INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția clinică II Boli infecțioase adulți;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică la Serviciul Anatomie patologică;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția clinică IX Boli infecțioase copii;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Compartimentul Endoscopie digestivă și bronșică;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția clinică VII Terapie intensivă adulți;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția clinică VII Terapie intensivă adulți;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția clinică XII
Terapie intensivă copii;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția clinică XII Terapie intensivă copii;
 un post cu normă întreagă de biolog, specialitatea Biologie pentru Laboratorul de Analize medicale microbiologie;
 un post cu normă întreagă de chimist specialist, specialitatea Control fizico-chimic al medicamentului pentru Laboratorul de Genetică moleculară;
 un post cu normă întreagă de biochimist, specialitatea Biochimie pentru Laboratorul de Analize medicale biochimie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exerc itarea
profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin (inclusiv rezidențiat prin concurs);
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs vor fi afișate la sediul institutului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 30.08.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 30.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la sediul institutului din București, sector 2, str. Dr. Grozovici nr. 1, la Serviciul RUNOS, tel.: 021.201.09.80, int. 3953.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns