SPITALUL ORĂȘENESC „IOAN LASCĂR” COMĂNEȘTI (JUDEȚUL BACĂU) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC „IOAN LASCĂR” COMĂNEȘTI (JUDEȚUL BACĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Endocrinologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de familie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Nefrologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oftalmologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți
aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei, achitată în contul spitalului nr. RO47TREZ06321F330800XXXX deschis la Trezoreria
municipiului Moinești.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Spitalul oferă salariu conform prevederilor legale în vigoare, condiții de muncă deosebite, posibilități de perfecționare și promovare.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.09.2019, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 20.09.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0234.374.215, int. 106.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns