SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ GORJ scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ GORJ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                     două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de familie la Stația centrală Tg. Jiu.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Constituie avantaj deținerea de permis auto categoria B.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate și copia certificatului de căsătorie, unde este cazul.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria instituției.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Unitatea oferă toate drepturile prevăzute de Contractul individual de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare.
Tematica de concurs și bibliografia care poartă avizul Colegiului Medicilor se găsesc la Compartimentul Resurse Umane și pe site-ul: www.ambulantagorj.ro

Inscrierile la concurs se fac la sediul unității, Compartimentul Resurse Umane, str. Progresului nr. 18, Tg. Jiu. în termen de 15 zile calendaristice de la data de 09.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 09.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.210.648 – Compartimentul Resurse Umane din str. Progresului nr. 18, Tg. Jiu.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns