Masterat in Tehnologii protetice pe implanturi (TPI)

Master

Misiunea programului de studii universitare de masterat Tehnologii protetice pe implanturi (TPI) corespunde misiunii generale a Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Tîrgu Mureş (UMFST), de a genera și de a transfera cunoaștere către societate prin:
•    Formarea de competențe profesionale/ transversale și perfecţionarea resurselor umane înalt calificate pentru o societate modernă, capabile să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţă ale mediului socio-economic;
•    Îmbogăţirea şi difuzarea valorilor ştiinţifice, culturale, sociale şi etice;
•    Contribuţia la progresul ştiinţelor fundamentale şi aplicative prin cercetarea științifică pentru adevăr, materializată prin lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă şi dedicată;
•    Promovarea spiritului şi a gândirii critice în rândul specialiştilor şi al populaţiei;
•    Promovarea și dezvoltarea valorilor naționale și internaționale în domeniile ştiinţific, cultural şi educaţional, prin cooperare academică;
•    Transferul de cunoştinţe şi bune practici către societate şi în slujba societăţii prin servicii de consultanţă şi consiliere care să susţină dezvoltarea regională în spiritul generoaselor principii ale conceptului de dezvoltare durabilă;
•    Climat adecvat pentru dezvoltarea personală a membrilor comunității universitare;
•    Consolidarea spiritului de comunitate universitară;
•       Dezvoltarea conştiinţei, a comportamentului de creştere a libertăţilor umane şi a principiilor democraţiei.

În acest context, Facultatea de Medicină Dentară (FMD) din cadrul UMFST, are o misiune care o individualizează în sistemul național de învățământ superior prin claritate și distincție, având următoarele elemente de specificitate:
•    nivelul ridicat al procesului educațional;  
•    flexibilitatea și capacitatea de adaptare la schimbare;
•    succesiunea logică a disciplinelor din planul de învățământ;
•    încurajarea învățării active;
•    predarea interactivă și autoinstruirea;
•    monitorizarea progresului studenților prin proceduri riguroase de evaluare continuă/ feedback imediat;  
•    organizarea de conferințe științifice, dezbateri și cercuri științifice studențești.  
Misiunea PSUM este didactică (furnizoare de educație) și de cercetare științifică, caracterizându-se prin elemente de specificitate și oportunitate în corelație cu Nomenclatorul Național de Calificări și cu cerințele pieței muncii pe plan intern și european. Prin misiunea de educație și cercetare asumată, programul de master TPI se încadrează și completează profilul și specializarea Facultății de Medicină Dentară.

Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studii: Studii universitare de masterat (nivelul 7 EQF/CEC și CNC)

Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale

Domeniul de studii: Medicină dentară

Programul de studii:Tehnologii protetice pe implanturi

Numărul total de credite: 120

Titlul și denumirea calificării

Titlul obținut: Specialist în tehnologii protetice pe implanturi

Denumirea calificării: Specialist în tehnologii protetice pe implanturi /Masterat

Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei

Asistent de cercetare în medicina stomatologică – Cod COR 226105

Rezumatul referențialului calificării:

Competențele relevante obținute

Competențe profesionale:

· Identificarea condițiilor optime din punct de vedere clinico-tehnologice de realizare a unor lucrări implanto-purtate;

· Aprofundarea materialelor si tehnologiilor de realizare a lucrărilor dentare cu sprijin implantar;

· Aprofundarea și analiza situațiilor clinico-tehnologice de realizare a lucrărilor fixe cu sprijin implantar;

· Aprofundarea și analiza situațiilor clinico-tehnologice de realizare a lucrărilor mobile/mobilizabile cu sprijin implantar;

· Identificarea și aprofundarea cauzelor care duc la posibilitatea pierderii implanturilor, clinic și tehnologic;

· Etică și integritate profesională. Gestionarea metodelor de cercetare și documentare științifică.

Competențe transversale:

· Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată;

· Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente.

   · Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu evaluarea corectă a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare și a riscurilor, în condiţii de aplicare a normelor deontologice și de etică profesională în domeniu, precum și de securitate și sănătate în muncă.

   · Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate

· Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaţionare și muncă eficientă în cadrul echipei și în relaţie cu pacientul.

   · Realizarea unei lucrări/unui proiect, executând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară.

· Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare, pentru dezvoltarea personală și profesională.

· Utilizarea eficientă a surselor informaţionale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba română cât și într-o limbă de circulaţie internaţională.

   · Elaborarea, tehnoredactarea și susținerea în limba română și într-o limbă de circulaţie internaţională a unei lucrări de specialitate pe o tema actuală în domeniu, utilizând diverse surse și instrumente de informare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns