SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA (JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA (JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele
funcții:
 șef Secția Medicină internă II;
 șef Secția Anestezie și terapie intensivă;
 șef Secția Cardiologie;
 șef Secția Neurologie;
 șef Secția Oncologie medicală;
 șef Secția Boli infecțioase;
 șef Laborator Analize medicale;
 șef Serviciu de Supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac
incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitat e;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
h 1) în situația în care persoana a fost sancționată și a contestat conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea angajatoare,
fie de Colegiul Medicilor din România, un document, certificat de grefă, emis de instanța judecătorească competentă, din care să
reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului/serviciului medical;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în
mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca
specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și
cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă
clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 27.12.2019, iar concursul se organizează în
termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 27.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0255.227.830.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns