SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” SIBIU (U.M. 02460) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” SIBIU (U.M. 02460) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                            un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale – funcție civilă.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs – 150 de lei; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen limită pentru completare. Tematica de concurs și bibliografia sunt cele precizate pe
site-ul Ministerului Sănătății pentru examenul de medic specialist în specialitatea Epidemiologie. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității din Sibiu, bd. Victoriei nr. 46, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17.10.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 17.10.2020.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.211.209, int. 112 sau la sesiul spitalului, bd. Victoriei nr. 46 – Biroul Resurse Umane.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns