SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003:                                          un post de cercetător științific (medic specialist în specialitatea Cardiologie) în cadrul Colectivului de cercetare științifică cardiologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia
matricolă;
c) copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi
vechimea;
d) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau
titluri științifice ori academice;
e) curriculum vitae;
f) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
g) declarație scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care dorește să concureze;
h) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
i) certificat profesional curent eliberat de Colegiul Medicilor;
j) alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare (certificat de cazier judiciar, copie a certificatului de
membru al Colegiului Medicilor cu viză pe anul în curs și copie asigurare malpraxis);
k) copii legalizate de pe certificatul de naștere și certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
l) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
m) chitanța de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se plătește la casieria spitalului
Înscrierile la concurs se fac în termen de 30 de zile de la data de 27.12.2019.
Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 021.599.23.00, int. 178.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns