SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIAS BUCUREȘTI scoate la CONCURS următoarele posturi:

Jobs

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIAS BUCUREȘTI

scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele
posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă
la Secția clinică ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Alergologie și imunologie clinică la
Secția clinică Dermatovenerologie – Compartiment Alergologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1)
lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;ilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea,
organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 26.04.2019, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 26.04.2019.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?