Curriculum de pregătire în specialitatea HEMATOLOGIE

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Definiţia specialităţii:
Specializarea în Hematologie are scopul de a forma medici specialişti în domeniul hematologiei.
Hematologia are drept obiect de studiu bolile de sânge, maligne si nonmaligne şi ansamblul de
cunoştinţe şi tehnici necesare diagnosticului şi tratamentului corect al acestora.
1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI
1.1. Durata programului
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
NUMĂRUL TOTAL DE ANI 5 ani
NUMĂRUL TOTAL DE MODULE 12
MODULUL 1 Cunostiinte generale;
Hematopoieza
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 3 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 2 ore curs/săptămână
MODULUL 2 Sindroamele anemice
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 3 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 2 ore curs/săptămână
Modulul 3 Boli hematologice maligne
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 18 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 2 ore curs/săptămână
Modulul 4 Medicina interna
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 9 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 2 ore curs/săptămână
Modulul 5 Hematologie de laborator
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 3 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 2 ore curs/săptămână
Modulul 6 Neurologie
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 1 luna

FIȘĂ POST REZIDENȚI HEMATOLOGIE
a) Efectuează toate module teoretice și practice obligatorii, specifice Hematologiei
b) Deprinde abilități de diagnostic in bolile hematologice maligne si nonmaligne
c) Asistă și contribuie la formularea unui diagnostic complet au unei boli hematologice maligne si nonmaligne.
d) Asistă și contribuie la interpretarea testelor de laborator specific hematologiei .
e) Asistă și contribuie la formularea strategiei de tratament al bolilor hematologice.
f) Întreprinde toate acțiunile necesare și legal obligatorii privind protecția individuală a personalului
expus profesional.
g) Participă la activitățile educaționale organizate pentru formarea rezidenților (prezentări de cazuri,
cursuri,
workshopuri, congrese, simpozioane, conferințe etc).
h) Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Regulamentul Intern al sectiei și al
spitalului în care activează. Respectă reglementările de organizare a studiilor universitare de
rezidenţiat proprii universităţilor care coordonează aceste programe.
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 4 ore curs/săptămână
Modulul 7 Boli infectioase
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 1 luna
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 4 ore curs/săptămână
Modulul 8 Hemobiologie si hematologie
transfuzionala
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 6 saptamani
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 4 ore curs/săptămână
Modulul 9 Bioetica
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 2 saptamani
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 4 ore curs/săptămână
Modulul 10 Transplant de celule stem
hematopoietice
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 6 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 2 ore curs/săptămână
Modulul 11 Tulburari de coagulare
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 6 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 2 ore curs/săptămână
Modulul 12 OPTIONALE (ATI, hematologie de
laborator, hemobiologie si
hematologie transfuzionala)
NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/ LUNI/MODUL 8 luni
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ 2 ore curs/săptămână
Total ore pregătire teoretică 546
Total ore pregătire practică 5040

i) Îndeplinește sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către coordonatorul şiîndrumătorul de rezidențiat.
j) Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura
acestora; normele PSI şi de securitate a muncii; programul de muncă; codul de etică şi deontologie
profesională;
k) Studiile clinice efectuate se fac obligatoriu cu avizul medicului curant al pacienţilor incluşi și cu
avizul comisiilor de etică ale spitalelor și/sau universităților. De asemenea se vor respecta stadardele declarației de la Helsinki din 1975, revizuite în anul 2000.
l) Să își însușească și să respecte prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și
măsurile de aplicare a acestora. Participă la instructajele periodice pe probleme de securitate şi
sănătate în muncă semnând fişa de instruire.
m) Rezidenţii efectuează concediul legal de odihnă conform programării coordonatorului de program,
astfel încât să nu fie afectată pregătirea (de exemplu în cadrul unor module a căror durată
depăşeşte cel puţin dublul duratei concediului). După fiecare modul de pregătire, rezidenţii au
obligaţia să-şi informeze coordonatorul sau directorul de program asupra etapei pregătirii.
n) La finalul fiecărui modul de pregătire rezidenţii sunt evaluați din tematica prevăzută în baremul de
activităţi.
o) Rezidenţii își desfășoară întreaga activitate sub stricta supraveghere a îndrumătorului sau
coordonatorului, utilizând abilităţile dobândite, în conformitate cu nivelul lor de pregătire.
p) Rezidenţii au dreptul să utilizeze, pentru informarea în specialitate, bibliotecile universitare şi ale
spitalelor în care efectuează stagiile de rezidenţiat, bibliotecile electronice cu profil medical şi de
cercetare din instituţiile sau unităţile sanitare acreditate.
q) Rezidenţii pot participa la diverse forme de pregătire – cursuri, stagii şi altele – conferinţe şi
congrese în domeniul specialităţii, organizate pe plan naţional sau internaţional, după informarea
coordonatorului sau directorului de program şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 53 /2003 –
Codul Muncii.
r) Rezidenţii au obligaţia să consemneze în caietul de monitorizare a pregătirii (logbook)
următoarele aspecte:
1) Lista cazurilor examinate conform baremului curricular, specificarea diagnosticului şi, după caz, a
manoperelor /procedurilor /tehnicilor efectuate, acestea fiind contrasemnate şi parafate de
îndrumătorul de rezidenţiat;
2) Detaşările, perioada aceastora şi modulele efectuate pe durata detaşării se vor efectua cu avizul
coordonatorului de program;
3) Modulele de pregătire, perioada în care au fost efectuate, evaluările şi rezultatele obţinute, cu
semnătura şi parafa coordonatorului sau directorului de program pentru modulul respectiv;
4) Manifestările de educaţie medicală continuă la care au participat, cu numărul diplomei de participare;
5) Lucrările ştiinţifice comunicate /publicate în situaţia în care respectivele manifestări ştiinţifice
sunt elaborate sau finanţate cu sprijinul coordonatorului de program;
6) Acurateţea datelor consemnate în caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului este certificată prin semnătură şi parafă de către îndrumătorul sau responsabilul de formare în rezidenţiat.
Structura programului
Modulul 1, anul I:
Nr. ore curs: 24
Nr. ore practică: 240

1. Tematică
a. Hematopoieza:
• Definitie
• Tehnici de culturi celulare.
• Structura si functia organelor hematopoietice: maduva osoasa, organe limfoide primare (centrale)
si secundare (periferice).
• Hematopoieza embrio-fetala si la adult.
• Reglarea hematopoiezei.
• Mielograma cantitativa si calitativa.
b. Seria rosie:
• Eritropoieza.
• Structura eritrocitului.
• Sinteza hemoglobinei si Genetica hemoglobinelor.
• Metabolismul fierului.
• Metabolismul acidului folic si al cobalaminei.
• Metabolismul energetic.
• Structura si functia hemoglobinei.
• Membrana eritrocitara.
• Eritrokinetica.
• Metode de investigare a eritrocitelor.
c. Seria granulocitara:
• Granulocitul neutrofil.
o Structura si functie.
o Kinetica.
o Anomalii cantitative si calitative.
• Granulocitul eozinofil.
o Structura si functie.
o Kinetica.
o Eozinopenia si eozinofilia.
• Granulocitul bazofil si mastocitul.
o Structura si functie.
o Kinetica.
o Bazofilopenia, bazofilia si mastocitoza.
d. Seria monocito-macrofagica:
• Structura si functia monocitelor si macrofagelor. Kinetica monocitelor si macrofagelor.
• Anomalii ale monocitelor si macrofagelor:
o Monocitopenia si monocitoza.
o Tezaurismozele.
o Histiocitele.
o Mastocitoza
6
e. Seria limfoida:
• Structura, functia si fenotipul limfocitelor si plasmocitului. (populatii limfocitare, limfopoieza,
genetica, functia imuna)
• Kinetica limfocitelor si plasmocitului.
• Anomalii cantitative ale limfocitelor.
f. Seria megakario-trombocitara:
• Structura si functia megakariocitelor si trombocitelor.
• Kinetica trombocitelor.
2. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice
3. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua
procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).
Modulul 2, anul I: Sindroamele Anemice
Nr. ore curs: 24
Nr. ore practică: 240
1. Tematică.
. Anemiile:
• Definitie, clasificare.
• Anemia aplastica.
• Anemia feripriva.
• Anemiile megaloblastice.
• Anemia cronica simpla.
• Anemiile hemolitice:
 endoeritrocitare:
o prin anomalii de membrana,
o prin anomalii enzimatice,
o prin anomalii calitative ale globinei,
o prin anomalii cantitative ale globinei (talasemii),
o prin anomalii in sinteza hemului si porfirinelor.
 exoeritrocitare:
o autoimune,
o neimunologice.
• Hemoglobinuria paroxistica nocturna.
• Explorarea anemiilor hemolitice autoimune.
2. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
3. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua
procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).

Modulul 3, anul I, V: Boli hematologice maligne
Nr. ore curs: 154
Nr. ore practică: 1440
1. Tematică.
TEMATICĂ CURS
1. Tematica curs
Leucemii acute:
• Leucemii acute limfoide.
• Leucemii acute non-limfoide.
• Leucemii bifenotipice si bilineale.
• Explorarea citochimica, imunofenotipica, citogenetica si moleculara si a leucemiilor acute.
Sindroame mielodisplazice
Sindroame mieloproliferalive cronice:
• Policitemia Vera.
• Leucemia mieloida cronica.
• Metaplazia mieloida cu mieloscleroza.
• Trombocitemia hemoragica.
• Sindroame mieloproliferative de tranzitie
• Sindroame mieloproliferative neclasificabile
Sindroame limfoproliferative cronice:
Clasificarea OMS a sindroamelor limfoproliferative cronice
• Boala Hodgkin
• Limfoproliferarile cronice cu celula B
• Limfoamele non-Hodgkin cu celulă B nodale si extranodale
• Leucemia limfatica cronica.
• Leucemia cu celule păroase
• Gamapatii monoclonale
• Gamapatia monoclonala benigna (de etiologie neprecizata).
• Mielomul multiplu.
• Macroglobulinemia Waldenstrom.
• Alte gamapatii: crioglobulinemiile, boala lanturilor grele.
• Amiloidoza.
• Limfoproliferările cu celulă T
Leucemiile cronice cu celulă T (Leucemia cu celule mari granulare, prolimfocitară cu
celulă T, etc)
Limfoamele cu celulă T nodale și extranodale
• Sindroamele limfoproliferative atipice
boala Castelman
limfadenopatia angioimunoblastica
limfoproliferarile posttransplant
• Explorarea imunofenotipica a limfoproliferarilor cronice.
Utilizarea terapeutica a citokinelor si anticorpilor monoclonali:

• Eritropoietina.
• Factorii de crestere granulocitari si granulo-monocitari.
• Anticorpi monoclonali.
Chimioterapia in hemato-oncologie: Principii, clasificare, mecanisme de actiune
2. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
3. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua
procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).
Modulul 4, anul II: Medicina interna
Nr. ore curs: 72
Nr. ore practică: 720
1. Tematică.
• Pneumoniile.
• Bronhopneumonia cronica obstructiva.
• Astmul bronsic.
• Cancerul bronhopulmonar.
• Pleureziile.
• Sindromul de compresie mediastinala.
• Tuberculoza pulmonara.
• Tulburari de ritm si de conducere.
• Angina pectorala.
• Infarctul miocardic.
• Insuficienta cardiaca.
• Cordul pulmonar.
• Edemul pulmonar acut.
• Hipertensiunea arteriala.
• Endocardita lenta.
• Pericarditele.
• Vasculite.
• Tromboflebita.
• Resuscitarea cardiorespiratorie.
• Poliarterita cronica evolutiva.
• Lupusul eritematos diseminat.
• Boala ulceroasa.
• Cancerul gastric.
• Cancerul colonic.
• Sindromul de malabsorbtie.

• Colecistite.
• Hepatita cronica.
• Cirozele.
• Cancerul hepatic.
• Encefalopatia portala.
• Sindroamele diareice.
• Nefrite acute si cronice.
• Insuficienta renala acuta si cronica.
• Sindromul nefrotic.
• Litiaza renala.
• Infectiile urinare.
• Diabetul zaharat.
• Hemocromatoza.
• Tulburarile echilibrului acido-bazic si electrolitice.Starile hiperosmolare.
2. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
3. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua
procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).
Modulul 5, anul II si optional anul III– Hematologie de Laborator
Nr. ore curs: 48
Nr. ore practică: 480
1. Tematica lucrărilor – conferinţă
Analiza morfologica a celulelor sanguine. Microscopie maduva osoasa. Coloratii speciale
a. Hematopoieza: generalitati, celula stem, notiunea de micromediu; hematopoieza in diferite
etape fiziologice
b. Structura maduvei osoase
c. Structura ganglionului limfatic , splinei, etc
d. Seria eritrocitara: morfologie, citochimie, genetica, imunologie, functii
e. Seria granulocitara: morfologie, citochimie, genetica, imunologie, functii
f. Seria megacariocitara: morfologie, citochimie, genetica, imunologie, functii
g. Seria monocit-macrofagica: morfologie, citochimie, genetica, imunologie, functii
h. Seria limfatica: morfologie, citochimie, genetica, imunologie, functii; organe limfoide centrale
si secundare
Analiza automata a celulelor sanguine.
i. Seria eritroida. – parametrii hemoleucogramei automate: Hb, Ht, MCH, MCHC, RBC, MCV,
RDW, numar reticulocite.
j. Seria leucocitara – numar de leucocite (WBC), formula leucocitara
k. Seria trombocitara – numar de trombocite (PLT), PDW, MPV
l. Erori si avantaje ale analizei automate a celulelor sanguine
m. Interpretarea, comentarea si formularea elementelor de diagnostic pe baza analizei automate/ limitele metodei

Citometria in Flux in Hematologie: Principii si aplicatii clinice
n. Istoric. Principiile fluidice ale citometriei in flux. Principiul de functionare al citometrului in
flux. Tipuri de citometre in flux. Flurocromi. Fotoreceptori. Anticorpi monoclonali. Conjugarea
cu fluorocromi.
o. Sortarea prin citometrie in flux.
p. Citometria in flux in hematologie. Clasificarile imunologice ale hemopatiilor maligne.
q. Diagnosticul leucemiilor acute.
r. Diagnosticul limfoproliferarilor cronice
s. Studiul subpopulatiilor limfocitare. Aplicatii.
t. Studiul continutului de ADN.
u. Diagnosticul hemoglobinuriei paroxistice nocturne (HPN)
Elemente de citogenetica. Citogenetica in Hematologie: Principii si aplicatii clinice
v. Istoric.
w. Recoltarea probelor. Prepararea probelor.
x. Efecuarea culturilor. Fixarea. Prepararea lamelor. Coloratiile.
y. Examinarea la microscop
z. Cariotiparea
aa. Nomenclatura citogenetica
bb. Tulburari de structura si numar al cromozomilor
cc. Aplicatii clinice in hematologie
Principii de genetica moleculara. Biologia Moleculara in Hematologie: Principii si aplicatii clinice. Oncogene in hematologie
dd. Istoric.
ee. Principii de baza. Structura ADN. Cromozomi si gene. Diversitatea genomica. Modificari
patologice ale genelor.
ff. Analiza moleculara a genelor
gg. Diagnosticul molecular: southern-blot, northern-blot; hibridizare in situ; microarray; PCR;
analiza functiei genelor.
Diagnosticul integrat hematologic:
hh. Leucemiile acute. Clasificari FAB, WHO.
ii. Leucemiile acute /Diagnosticul morfologic, chitochimic, imunologic, genetic si molecular.
jj. Leucemiile acute/ Diagnosticul formelor individuale
kk. Sindroamele mielodisplazice/ importanta si criteriile diagnosticului morfologic
ll. Sindroamele mielodisplazice Clasificari FAB, WHO.
mm. Sindroamele mielodisplazice/ Diagnosticul diferitelor entitati
nn. Sindroamele mieloproliferative cronice/ Clasificarea WHO si clasificarile semimoleculare
oo. Sindroamele mieloproliferative cronice/ importanta diagnosticului molecular
pp. Sindroamele mieloproliferative cronice/ Diagnosticul diferitelor entitati
qq. Sindroamele limfoproliferative cronice. Clasificarea WHO.
rr. Boala Hodgkin/ Elemente de diagnostic/ Importanta tabloului de laborator
ss. Limfoamele nonhodgkiniene B/ Elemente de diagnostic/ Importanta tabloului de laborator/
Importanta Diagnosticul morfologic, imunologic, genetic si molecular.
tt. Limfoamele nonhodgkiniene T/NK/ Elemente de diagnostic/ Importanta tabloului de
laborator/ Diagnosticul morfologic, imunologic, genetic si molecular.
uu. Leucemiile limfocitare cronice B si T/NK/ Elemente de diagnostic/ Importanta tabloului de
laborator/ Diagnosticul morfologic, imunologic, genetic si molecular./stadializare
vv. Gamopatii monoclonale maligne si benigne/ Clasificari/ Entitati
ww. Gamopatii monoclonale maligne si benigne/ Elemente de diagnostic pozitiv si diferential
intre diferitele entitati / Stadializare
Hemostaza:
Structura si functiile plasmatice ale coagularii (factorilor de coagulare)
Hemostaza fiziologica si fibrinoliza
Reglarea hemostazei si fibrinolizei
Explorarea hemostazei si fibrinolizei
o Metode de laborator pentru studiul hemostazei si coagularii
Teste pentru faza vasculara si plachetara
Teste pentru faza de coagulare
Teste pentru produsi de degradare ai fibrinei (fibrinogen) si D-Dimeri
Teste pentru functia factorului XIII
Teste de fibrinoliza
Dozarea factorilor de coagulare
Teste pentru inhibitorii fiziologici si dobanditi ai coagularii
Teste automate de coagulare
Tehnici cromogene si fluorometrice
o Evaluarea initiala de laborator a coagularii
Teste de screening
Teste de confirmare
• Trombocitopenie
• Boala von Willebrand
• Afectiuni calitative ale hemostazei
• Afectiuni ale caii intrinseci a coagularii
• Afectiuni ale caii comune a coagularii
• Afectiuni ale caii extrinseci a coagularii
• Afectiuni cu testele de screening normale
o Evaluarea preoperatorie a hemostazei
o Evaluarea hemostazei neonatale

1. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
2. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua
procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).
Modulul 6, anul III Neurologie ( 1 luna)
Nr. ore curs: 16
Nr. ore practică: 80
1. Tematică.
• Sindromul de neuron motor periferic.
• Sindromul extrapiramidal.
• Paraliziile nervilor cranieni.
• Sindromul meningeal.
• Sindromul de compresie spinala.
• Hemoragia intracraniana si Accidentul vascular cerebral.
• Sindromul de hipertensiune intracraniana si edemul cerebral.
• Tumorile cerebrale.
• Epilepsia.
• Polineuropatiile.

2. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
3. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua
procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).
Modulul 7, anul III,: Boli infectioase
Nr. ore curs: 16
Nr. ore practică: 80
1. Tematică.
• Agentii infectiosi:
o clasificare, genuri;
o caractere specifice.
• Identificarea de laborator a agentilor infectiosi.
• Chimioterapia antiinfectioasa (antibacteriana, antifungica, antivirala).
• Sepsisul.
• Micozele sistemice.
• Infectia cu HIV.
• Infectia cu virusuri herpetice (V.Zoster, VEB, V.incluziilor citomegalice).
• Toxoplasmoza.
• Pneumocistoza.
• Enterocolitele infectioase.
• Hepatitele virale.
• Infectiile la gazde imunocompromise.
• Infectiile nozocomiale.
• Vaccinarile (indicatii, contraindicatii, limite).
2. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
3. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua
procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).
Modulul 8, anul III si optional anul III : Hemobiologie si hematologie transfuzionala
Nr. ore curs: 24
Nr. ore practică: 120

1. Tematică.
• Imunologia si genetica grupelor sanguine eritrocitare; Sisteme de grup eritrocitare cu semnificatie
clinica (OAB, Rh, Kell-Cellano, Kidd, Duffy –MNSs, Ja, Ii)
• Sistemul HLA – imunogenetica, nomenclatura, antigene, anticorpi, domenii medicale de aplicare.
• Imunologie trombocitara si granulocitara –domenii medicale de aplicare.
• Indicatiile terapiei transfuzionale.
• Hemovigilenta.
• Securitatea transfuzionala de la donor la pacient
• Reactiile adverse transfuzionale: acute si intarziate, diagnostic si preventie
• Evolutia bolilor infectioase transmise prin transfuzie.
• Controlul de calitate al reactivilor, aparaturii si tehnicilor de asigurare a calitatii in hematologia
transfuzionala.
• Sangele – materie prima pentru produsi terapeutici salvatori de viata
• Afereza terapeutica: indicatie, eficienta, complicatii
• Managementul calitatii in hemoterapie
2. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
3. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua
procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).
Modulul 9, anul III, Bioetica
Nr. ore curs: 8
Nr. ore practică: 40
1. Tematică.
• Introducere în bioetică si concepte de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii
• Greşeli şi erori în practica medicală
• Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane
• Probleme etice în genetică şi genomică
• Etica cercetării pe subiecţi umani
2. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
3. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua
procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).
Modulul 12, anul III, OPTIONALE
Se poate alege unul sau mai multe module optionale, dar numai o sindura data. Rezidentii care nu aleg modulele optionale, pot opta pentru hematologie clinica.

Modulele optionale sunt:
– Hematologie de Laborator ( inclusiv optiune anatomo-patologica, flowcitometrie,
biologie moleculara) – 3 luni – cu aceeasi curicullum ca modulul obligatoriu
– Hemobiologie si hematologie transfuzionala – 3 luni – cu aceeasi curicullum ca modulul
obligatoriu
– Anestezie- Terapie Intensiva – 2 luni
Tematica
Terapie intensiva
Nr. ore curs: 16
Nr. ore practică: 160
1. Tematică.
• Terapia durerii: Opiacee; Alte analgetice
• Terapia intensiva respiratorie
o insuficienta respiratorie acuta
• Terapia intensive neurologica
o Edemul cerebral
o Starile de agitatie acuta
o Starile de coma – Metabolica
o Sângerarile intracraniene traumatice si netraumatice: Subarahnoidiana, Intracerebrala,
Epidurala
• Terapie intensive metabolic si de nutritie
o Fiziopatologia tulburarilor hidroelectrolitice (deshidratari, hiperhidratari, disnatremii,
diskaliemii, alterarea metabolismului calciului, magneziului, fosfatului)
o Fiziopatologia tulburarilor acidobazice
o Fiziopatologia diabetului zaharat: coma hiperosmolara cetozica si non-cetozica;
hipoglicemia
o Terapie volemica
o Terapia tulburarilor hidroelectrolitice si acidobazice
o Managementul glicemiei
o Suportul nutritional; Enteral si parenteral
• Terapie intensive digestiva
o Dozarea medicamentelor în insuficienta hepatica
o Insuficienta hepatica acuta fulminanta
o Hemoragiile digestive superioare
o Hemoragiile digestive inferioare
• Terapie intensiva renala
o Utilizarea diverselor droguri în insuficienta renala
o Principiile terapiei de substitutie renala si metodele asociate (hemodializa, dializa
peritoneala, ultrafiltrarea, hemofiltrarea arterio-venoasa continua, hemofiltrarea
venovenoasa continua)
o Indicatiile si contraindicatiile hemodializei
• Plasmafereza
o bazele teoretice ale plasmaferezei
o principii de tratament
o probleme tehnice
o aplicatii terapeutice
o complicatiile plasmaferezei
• Tulburari multisistemice la bolnavul critic
o Socul anafilactic (fiziopatologie, tratament)
o Infectie, sepsis, soc septic
o Solutii înlocuitoare de volum sanguin
o Droguri cu actiune cardiotonica si vasoactiva utilizate în starile de soc
2. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma parcurgerii
şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua procedurile aferente
specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).
Modulul 10, anul IV Transplant de celule stem hematopoietice
Nr. ore curs: 48
Nr. ore practică: 480
1. Tematică.
• Proprietatile biologice ale celulei stem hematopoetice
• Imunogenetica in transplantul de celule stem allogen
• Alegerea donatorului in functie de tipizarea HLA si sursa de celule stem
• Principiile conditionarii
• Suportul transfuzional la pacientii cu transplant de celule stem
• Terapia suportiva in transplant de celule stem
• Complicatiile precoce posttransplant
• Complicatii infectioase posttransplant
• Reconstituirea imunitatii dupa allotransplantul de celule stem
• Complicatii tardive la pacienti posttransplant
• Monitorizarea moleculara dupa transplant ( BMR si Chimerism)
• Imunoterapia posttransplant
• Indicatiile generale in practica curenta de auto si allotransplant de celule stem
• Transplantul de celule stem in leucemia acuta mieloblastica
• Transplantul de celule stem in leucemia acuta limfoblastica
• Transplantul de celule stem in sindroamele mielodisplazice
• Transplantul de celule stem in leucemia mieloida cronica si sindroame mieloproliferative cronice
• Transplantul de celule stem in leucemia limfatica cronica
• Transplantul de celule stem in mielomul multiplu
• Transplantul de celule stem in amiloidoza primara
• Transplantul de celule stem in limfoame
• Transplantul de celule stem in tumori solide
• Transplantul de celule stem in boli autoimune
• Transplantul de celule stem in anemia aplastica si hemoglobinuria paroxistica nocturna
• Celulele stem în medicina regenerativa
2. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
3. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).

Modulul 11, anul IV: Tulburari de coagulare
Nr. ore curs: 48
Nr. ore practică: 480
1. Tematică
1. Hemostaza:
– Structura si functiile plasmatice ale coagularii (factorilor de coagulare).
– Hemostaza fiziologica si fibrinoliza.
– Reglarea hemostazei si fibrinolizei. Eliminare
– Explorarea hemostazei si fibrinolizei.
2. Sindroame hemoragice si trombotice:
– Telangectazia ereditara.
– Vasculite dobândite imune si neimune.
Trombocitopenii:
-imune-Purpura trombocitopenica imunologica,
-neimune.
Trombocitopatii ereditare si dobândite.
Purpura trombotica trombocitopenica.
Hemofiliile si afecţiunile înrudite.
Boala von Willebrand.
Coagularea intravasculara diseminata.
Fibrinoliza primara.
Trombofiliile.
Indicatiile si monitorizarea tratamentului anticoagulant si antitrombotic.
3. Obiective educaţionale: însușirea noțiunilor teoretice și dobândirea de abilități practice.
4. Rezultate așteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire: asistenţă pasivă, abilitatea de a efectua procedurile aferente specialității sub supravegherea unui medic primar sau fără supraveghere).

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE: Specializarea în Hematologie se desfăşoară în cadrul
Disciplinelor de Hematologie din Facultățile de Medicină recunoscute de Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice, sub conducerea unui profesor universitar (sau conferenţiar universitar), în Hematologie (activităţile
teoretice și practice), respectiv în Sectiile de Hematologie ce deţin dotarea necesară (ale spitalelor mari), sub
îndrumarea unui medic primar Hematolog cu experienţă îndelungată (pentru stagiile practice). Conducătorul de
rezidențiat va fi ajutat în activitatea de pregătire a rezidenților de alți membri ai disciplinei, precum și de medicii
primari din rețeaua Ministerului Sănătății. Alegerea locului de desfășurare a Rezidențiatului se face cu ocazia
promovării examenului de rezidențiat. Locul poate fi schimbat pe motive temeinice, dar numai pentru un centru de pregătire echivalent. Pentru unele module, locul de desfășurare a activităţii se poate efectua în alt centru bine utilat din țară sau străinătate.
Pe perioada celor 5 ani de rezidențiat este obligatorie frecventarea zilnică a modulelor de pregatire.
Caietele de stagiu ale rezidenților sunt obligatorii, vor fi supravegheate de cadrele ce coordonează
activităţile teoretice şi practice şi vor fi prezentate Comisiei de examen cu ocazia examenului final.
Ele vor conţine elemente ce vor certifica participarea directă a rezidentului la următoarele activităţi:
Punctii medulare/ biopsii osteomedulare: ……………………………………………………………………. ……….200
Diagnostice boli hematologice maligne ( cu interpretarea rezultatelor analizelor specifice)……………500
Diagnostice boli hematologice nonmaligne (cu interpretarea rezultatelor analizelor specifice)……….500
Transplant de celule stem hematopoietice …………………………………..5 autotransplant si 5 allotransplant
Stabilire strategii terapeutice in boli hematologice ………………………………………………………………………………500
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE SPECIFICE:
Conform practicilor din Uniunea Europeană, apreciem activităţile teoretice la aproximativ 200 de ore pe an, iar pe
cele practice la aproximativ 1000 de ore anual, astfel încât să se încadreze în cele 30 de ore de activitate
săptămânală.
La sfarsitul anului I de pregatire medicul rezident:
• Cunoaste procedurile si circuitele functionale unei sectii de hematologie
• Dezvolta capacitate de munca in echipa
• Invata sistemele de operare informatica specifice
• Detine notiuni clare in ceea ce priveste masurile de protectie proprii si a celor din jur
• Deprinde abilitati de comunicare cu pacientul, constientizeaza importanta confidentialitatii actului
medical, are o atitudine respectoasa si condescendenta fata de pacient si de patologia sa
• Efectueaza anamneza
• Efectueaza examenul obiectiv
• Solicita investigatii paraclinice si de diagnostic
• Interpreteaza o hemoleucograma, biochimie, tablou sanguin
• Urmareste evolutia clinica si paraclinica a pacientilor
• Efectueaza epicrize, scrisori medicale, recomandari specifice specializarii.
• Participa la efectuarea de manoperelor/proceduri (punctie/aspirat medular, biopsie
osteomedulara, administrare intratecala de chimioterapie), sub stricta supravegherea
coordonatorului. Ideal la sfarsitul primului an de formare are abilitatea de a efectua aceste
manopere independent.
• Detine notiunile teroretice si practice aferente fiecarui modul
• Detine capacitatea de a accesa literatura de specialitate.
• Participa la activitati educationale de formare a rezidentilor (prezentari de caz, cursuri,
simpozioane, workshop-uri, congrese)
• are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 cu
modificările şi completările ulterioare
La sfarsitul anului II de pregatire medicul rezident:
• Detine notiuni teoretice care vizeaza patogeneza, diagnosticul, evolutia si tratamentul patologiilor
aferente fiecarui modululuide medicina interna
• Stabileste scheme de investigatii paraclinice si de diagnostic, interpreteaza rezultatele investigatiilor –
(medulograma, BOM, imunofenotipare, cariotip)
• Detine notiuni de citologie, poate examina un frotiu periferic, aspirat medular, aspirat ganglionar
• Efectueaza garzi conform prevederilor legale in vigoare sub supravegherea coordonatorului de rezidentiat

• Participa la activitati educationale de formare a rezidentilor (prezentari de caz, cursuri,simpozioane, workshop-uri, congrese)
• are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare
La sfarsitul anului III de pregatire medicul rezident:
• Detine notiuni teoretice care vizeaza patogeneza, diagnosticul, evolutia si tratamentul patologiilor
aferente fiecarui modul/specialitate
• Efectueaza manopere/ proceduri (punctie/aspirat medular, aspirat ganglionar, biopsie
osteomedulara, punctie lombara, administrare intratecala de chimioterapie) sub stricta
supraveghere a medicului coordonator
• Efectueza garzi in functie de legea in vigoare
• Participa la activitati educationale de formare a rezidentilor (prezentari de caz, cursuri,
simpozioane, workshop-uri, congrese)
• Poate sa gestioneze independent pacienti hematologici in spitalizare de zi sau pacienti hematologici in urmarire cronica care umeaza tratamente in protocoale demarate deja (de catre „senior”)
• Poate sa gestioneze prescrierea, urmarirea transfuziile de sange
• Poate sa interpreteze testele specifice hemobiologiei si hematologiei transfuzionale
• are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 cu
modificările şi completările ulterioare
La sfarsitul anului IV de pregatire medicul rezident:
• Are capacitatea de a pune un diagnostic si de a alege/ urma protocolul terapeutic sub supravegherea coordonatorului
• Detine notiuni care vizeaza terapiile/moleculele, procedurile de ultima ora
• Are capacitatea de selectie a terapiilor in functie de cost-eficacitate, normele nationale in vigoare
etc
• Poate stabili un prognostic in functie de patologia si particularitatea cazului.
• Detine notiuni in ceea ce priveste masurile de paleatie si de asigurare a calitatii vietii pacientilor.
• Urmareste evolutia pacientilor si are capacitatea de a tria cazurile in functie de severitatea lor
• Identifica situatiile cu risc vital
• Raspunde la solicitarile de urgenta si detine notiuni care vizeaza mentinerea functiilor vitale
• Cunoaste indicatiile transplantului, tipurile de transplant, principalele complicatii posttransplant,
evaluarea unui pacient posttransplant
• Participa la activitati educationale de formare a rezidentilor (prezentari de caz, cursuri,
simpozioane, workshop-uri, congrese)
• are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 cu
modificările şi completările ulterioare
La sfarsitul anului V de pregatire medicul rezident:
• Detine notiuni si poate participa activ la trialuri clinice, studii observationale etc.
• Efectueaza garzi in functie de legea in vigoare
• Participa la activitati educationale de formare a rezidentilor (prezentari de caz, cursuri,
simpozioane, workshop-uri, congrese)
• are drepturile şi obligaţiile generale care decurg din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 cu modificările şi completările ulterioare

REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT) la finalizarea pregătirii:
Examenul final în specialitaea Hematologie se organizează în centre universitare diferite, în funcţie de
numărul de rezidenţi ce au efectuat pregătirea în specialitate, cu o Comisie propusă şi aprobată de Comisia de
Specialitate a Ministerului Sănătății Publice. El va consta dintr-o probă scrisa cu 10 de întrebări (3 ore), dintr-o
tematică comunicată din timp (minim șase luni înainte de examen), doua probe clinice ( hematologie si medicina
interna) si o probă practică.
Medicul specialist certificat în urma promovării examenului în specialitatea Hematologie:
– Va efectua punctiile medulare si biopsiile osteomedulare, necesare diagnosticului bolilor hematologice.
– Va interpreta rezultatele testelor specifice de laborator hematologic
– Va stabili diagnostic complet si corect al unei boli hematologice malihne sau nonmaligne
– Va stabili schema terapeutica corespunzatoare conform ghidurilor nationale si internationale pentru
fiecare pacient cu boala hematologica
– Va monitoriza corect pacientii cu boli hematologice
Examenul de medic specialist:
Probe de evaluare, specifice programului:
– probă scrisă Da
– examen clinic Da (2)
– probă practica Da
– probă pe casetă video Nu
– probă operatorie Nu
– dizertaţie Nu

TEMATICA DE EXAMEN
a. PROBA SCRISĂ
1. Anatomia si histologia organelor hematopoietice si limfopoietice.
2. Hematopoieza: definitie; hematopoieza embrio-fetala, la adulti si la varstnici; conceptul de
celula-stem; factori de crestere hematopoietici; modele de studiu in vitro ale hematopoiezei.
3. Seria eritrocitara: origine, maturitate si diabaza; reglarea productiei de eritrocite; eritropoieza
eficienta, ineficienta si diseritropoieza, structura membranei eritrocitare; echipamentul
enzimatic al eritrocitului; ciclul de viata al eritrocitelor si soarta eritrocitelor senescente;
anomalii morfologice ale eritrocitelor; aprecierea productiei si distructiei de eritrocite.
4. Hemoglobinele normale: speciile moleculare, ontogeneza hemoglobinelor; structura moleculei
de hemoglobina; sinteza hemoglobinei; functiile hemoglobinei; catabolismul hemoglobinei;
metodele de studiu ale hemoglobinei.
5. Metabolismul fierului; metode de investigare.
6. Seria granulocitara: granulopoieza, ciclul de viata al granulocitelor; elementele structurale de
baza; metabolismul si functiile granulocitelor; metode de studiu ale granulocitelor.
7. Seria megacariocitara: trombocitopoieza, ciclul de viata al trombocitelor; structura
trombocitelor; metabolismul si functiile trombocitelor; metode de studiu ale trombocitelor.
8. Seria monocito-macrofagica: monocitopoieza, ciclul de viata, repartitia si tipurile
morfofunctionale de celule monocito-macrofagice; functiile celulelor seriei monocito-macrofagice; metode de studiu al celulelor monocito-macrofagice.
9. Seria limfocitara: limfopoieza; populatiile limfoide: ontogeneza, identificare, functii, distributia
in organism, ciclul de viata, metode de studiu.
10. Factorii coagularii si ai fibrinolizei: structura, productie, durata de viata.
11. Hemostaza si fribrinoliza: mecanisme, reglare, explorare in clinica.
12. Raspunsul imun: caractere fundamentale, modele de raspuns, etapele raspunsului, evaluarea in
clinica a statusului imun; antigenele de histocompatibilitate si imunitatea antigrefa,
determinarea compatibilitatii donator/receptor de grefa.
13. Transfuzia cu sange si concentrate celulare: principii, indicatii, contraindicatii, accidente.
Determinarea compatibiltatii pentru practica transfuzionala.
14. Elemente de genetica: ADN-ul si codul genetic, ciclul celular, reglarea ciclului celular,
protooncogenele, rearanjarea genelor. Depistarea mutatiilor pentru uzul clinic: la nivel cromozomial (examenul citogenetic) si la nivel molecular.
15. Anemia aplastica.
16. Anemiile hipocrome.
17. Anemiile hemolitice.
18. Anemiile megaloblastice.
19. Sindromul mieloproliferativ cronic.
20. Sindromul mielodisplazic.
21. Leucemiile acute.
22. Leucemia limfatica cronica: forma comuna si variantele de leucemie limfatica cronica.
23. Leucemia cu celule paroase.
24. Gamapatiile monoclonale (GM): GM cu semnificatie nedeterminata, mielomul multiplu,
macroglobulinemia Waldenström, bolile cu lanturi grele.
25. Boala Hodgkin.
26. Limfoamele maligne non-Hodgkin.
27. Bazele farmacologice ale terapiei citostatice; mecanismele rezistentei la drog.
28. Terapia cu agenti inductori de diferentiere in hematologie.
29. Terapia cu interferoni in hemato-oncologie.
30. Allo- si autotransplantul de maduva osoasa in bolile hematologice: principii si indicatii.
31. Hemopatii autoimune: mecanismele ruperii tolerantei, sindroamele clinice.
32. Sindroame de deficit imun ereditare si dobandite (patogeneza, clasificare, identificare, principii
de terapie).
33. Boli hemoragice de cauza trombocitara.
34. Hemofiliile si boala von Willebrand.
35. Sindromul coagularii intravasculare diseminate.
36. Purpura trombocitopenica trombohemolitica.
37. Tratamentul trombolitic.
38. Sindromul de fibrinoliza primara.
39. Tratamentul infectiilor oportunistice la gazde imunocompromise.
b. PROBA CLINICA de hematologie
1. Anemiile hipocrome.
2. Anemiile hemolitice.
3. Anemiile megaloblastice.
4. Sindromul mieloproliferativ cronic.
5. Sindromul mielodisplazic.
6. Leucemiile acute.
7. Leucemia limfatica cronica: forma comuna si variantele de leucemie limfatica cronica.
8. Gamapatiile monoclonale (GM): GM cu semnificatie nedeterminata, mielomul multiplu, macroglobulinemia Waldenström, bolile cu lanturi grele.
9. Boala Hodgkin.
10. Limfoamele maligne non-Hodgkin.
11. Boli hemoragice de cauza trombocitara.
12. Hemofiliile si boala von Willebrand.
13. Sindromul coagularii intravasculare diseminate.
14. Purpura trombocitopenica trombohemolitica.
15. Sindromul de fibrinoliza primara.
c. PROBA CLINICA de medicina interna
1. Pneumoniile.
2. Astmul bronsic.
3. Bronsita cronica obstructiva.
4. Cordul pulmonar cronic.
5. Cancerul bronhopulmonar.
6. Pleureziile.
7. Sindromul de compresiune mediastinala.
8. Tulburarile de ritm si de conducere ale inimii.
9. Infarctul miocardic.
10. Endocardita.
11. Insuficienta cardiaca.
12. Hipertensiunea arteriala. –
13. Lupusul eritematos diseminat.
14. Ulcerul gastric si duodenal.
15. Cancerul gastric.
16. Colita ulceroasa.
17. Hepatita acuta.
18. Hepatita cronica.
19. Ciroza hepatica.
20. Insuficienta hepatica.
21. Glomerulonefrita acuta.
22. Glomerulonefrita cronica.
23. Litiaza renala.
24. Insuficienta renala acuta.
25. Sindromul nefrotic.
26. Pielonefrita cronica.
27. Cancerul hepatic.
28. Diabetul zaharat.
29. Hemocromatoza.
30. Colecistitele.
31. Cancerul colonic.
32. Tromboflebitele.
d. PROBA PRACTICA

1. Interpretarea unei radiografii (radiografie toracica, radiografie osoasa, radiografie de tract digestiv,
urografie).
2. Interpretarea unei EKG.
3. Interpretarea unei echografii abdominale.
4. Interpretarea unei tomografii computerizate.
5. Electroforeza, imunoelectroforeza, dozarea imunoglobulinelor serice: interpretarea unor buletine.
6. Interpretarea unui examen de urina.
7. Explorari functionale respiratorii: interpretarea unui buletin de analiza.
8. Examinarea unor frotiuri de sange periferic si de maduva osoasa si comentarea preparatelor.
9. Interpretarea unui buletin cu descrierea unei sectiuni de maduva osoasa.
10. Interpretarea unui buletin cu descrierea unei sectiuni de ganglion limfatic.
11. Interpretarea unui buletin cu teste de hemostaza.
12. Anemii hemolitice imunologice: interpretarea testelor de diagnostic.
13. Anemii hemolitice endoeritrocitare: interpretarea testelor de diagnostic.
14. Teste pentru evaluarea fierului: interpretarea unui buletin.
15. Explorarea in clinica a imunitatii humorale si celulare: interpretarea unui buletin.
16. Diagnosticul citochimic si imunofenotipic al leucemiilor acute: interpretarea unui buletin.
17. Examinarea LCR: interpretarea unui buletin de analiza.
18. Interpretarea testelor de investigare a metabolismului porfirinelor.
19. Diagnosticul molecular al hemopatiilor maligne
Baremul de manevre, tehnici si activitati practice
• Examen clinic- 1500
• Flebotomia si instalarea unei linii de PEV – 20
• Punctii aspiratorii ale măduvei osoase – 200
• Punctie biopsie de măduva osoasa – 100
• Toracenteza – 5
• Paracenteza -5
• Punctie lombara-10
• Aplicarea unei sonde naso – gastrice – 5
• Interpretarea EKG – 100
• Interpretare radiografii, TAC – 100
• Interpretarea unei tomografii computerizate – 50
• Interpretarea unei imagini de rezonanta magnetica -50
• Interpretarea punctiei biopsie hepatica -10
• Echografie abdominala- tehnica, interpretare – 100
• Fenotiparea in sisteme eritrocitare – 50
o Determinarea grupe sanguine OAB,
o Determinari factor RhD standard.
o False reactii in determinarea grupelor OAB si RhD.
• Identificarea anticorpilor antieritrocitari. Depistaj anticorpi iregulari antieritrocitari. – 15
• Teste de histo-compatibilitate majora (serologie, PCR) – 10
• Depistaj si indentificare de anticorpi antitrombocitari. – 10
• Teste de compatibilitate leuco- trombocitara.- 5
• Principii si tehnici de grupaj HLA – 10.
• Tehnologii de prelevare: sange total, plasmafereza, citafereza, autotransfuzie.- 10
• Prepararea concentratelor eritrocitare, a plasmei proaspete congelate, a concentratelor plachetare
standard si a crioconcentratelor securizate- 10
• Monitorizare puls oximetrie – 100
• Interpretarea testelor functionale pulmonare- 30
• Interpretarea datelor echilibrului acidobazic- 30
• Punctie arteriala si recoltarea de sânge- 10
• Instalarea de sonde nazo-gastrice- 10
• Program practic de microscopie/citologie – examinarea si interpretarea frotiului de sange periferic
si aspirat medular – 50
• Feritina, sideremia, si indicele de saturare al transferinei: explorare şi interpretare -20
• Dozare Vit.B12 si acid folic- 20
• Explorarea hemostazei (funcţii trombocitare, factori de coagulare) si interpretarea testelor
exploratorii. – 50
• Explorarea fibrinolizei: detectarea hiper- si hipo-fibrinolizei – 20
• Imunofenotiparea – examinare si interpretare analize- 100
• Explorarea citogenetica. Tehnica FISH – examinare si interpretare analize- 50
• Explorarea de biologie moleculara in hematologie – examinare si interpretare analize- 50

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST ÎN HEMATOLOGIE
Etice, deontologice
Legea 46/2003 privind drepturile pacientului.
Respecta normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale conf. ordinului MS
nr.916/2006.
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile survenite- Codul
Muncii
O.G. nr. 13/30.01.2003 in care se interzice cpmplet fumatul in unitatile sanitare.
Respecta Regulamentul de Ordine Interioara precum si normele de etica si deontologie profesionala;
Respecta normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare conf. Ordinului
MS nr. 961/2016.
Respecta Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatile medicale.
Participa la instruirile periodice effectuate in cadrul unitatii privind protectia civila, situatii de urgent.
Aplica prevederile rezultate din documentele sistemului de management calitate referitoare la procesele si
activitatile desfasurate, aferente postului ocupat.
Cunoaste prevederile HG nr 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din
domeniul sanatatii publice

Lasă un răspuns