SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie, cu atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire infecții asociate activității medicale;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul Prevenire infecții asociate activității medicale.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia se pot obține de la Biroul RUNOS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 04.07.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 04.07.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0248.673.550.

Lasă un răspuns