SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” SIBIU (U.M. 02460) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” SIBIU (U.M. 02460) scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Compartimentul Pneumologie din Secția Medicină internă – funcție civilă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere și, după caz,certificat de căsătorie.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs se pot obține de la sediul spitalului, Biroul Resurse Umane și de pe site-ul instituției.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, bd. Victoriei nr. 46, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 04.07.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 04.07.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.211.209, int. 112 – Biroul Resurse Umane

Lasă un răspuns