SPITALUL ORĂȘENESC CORABIA (JUDEȚUL OLT) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC CORABIA (JUDEȚUL OLT)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Compartimentul Psihiatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie – Ambulatoriul
integrat spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul CPIAAM;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Obstetrică-ginecologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.09.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 20.09.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns