SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA (JUDEȚUL TELEORMAN) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA (JUDEȚUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția I acuți;
 două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția II acuți cu sediul în comuna
Poroschia.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze (cererea se poate descărca de pe site-ul spitalului: www.spitalul-poroschia.ro sau se poate ridica direct de la sediul spitalului);
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) curriculum vitae;
j) copie certificat de căsătorie (unde este cazul);
k) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este afișată pe site-ul MS și al spitalului sau poate fi ridicată de la sediul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, comuna Poroschia, județul Teleorman, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 07.06.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 07.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului sau la tel.: 0247.318.877, int. 20.

Lasă un răspuns