SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „BAGDASAR-ARSENI” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „BAGDASAR-ARSENI” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția clinică Cardiologie – Compartimentul U.S.T.A.C.C.;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția Anestezie-terapie intensivă;
 un post cu jumătate de normă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverința/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Pentru documentele solicitate în copie candidații trebuie să prezinte și actele originale, care vor fi verificate pentru
conformitate de către personalul Serviciului RUNOS, desemnat pentru înscrierea candidaților la concurs.
Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postate pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 13.12.2019, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 13.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, șos. Berceni nr. 12, sector 4, sau la tel.: 021.334.30.25, int. 1121,1122, 1123 – Serviciul RUNOS.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns