SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF. PARASCHEVA” IAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF. PARASCHEVA” IAȘI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                  funcția de farmacist-șef la Farmacia cu circuit închis a spitalului.                   un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul Terapie intensivă;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și
imagistică medicală

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.

Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Tematica și bibliografia de concurs sunt afișate la avizier și pe site-ul spitalului: www.infectioase.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Octav Botez nr. 2, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 19.07.2019, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 19.07.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0232.267.719, int. 107.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns