UNITATEA MILITARĂ 02655 VLĂDENI (JUDEȚUL BRAȘOV) din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 02655 VLĂDENI (JUDEȚUL BRAȘOV) din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                               un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (șef cabinet medical) – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta. Gradul maxim care poate fi obținut de candidații fără obligații
militare este locotenent (pentru ofițerii în rezervă, gradul deținut în rezervă dar nu mai mare de maior).
Condițiile generale pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în art.
1, alin. (1) din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1, alin. (1), lit. a)-c), e)-g), i) și j) se declară pe proprie răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere
la selecție.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1) să fie absolvent(ă) cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior medical acreditată în domeniul Medicină de familie;
2) să dețină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
3) este confirmat(ă) ca medic în specialitatea Medicină de familie, nu a fost sancționat(ă) și nu se află sub efectul vreunei sancțiuni dintre
cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4) vechime în muncă în domeniul de specialitate mai mare de 10 ani;
5) nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată
„admis”.
Candidații vor depune la sediul U.M. 02655 Vlădeni dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02655 Vlădeni – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct de vedere
fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de naștere;
k) fișa de examinare medicală – document tipizat;
l) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis, după caz;
n) formular de bază – date personale – document tipizat;
o) livretul militar sau adeverința eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă calitatea de rezervist și, după caz,
efectuarea pregătirii militare;
p) declarație pe propria răspundere că își vor desfășura activitatea timp de cel puțin 4 ani în cadrul unității militare în care vor fi numiți în
funcția pentru care au concurat.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul
de către compartimentul Resurse Umane al U.M. 02655 Vlădeni, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care
organizează selecția. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea la concurs – se face la sediul UM 02655 Vlădeni, str. Gării, Vlădeni, jud. Brașov, în termen de 15 zile calendaristice de la
data de 01.11.2019 și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul;
– selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecție, perioadă
în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa;
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție se afișează la sediul unității organizatoare în cel mult
24 de ore de la expirarea termenului pentru selecția dosarelor de concurs;
– contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării rezultatului selecției,
comandantului unității militare organizatoare;
– soluționarea contestațiilor – în termen de două zile lucrătoare de la depunerea contestației;
– probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicare.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – trei probe eliminatorii de aptitudini ce se vor
desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă
eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară.

Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru ocuparea postului
vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, tematica, locul, data și ora desfășurării probelor
eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, precum și organizarea concursului se pot obține la sediul UM 02655 Vlădeni,
jud. Brașov și pe site-ul Statului Major al Apărării.
Comunicarea primită de U.M. 02655 Vlădeni privind obținerea avizului ministrului apărării naționale privind organizarea selecției, nr.
P/S 7573 din 07.08.2019.
Persoane de contact: Vasile Giuglea și Iulian Retea – tel.: 0368.734.224; 0368.734.223.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns