabilitare, vor consemna consultaţiile medicale la distanţă în registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, şi va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.
(7) Consultaţiile la distanţă prevăzute la alin. (3) se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet prevăzute în pachetele de servicii.
(8) Consultațiile prevăzute la alin. (5), inclusiv cele la distanță, se asimilează consultaţiilor din pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice.
(9) Serviciile medicale din ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu se acordă fără a mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

Art. 217 – (1) Medicii de familie, urmare a unei consultații, ce poate fi acordată și la distanță, prin care apreciază menținerea beneficiului terapeutic a schemei stabile de tratament la pacienţii cu boli cronice, eliberează prescripţie medicală în continuare, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale. Medicul de familie iniţiază
tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie
personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Medicul de familie poate emite prescripţie medicală, în continuare pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de către medicul specialist – scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.
(3) Pentru medicamentele notate cu (**), (**1), (**1Ω) şi (**1β) în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prescrierea se realizează potrivit Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare .

(4) Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile,
conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, cu excepţia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.
Art. 218 – Casele de asigurări de sănătate contractează întreaga sumă alocată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinație servicii medicale spitalicești, luând în calcul indicatorii specifici fiecărei unități sanitare cu paturi conform prezentei hotărâri și a normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu modificarea prevederilor după cum urmează:
a) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, suma contractată lunar, pe baza indicatorilor specifici fiecărei unități sanitare cu paturi, poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile estimate aferente activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de
suplimentare a sumelor contractate.
b) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, altele decât cele prevăzute la lit. a), suma contractată lunar poate fi suplimentată la solicitarea unităţilor sanitare cu paturi pe bază de documente justificative, fără a depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital;
c) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare de zi, suma contractată lunar, poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative.
Art. 219 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează unităților sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, activitatea desfășurată lunar până la data de 30 septembrie, după cum urmează:
a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizați în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;
b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situația în care valoarea aferentă indicatorilor realizați este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;
c) la nivelul indicatorilor realizați, fără a depăși suma ce poate fi contractată în funcție de capacitatea maximă de funcționare lunară a fiecărui spital, dacă se acoperă cheltuiala efectiv realizată;
d) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situația în care acestea depășesc nivelul contractat,justificat de situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2.
(2) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute, altele decât cele prevăzute la alin. (1), casele de asigurări de sănătate decontează activitatea desfășurată lunar până la data de 30 septembrie, după cum urmează:

a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizați în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;
b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situația în care valoarea aferentă indicatorilor realizați este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;
c) la nivelul indicatorilor realizați, fără a depăși suma ce poate fi contractată în funcție de capacitatea maximă de funcționare lunară a fiecărui spital.
(3) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecțiuni cronice, se aplică prevederile alin. (1)
lit. a) și b).
(4) Pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă prevăzute la alin. (1) și (2), cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. c) și d), respectiv alin. (2) lit. c), se încheie acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile medicale.
(5) Decontarea lunară pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se face potrivit prevederilor alin. (1)-(3) și (7), fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II și III.
(6) Pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea sumelor
contractate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se realizează la nivelul
activităţii efectiv realizate – până la data de 30 septembrie, în condiţiile în care acesta depăşeşte nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea
lunii în care au fost acordate serviciile medicale.
(7) Pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale în regim de spitalizare continuă și de zi, decontarea activității lunii mai se face potrivit reglementărilor aplicabile stării de urgență, respectiv perioadei următoare încetării stării de urgență, proporțional cu numărul de zile din luna aferent fiecărei reglementări legale.
Art. 220 – Decontarea lunară din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate –pentru activitatea realizată până la data de 30 septembrie, pentru sanatorii/secţii sanatoriale din spitale, care desfăşoară activitate, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se face la nivelul indicatorilor realizați în limita valorii de contract, dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate, sau, după caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situația în care valoarea
indicatorilor realizați este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II și III.
Art. 221 – Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice din ambulatoriul de specialitate se pot suplimenta pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital – pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice vor ţine evidenţe distincte, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate investigațiile paraclinice.

Art. 222 – Pentru unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile în
care serviciile realizate depășesc nivelul contractat, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, pe bază de documente justificative, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile.
Art. 223 – Pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, pe bază de documente justificative, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv cele de îngrijiri palitive la domiciliu.

Art. 224 – Valabilitatea deciziilor de evaluare a furnizorilor aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență în situația în care aceasta încetează în această perioadă.
Art. 225 – Pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, membru al familiei de grad I şi II, soţ/soţie, persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepţia reprezentanţilor legali ai furnizorilor de servicii medicale/medicamente cu şi fără contribuţie personală/dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive şi a persoanelor care desfăşoară activitate la nivelul acestora. Mijloace electronice de comunicare
se pot folosi şi pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraţilor.
Art. 226 – (1) În cazul persoanelor asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au beneficiat pe teritoriul României de servicii medicale acordate în unităţi sanitare cu paturi până la data de 30 septembrie, recuperarea cheltuielilor se face la nivelul tarifelor aferente serviciilor medicale sau, după caz, la nivelul sumei corespunzătoare decontului de cheltuieli pentru fiecare bolnav externat.
(2) Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti prevăzuţi la art. 219 alin. (1) – (3) – cărora le sunt aplicabile după caz, reglementările art. 219 alin. (1) lit. b) și d), respectiv ale art. 219 alin. (2) lit. b), au obligaţia să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în vederea
recuperării cheltuielilor pentru serviciile prevăzute la alin. (1), pe lângă copii ale documentelor de deschidere de drepturi şi copii ale deconturilor de cheltuieli pe fiecare pacient externat.
Art. 227 Măsurile prevăzute la art. 213 și art. 215 – 225 sunt aplicabile până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția măsurii prevăzută la art. 214 alin. (1) care se aplică până la data de 30 iunie 2020 numai pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de
investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, furnizorii de medicamente.
PRIM – MINISTRU LUDOVIC ORBAN

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns