CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA NEUROCHIRURGIE

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Definiţia specialităţii:
Preambul:
Apariția noilor recomandări ale UEMS în anul 2015 (European Training Requirements for the Specialty of Neurosurgery /European Standards of Postgraduate Medical Specialist Training in Neurosurgery/UEMS 2015/34) ne obligă la o actualizare a curriculei de pregătire în specialitatea Neurochirurgie în conformitate cu noile standarde ale UEMS. Ca membru al Uniunii Europene, România are obligația, prin Ministerul Sănătăṭii ca autoritate naṭională, să asigure condiții de educație și formare în specialitatea Neurochirurgie astfel încât calificarea obținută în
centrele de formare din România să fie recunoscute pe întreg teritoriul Uniunii Europene (Directiva
36/2005 a Consiliului European care stabilește mecanismul recunoașterii mutuale automate a medicilor în conformitate cu cerințele formării pe teritoriul statelor membre, bazată pe durata pregătirii în specialitate și titlul calificării).
În acest sens, va trebui efectuată de urgență o reevaluare a centrelor de formare din România, în vederea acreditǎrii acestora pe plan naṭional și ulterior pe plan european. Acest proces
de evaluare și acreditare va trebui efectuat de o comisie mixtă formată din membri ai Comisiei de Neurochirurgie și reprezentanți ai MS. Procesul de evaluare și acreditare va viza existența dotărilor
și echipamentelor minim necesare, numărului minim de medici care pot fi îndrumători de rezidențiat (4 medici primari incluzând și directorul de program din centrul respectiv, conform standardelor UEMS), paleta și numărul de intervenții chirurgicale efectuate, numărul de cazuri
internate și tratate /an la nivelul secției/secțiilor, astfel încât centrele acreditate să ofere condiții cel puțin minimale pentru formarea în specialitatea de neurochirurgie. În eventualitatea în care la
nivelul unei secții nu există toate condițiile pentru formarea completă, pot fi organizate centre prin asocierea a două sau mai multe secții din acelasi centru sau din centre apropiate geografic, care să
permită rotația rezidenților pentru completarea formării.

NEUROCHIRURGIA este o specialitate medicală care oferă diagnosticul, managementul chirurgical sau non-chirurgical (prevenția, diagnosticul, evaluarea, tratamentul, terapia intensivă și reabilitarea) pacienților cu procese patologice care afectează sistemul nervos
central și periferic, incluzând structurile lor de suport și protecție, structurile lor vasculare,precum și tratamentul chirurgical sau non-chirurgical al durerii. Aceasta presupune tratamentul
afecțiunilor cerebrale, ale meningelor, craniului și a structurilor vasculare intra- și extracraniene (arterele carotide și vertebrale), afecțiuni ale glandei hipofizare, afecțiuni ale nervilor cranieni ṣi spinali, ale nervilor periferici, afecțiuni ale sistemului nervos vegetativ,afecțiuni ale măduvei spinării, meningelui adiacent, precum și afecțiuni ale coloanei
vertebrale, inclusiv acele afecțiuni care necesită intrumentaṭie spinală.

În formarea rezidenților, se va avea în vedere că orele de pregătire teoretică, demonstrațiile practice, cursurile tematice de tehnici chirurgicale și microchirurgicale, orele dedicate cercetării se
vor efectua în afara timpului efectiv de muncă. Coordonatorul de program este responsabil de organizarea acestora în vederea asigurării unei pregătiri teoretice și practice cât mai complexe a
rezidenților.
Rolul rezidentului în sala de operaţie va fi crescut gradual, pe masura acumulării cunoştințelor practice și teoretice, de la observator în sala de operație în primele săptămâni de
formare, la Ajutor 2, în care participă efectiv în echipa operatorie la timpii de deschidere și închidere, având un rol din ce în ce mai activ. Urmatoarea etapă este cea de Ajutor 1, în care efectuează sub supraveghere deschiderea până la timpul lezional (cerebral sau vertebro-medular,
după caz) precum și la închiderea plăgii operatorii. Pe măsura acumulării unei experiențe operatorii suficiente, rezidentul va efectua o serie de intervenții chirurgicale ca Operator sub supraveghere
directă, aceasta presupunând prezența îndrumătorului în sala de operație pe toată durata intervenței chirurgicale. La finele programului de rezidențiat, rezidentul trebuie să fie capabil să realizeze o
serie de intervenții chirurgicale ca Operator principal, în limita competenței conferite de examenul de specialitate, definite prin Anexa Barem de proceduri de specialitate. Este obligația Directorului
de program de a se preocupa de o formare completă a rezidentului, dar în același timp este datoria rezidentului de a se preocupa de îndeplinirea baremului minim de proceduri chirurgicale de
efectuat pe parcursul formării, barem fără de care nu poate fi acceptat pentru înscrierea la examenul de specialitate.
Rezidenții trebuie să vină în contact cu întregul spectru de intervenții neurochirurgicale pe durata formării în specialitate. Aceasta presupune instruirea de către mai multe persoane calificate
în anumite subspecializări, precum și posibilitatea instruirii rezidentului în diferite centre care au experienţǎ pe anumite subspecialitǎți (neurochirurgie vasculară, tratament endovascular, chirurgie
spinală, neurochirurgie pediatrică etc.). Ataṣat acestui document se aflǎ o anexă care cuprinde numărul minim, respectiv numărul optim de procedee chirurgicale pe care rezidentul trebuie sǎ le
efectueze până la finalizarea rezidențiatului. În condițiile în care numărul minim pentru o anumită procedură nu poate fi îndeplinit, poate fi compensat de o altă procedură comparabilă din aceeași arie
tematică, astfel încât numărul minim de intervenții pe o anumită arie să fie asigurat.
Rezidenții vor fi implicați în managementul cazurilor pornind de la diagnostic, tratament chirurgical sau non-chirugical, urmărirea postoperatorie și eventual la urmărirea periodică pe
termen mediu și lung a pacienṭilor, pentru a avea o înțelegere completă a managementului bolnavului neurochirurgical.
Având în vedere noile reglementǎri legislative referitoare la timpul de muncă, pentru a evita
o prelungire a duratei specializării de la 6 la 7 ani, considerăm cǎ se impun o serie de modificări ale curriculumului de pregătire, prin reducerea perioadei și orelor dedicate modulelor conexe de la 67
de săptămâni la 52 de săptămâni, concomitent cu creșterea perioadei dedicate formării în specialitate de la 260 de săptămâni la 275 de săptămâni.
• Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual.
• Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării se face prin credite (CFU). 1 credit = 25 ore de instruire.
• Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă aproximativ 20%, restul de 80% fiind dedicat activităṭilor practice, studiului individual ṣi activitǎṭii de cercetare.
• La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puṭin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă,făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător. Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
• Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinṭifice şi de educaṭie continuă.

1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI
1.1. Durata programului
NUMǍRUL TOTAL DE ANI 6
NUMǍRUL TOTAL DE MODULE 15
MODULUL 1 Introducere în Neurochirurgie
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI/ LUNI/MODUL 13 SǍPTǍMȂNI/3 LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 2 Medicină de Urgenţă (pre-spital şi UPU),
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI /LUNI/MODUL 4 SǍPTǍMȂNI /1 LUNǍ
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 3 Chirurgie generală
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI /LUNI/MODUL 8 SǍPTǍMȂNI /2 LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 4 Neurologie generală şi neurofiziologie
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 8 SǍPTǍMȂNI /2 LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 5 Imagisticǎ medicalǎ
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 4 SǍPTǍMȂNI /1 LUNǍ/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 6 Oftalmologie
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 4 SǍPTǍMȂNI /1 LUNǍ/MODUL
ORE DE CURS/LUNA/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 7 ORL
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 4 SǍPTǍMȂNI /1 LUNǍ/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 8 Chirurgie Maxilo-Facialǎ
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 4 SǍPTǍMȂNI /1 LUNǍ/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 9 Neurotraumatologie cranio-cerebralǎ
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 32 SǍPTǍMȂNI /8 LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
Modulul 10 Neurotraumatologie vertebro-medularǎ
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 20 SǍPTǍMȂNI /4 LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 11 Patologia vertebro-spinalǎ netraumaticǎ ṣi patologia
nervilor periferici
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 52 SǍPTǍMȂNI /12LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 12 Patologie cranio-cerebralǎ oncologicǎ
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 52 SǍPTǍMȂNI /12LUNI/MODUL

ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
Modulul 13 Neurochirurgie pediatricǎ
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 32 SǍPTǍMȂNI /8 LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 14 Neurochirurgie funcṭionalǎ, chirurgia epilepsiei,
tratamentul durerii, radiochirurgie
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 20 SǍPTǍMȂNI /4 LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
MODULUL 15 Patologie neurochirurgicalǎ Vascularǎ,
Neurochirurgie Specialǎ
NUMǍRUL DE SǍPTǍMȂNI / LUNI/MODUL 52 SǍPTǍMȂNI /12LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNǍ/SǍPTǍMȂNǍ 4 ORE DE CURS/SǍPTǍMȂNǍ
Total ore pregătire teoretică (Cursuri)* 1200 ORE
Total ore pregătire practică ** 13.700 ORE
* Cuprinde orele de cursuri naṭionale, internaṭionale, participǎri la simpozioane,conferinṭe, congrese, orele de cursuri practice, orele de work-shop organizate la nivel naṭional sau internaṭional, demonstraṭii practice, cercetare.
**Ȋn calculul orelor de activitate practicǎ s-a avut în vedere reglemetarea UE privitoare la timpul de muncǎ. Calculul s-a efectuat pentru 48 de sǎptǎmâni/an (4 sǎptǎmâni de concediu de odihnǎ/an) rezultând o medie de 44 ore/sǎptǎmânǎ ṣi cuprinde orele de gardǎ voluntarǎ ṣi gǎrzile efectuate pe linia a II-a începând din anul III.
1.2. Structura programului
Anul I: PRACTICĂ MEDICALǍ GENERALǍ ŞI URGENŢE, CUNOŞTINŢE
FUNDAMENTALE ȊN SPECIALITATE
Modulul 1, anul I:
Introducere în Neurochirurgie
Nr. ore curs: 60
Nr. ore practică: 132 ore de practicǎ (nu cuprinde orele de gardǎ voluntarǎ)
1. Tematică
• Abordarea bolnavului neurochirurgical;
• Examinarea bolnavului neurochirurgical;
• Noṭiuni de bioeticǎ medicalǎ;
• Administrarea documentaṭiei medicale;
• Tehnici de îngrijire a bolnavului neurochirurgical;
• Noṭiuni de Metodologia Cercetǎrii Ṣtiinṭifice;
• Noṭiuni de neuroanestezie, terapie intensivǎ ṣi monitorizare a pacientului
neurochirurgical.
2. Obiective educaţionale
a. Acomodarea rezidentului cu profilul pacienṭilor neurochirurgicali;
b. Stabilirea relaṭiei medic-pacient;
c. Deprinderea tehnicilor de administrare a documentaṭiei medicale;
d. Acomodarea cu tehnicile de îngrijire ṣi monitorizare a pacienṭilor neurochirurgicali.

3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în
urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
a. Examinarea clinicǎ corectǎ ṣi competentǎ a bolnavului neurochirurgical;
b. Completarea corespunzǎtoare a documentaṭiei medicale;
c. Rezidentul trebuie sǎ ṣtie sǎ efectueze manopere invazive simple (sutura plǎgii,puncţie lombarǎ, cateterizare venoasǎ, intubaṭie orotrahealǎ de urgenṭǎ, pansamentul ṣi urmǎrirea plǎgii operatorii);
d. Ȋnsuṣirea ṣi înṭelegerea responsabilitǎṭilor specifice specialitǎṭii;
e. Deprinderea metodologiei de cercetare ṣtiinṭificǎ, a tehnicilor de elaborare ṣi redactare a unei lucrǎri ṣtiinṭifice.
Modulul 2, anul I:
Medicină de Urgenţă (pre-spital şi UPU)
Nr. ore curs: 20
Nr. ore practică: 176
1. Tematică
a. Managementul cǎilor aeriene;
b. Coordonarea unei resuscitǎri cardiopulmonare;
c. Evaluarea primarǎ ṣi secundarǎ a pacientului traumatizat;
d. Efectuarea unor manevre ṣi proceduri sub supraveghere:
• Ventilația pe balon ṣi mascǎ
• Intubația orotrahealǎ ṣi nasotrahealǎ
• Intubația prin transiluminație
• Aplicarea mǎṣtii laringiene
• Minitraheostomia
• Verificarea aparatului de ventilație ṣi setarea parametrilor de ventilaṭie
• Monitorizarea neinvazivǎ ṣi invazivǎ a presiunii arteriale
• Monitorizarea ECG
• Efectuarea unei electrocardiograme
• Cardiostimulare transtoracicǎ
• Defibrilare
• Cardioversie
• Accesul venos periferic ṣi central
• Drenajul pleural cu ac ṣi tub de dren
• Lavajul peritoneal diagnostic
• Paracenteza
• Puncția lombarǎ
• Evaluarea şi tratamentul de urgențǎ a plǎgilor
• Tamponament nazal anterior ṣi posterior
• Otoscopia
• Rinoscopia
• Sondaj oro şi nasogastric
• Sondaj vezical
2. Obiective educaţionale:
a. Examinarea pacienṭilor, solicitarea de investigaṭii paraclinice şi aplicarea
tratamentului în urgenṭǎ;
b. Cunoaşterea noţiunii şi principiilor de triaj în serviciile de urgenţǎ;
c. Cunoaşterea principiilor de coordonare a fluxului pacienṭilor într-un serviciu de urgențǎ supraaglomerat.

3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în
urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire):
a. Managementul pacienṭilor în situaţii de urgenţǎ;
b. Identificarea pacienţilor care necesitǎ spitalizare;
c. Identificarea pacienţilor care necesitǎ manopere medicale de urgenţǎ;
d. Ȋnsuşirea principiilor de colaborare ca membru într-o echipǎ de reanimare cu sarcini specifice.
Modului 3, anul I:
Chirurgie Generalǎ
Nr. ore de curs: 40
Nr. ore de practicǎ: 352 ore
1. Tematica
a. Metode moderne de diagnostic în chirurgie;
b. Tehnici elementare de chirurgie: incizii, hemostazǎ, cauterizare, drenaj, suturi,descoperiri de vase şi nervi, traheostomia, pleurotomia;
c. Noțiuni de chirurgie laparoscopică;
d. Asepsia și antisepsia;
e. Pregătirea preoperatorie a bolnavului;
f. Îngrijiri şi complicații postoperatorii;
g. Infecții chirurgicale localizate şi difuze. Antibioterapia în chirurgie;
h. Tehnici chirurgicale de bază:
• Manevrarea instrumentelor
• Efectuarea nodurilor chirurgicale (manual, cu ajutorul instrumentelor)
• Tehnici de sutură chirurgicală
• Utilizarea diatermiei în chirurgie – sisteme de electrochirurgie
• Debridarea ṭesuturilor
• Sutura tendoanelor
• Izolarea şi legarea vaselor
• Anastomozele vasculare
• Arteriotomia
• Angioplastia
• Anastomoze termino – terminale şi anastomoze termino – laterale
• Tehnici chirurgicale minim invazive
• Abordul transpleural al coloanei vertebrale
i. Abordul retroperitoneal al coloanei vertebrale
j. Abordul transtoracic al coloanei vertebrale
k. Managementul chirurgical în echipa de politraumǎ
l. Managementul de urgenṭǎ al leziunilor vaselor mari
2. Obiective educationale:
a. Învăţarea tehnicilor de bazǎ în chirurgie;
b. Managementul marilor urgenţe politraumatice;
c. Ierarhizarea priorităţilor chirurgicale;
d. Căi de abord alternative în chirurgia spinalǎ.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire):
a. Însuşirea tehnicilor de bazǎ în chirurgie;
b. Managementul şi ierarhizarea prioritǎṭilor chirugicale în politraumǎ;
c. Operaţia în echipǎ multidisciplinarǎ.

Modulul 4, anul I:
Neurologie generală şi neurofiziologie
Nr. ore curs: 40 ore
Nr. ore practică: 352 ore (9 sǎptǎmâni, 48 ore/sǎptǎmânǎ)
1. Tematică
a. Neuroanatomie şi neurofiziologie;
b. Neurotransmiţători;
c. Farmacologie şi farmacokineticǎ neurologicǎ;
d. Neuroplasticitate;
e. Semiologia neurologicǎ;
f. Electrofiziologia sistemului nervos, noţiuni de neuromonitorizare
• Potenţiale evocate somestezice (PES), potenţiale evocate vizuale (PEV) şi
auditive (PEA), D-wave
• Stimularea magnetică transcraniană – interpretarea potenţialelor evocate motorii
g. Accidentele vasculare cerebrale;
h. Epilepsia şi tulburǎrile stǎrii de conştienţǎ;
i. Bolile degenerative ale creierului;
j. Boala Parkinson şi sindroamele pseudoparkinsoniene;
k. Distoniile;
l. Noţiuni de neuroreabilitare.
2. Obiective educaţionale:
a. Însuṣirea examenului neurologic corect şi complet;
b. Managementul pacientului neurologic;
c. Însuşirea elementelor de bazǎ în diagnosticul neurofiziologic şi al monitorizǎrii
neurofiziologice;
d. Posibilitǎţi şi perspective de tratament neurochirurgical în afecţiuni neurologice.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în
urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire):
a. Evaluarea corectǎ şi completǎ a pacientului neurologic,
b. Abilitatea de a evalua la nivel bazic investigaţiile electrofiziologice.
Modulul 5, anul I:
Imagistică medicalǎ
Nr. ore curs: 20
Nr. ore practică: 176
1. Tematică
a. Radiologie generalǎ
b. Examinarea CT
• Nativǎ şi cu contrast
• Examinare Angio-CT
• Examinarea CT cranianǎ
• Examinarea CT toraco-abdominalǎ
• Examinări CT specifice
c. Examinarea RMN
a. Examinarea RMN nativǎ
b. Secvenţe RMN
c. Contrastarea în examinarea RMN
d. Examinarea RMN cranio-cerebralǎ
e. Examinarea RMN a coloanei vertebrale
f. RMN funcṭional
g. Spectroscopia RMN
h. Tehnici RMN specifice (DTI, tractografie, Angio RMN etc.)
d. Angiografia cerebralǎ
e. Angiografia spinalǎ
f. Tratamentul endovascular al leziunilor vasculare cerebrale şi spinale-principii şi tehnici
g. Examinări izotopice
h. Ecografia cerebrală, a vaselor gâtului şi transcranianǎ
i. Ecografie intraoperatorie nativǎ şi cu contrast
j. PET CT

2. Obiective educaţionale:
a. Însuşirea noţiunilor de bazǎ ale imagisticii cerebro-spinale normale;
b. Învǎţarea tehnicilor specifice de RMN şi CT în diagnosticul complet al afecţiunilor cerebro-spinale;
c. Aspecte de diagnostic diferenţial;
d. Aspecte complementare ale imagisticii moderne;
e. Posibilitǎţi şi limite ale tratamentului endovascular actual.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
a. Rezidentul trebuie sǎ cunoascǎ aspectele radiologice, imagistice şi funcţionale normale;
b. Sǎ cunoascǎ indicaţiile specifice pentru fiecare tip de investigaţie imagisticǎ;
c. Sǎ posede tehnicile de utilizare a ecografiei intraoperatorii;
d. Sǎ deţinǎ cunoştinţele necesare pentru un diagnostic neuroradiologic corect.
Modulul 6, anul I:
Oftalmologie
Nr. ore curs: 20
Nr. ore practică: 176
1. Tematică
a. Anatomia ochiului şi a orbitei;
b. Examinarea clinicǎ a ochiului şi funcṭiei vizuale;
c. Examinarea paraclinicǎ a ochiului (FO, AV, CV);
d. Investigaţii imagistice specifice
• OCT
• RMN de orbitǎ
• CT de orbitǎ
• Ecografia ocularǎ
e. Afecţiuni traumatice ale ochiului şi orbitei;
f. Afecţiuni tumorale ale orbitei;
g. Afecţiuni vasculare ale orbitei;
h. Afecţiuni inflamatorii ale orbitei;
i. Tehnici chirurgicale specifice
• Blefarorafia
• Tarsorafia
• Tarsotomia
• Explorarea polului anterior
• Abordul subconjunctival
• Sutura leziunilor traumatice ale pleoapei

2. Obiective educaţionale:
a. Examinarea corectǎ a funcţiei vizuale şi a motilitǎţii oculare;
b. Ȋnsuşirea tehnicilor chirurgicale specifice;
c. Stabilirea indicaţiei terapeutice corecte.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
a. Examenul CV, FO, AV;
b. Interpretarea corectǎ a examinǎrilor imagistice;
c. Ȋnsuşirea tehnicilor chirurgicale elementare.
Modulul 7, anul I:
Oto-Rino-Laringologie
Nr. ore curs: 20
Nr. ore practică: 176
1. Tematică
a. Anatomia endoscopicǎ a foselor nazale, rinofaringelui, sfenoidului;
b. Anatomia chirurgicalǎ a stâncii temporale;
c. Tamponamentul anterior;
d. Tamponamentul posterior;
e. Examinarea clinicǎ ORL;
f. Examinarea paraclinicǎ a aparatului auditiv;
g. Examinarea imagisticǎ în sfera ORL
• Ex. CT
• Examen RMN
• Examen endoscopic
h. Abordul endoscopic al hipofizei şi etajului anterior al bazei craniului;
i. Abordul translabirintic;
j. Abordul transmastoidian;
k. Traheostomia.
2. Obiective educaţionale:
a. Însuşirea tehnicilor de examinare clinicǎ şi paraclinicǎ în sfera ORL;
b. Însuşirea particularitǎţilor de diagnostic imagistic în sfera ORL;
c. Evaluarea corectǎ a patologiei şi stabilirea indicaṭiei terapeutice;
d. Evaluarea criticǎ (avantaje şi dezavantaje) a abordurilor chirurgicale de graniţǎ;
e. Însuşirea tehnicilor de explorare endoscopicǎ a foselor nazale;
f. Însuşirea modalitǎţilor de tratament în echipa multidisciplinarǎ.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
a. Abilitatea de a efectua manopere terapeutice elementare;
b. Interpretarea corectǎ a investigaţiilor paraclinice;
c. Acomodarea cu tehnicile endoscopice.

Modulul 8, Anul I:
Chirurgie Maxilo-Facialǎ
Nr. ore curs: 20
Nr. ore practică: 176
1. Tematica
a. Anatomia chirurgicalǎ a viscerocraniului;
b. Examinarea clinicǎ a pacientului cu leziuni maxilo-faciale;
c. Examinarea imagistică a pacientului cu leziuni ale viscerocraniului;
d. Leziuni traumatice ale viscerocraniului;
e. Leziuni tumorale ale viscerocraniului;
f. Leziuni vasculare ale viscerocraniului;
g. Leziuni inflamatorii ale viscerocraniului;
h. Cǎi de abord transfaciale ale bazei craniului;
i. Imobilizarea provizorie în patologia traumaticǎ a viscerocraniului;
j. Fixarea definitivǎ a leziunilor la nivelul viscerocraniului.
2. Obiective educaţionale:
a. Însuşirea metodelor de examinare clinicǎ şi imagisticǎ a viscerocraniului;
b. Însuşirea noţiunilor teoretice de management ale leziunilor viscerocraniului;
c. Posibilitǎţi chirurgicale de tratament ale leziunilor de graniţǎ;
d. Însuşirea modalitǎṭilor de tratament în echipa multidisciplinarǎ.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
a. Abilitatea de a efectua manopere terapeutice elementare;
b. Interpretarea corectǎ a investigaţiilor paraclinice;
c. Acomodarea cu tehnicile chirurgicale maxilo-faciale.
Anul II : NEUROCHIRURGIE
Modulul 9, anul II:
Neurotraumatologie cranio-cerebrală
Nr. ore curs: 150
Nr. ore practică: 1408
1. Tematică
• Traumatismul craniocerebral (TCC) şi fiziopatologia acestuia;
• Anatomia patologică a leziunilor traumatice craniocerebrale;
• Evaluarea severităţii traumatismului craniocerebral;
• Diagnosticul imagistic în traumatologia craniocerebrală;
• Presiunea intracraniană – fiziologie, fiziopatologie, monitorizare;
• Evaluarea şi tratamentul traumatismelor craniocerebrale grave;
• Evaluarea şi tratamentul traumatismelor craniocerebrale minore şi medii;
• Leziuni intracraniene posttraumatice extraaxiale – hematoamele extradurale şi subdurale;
• Leziuni intracraniene posttraumatice intraaxiale – hematoame intracerebrale,
contuzii cerebrale, edemul cerebral;
• Leziuni posttraumatice la nivelul fosei craniene posterioare;
• Leziuni cerebrale posttraumatice difuze;
• Leziuni posttraumatice ale nervilor cranieni;
• Traumatisme craniocerebrale penetrante;
• Fistule posttraumatice de lichid cefalorahidian;
• Fracturi craniene;
• Leziuni posttraumatice ale scalpului;
• Traumatisme craniofaciale;
• Prognosticul traumatismelor craniocerebrale;
• Complicaţiile traumatismelor craniocerebrale;
• Complicaţii vasculare în traumatismele craniocerebrale;
• Hidrocefalia posttraumatică;
• Epilepsia posttraumatică;
• Infecţii posttraumatice;
• Sindromul posttraumatic;
• Encefalopatia posttraumatică;
• Particularităţile traumatismelor craniocerebrale la copii;
• Particularităţile traumatismelor craniocerebrale la vârstnici;
• Traumatismul craniocerebral în cadrul politraumatismelor;
• Tratamentul chirurgical al hematoamelor extradurale;
• Tratamentul chirurgical al hematoamelor subdurale acute;
• Tratamentul chirurgical al hematoamelor subdurale cronice;
• Tratamentul chirurgical al fracturilor craniene;
• Tratamentul chirurgical al plăgilor craniocerebrale;
• Tratamentul chirurgical al fistulelor de lichid cefalorahidian;
• Tratamentul chirurgical al infecţiilor posttraumatice;
• Drenajul ventricular extern şi monitorizarea presiunii intracraniene;
• Repararea defectelor craniene.
2. Obiective educaţionale:
a. Însuşirea cunoştinţelor teoretice pentru diagnosticul de urgenţǎ al traumatizatului cranio-cerebral;
b. Evaluarea imagisticǎ şi stabilirea conduitei terapeutice individualizate la caz;
c. Însuşirea abilitǎţilor practice de soluţionare chirurgicală şi non-chirurgicală a pacienţilor cu traumatisme cranio-cerebrale;
d. Însuşirea procedurilor chirurgicale de bazǎ în tratamentul chirurgical al pacienţilor cu traumatisme cranio-cerebrale;
e. Dobândirea abilitǎţilor de muncǎ în echipa multidisciplinară la pacienţii cu leziuni complexe la nivelul extremitǎţii cefalice.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
Barem de proceduri chirurgicale şi activităţi practice
Nr.Crt.
PROCEDURA CHIRURGICALǍ NUMǍR PROCEDURI
Minim Optim
1. Sutura unei plăgi a scalpului 30 60
2. Gaura de trepan pentru drenaj
ventricular extern, măsurarea PIC
15 30
Modulul 10, anul II:
Neurotraumatologie vertebro-medularǎ
Nr. ore curs: 50
Nr. ore practică: 880
1. Tematică
• Dezvoltarea şi maturarea coloanei vertebrale. Anatomie descriptivă, funcṭională şi
chirurgicală a coloanei. Biomecanica coloanei. Stabilitate – instabilitate
vertebrală;
• Semiologia neurologică;
• Semiologia sensibilităţii, sindroame sensitive;
• Semiologia motilităţii şi a reflexelor, sindrom de neuron motor central şi neuron motor periferic;
• Cuantificarea deficitelor neurologice (scara Frankel, ASIA);
• Fiziopatologia leziunilor traumatice ale coloanei vertebrale;
• Diagnosticul leziunilor traumatice ale coloanei vertebrale, analiză şi
planning preoperator;
• Tratamentul leziunilor traumatice ale coloanei;
• Prevenirea şi tratamentul complicaţiilor, îngrijirea postoperatorie a bolnavului spinal;
• Clasificări ale leziunilor traumatice ale coloanei;
• Tratamentul leziunilor traumatice ale coloanei
o Leziuni traumatice cervicale înalte (zona occipitală – C2)
o Leziuni traumatice ale coloanei cervicale subaxiale
o Leziuni traumatice ale coloanei toracale
o Leziuni traumatice ale joncṭiunii toraco-lombare şi coloanei lombare
o Leziuni traumatice sacro-coccigiene
o Protocoale de diagnostic şi tratament în traumatologia vertebro-medulară
• Abordul posterior al coloanei vertebrale;
• Abordul postero-lateral (transverso-artro-pediculotomie) al coloanei vertebrale;
• Abord anterior transperitoneal al coloanei vertebrale;
• Tehnici de sinteză C1 – C2 pe cale anterioară şi posterioară;
• Tehnici de sinteză occiput – C2;
• Tehnici de sinteză cervicală posterioară;
• Tehnici de sinteză cervicală anterioară;
• Corpectomia cervical;
• Tehnici de reconstrucṭie vertebrală;
3. Tratamentul chirurgical al hematomului
subdural cronic 3 6
4. Craniotomie pentru hematom
extradural, subdural, intraparenchimatos
posttraumatic, contuzie cerebrală 5 10
5. Tratamentul chirurgical al unei fracturi
craniene intruzive 5 8
6. Craniectomie decompresivǎ 2 4
7. Tratamentul chirurgical al fistulei LCR,
plastia durei mater 2 5
8. Cranioplastia 3 6
• Tehnici de sinteză osoasă toracală şi lombară pe cale posterioară şi
posterolaterală;
• Instrumentaṭii pe cale posterioară toracală şi lombară;
• Sinteza intercorporeală lombară pe cale posterioară (PLIF; TLIF);
• Recuperarea neuromotorie.
2. Obiective educaţionale:
a. Ȋnsuṣirea cunoṣtinṭelor teoretice pentru diagnosticul de urgenṭǎ al traumatizatului vertebro-medular;
b. Evaluarea imagisticǎ ṣi stabilirea conduitei teraputice individualizate la caz;
c. Ȋnsuṣirea abilitǎṭilor practice de soluṭionare chirurgicalǎ ṣi non-chirurgicalǎ a pacienṭilor cu traumatisme vertebro-medulare;
d. Ȋnsuṣirea procedurilor chirurgicale de bazǎ în tratamentul chirurgical al pacienṭilor cu traumatisme vertebro-medulare;
e. Dobândirea abilitǎṭilor de muncǎ în echipa multidisciplinarǎ la pacienṭii cu leziuni complexe la nivel toraco-abdominal.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
Barem de proceduri chirurgicale
Modulul 11, anul III:
Patologia vertebro-spinalǎ netraumaticǎ şi patologia nervilor periferici
Nr. ore curs: 200
Nr. ore practică: 2280
1. Tematică
• Tumorile joncṭiunii cranio-vertebrale;
• Tumori intramedulare;
Nr. Crt.
PROCEDURA CHIRURGICALǍ NUMǍR
PROCEDURI
Minim Optim
1. Abordul anterior al coloanei vertebrale
cervicale cu leziune traumatică (ajutor I) 4 6
2. Abordul posterior al coloanei vertebrale C1-C2
cervicale cu leziune traumatică (inclusiv artrodeza)
(ajutor I) 2 4
3. Abordul posterior al coloanei vertebrale C3-C7
cervicale cu leziune traumatică (inclusiv artrodeza)
(ajutor I) 3 6
4. Abordul posterior al coloanei vertebrale toracale cu
leziune traumatică (inclusiv artrodeza) (ajutor I)2 4
5. Abordul posterior al coloanei vertebrale lombare cu
leziune traumatică (inclusiv artrodeza) (ajutor I)4 6
5. Abordul posterolateral al coloanei toracale (ajutor I) 2 4
6. Abordul posterolateral al coloanei lombare (ajutor I) 2 4
7. Corporectomie cu reconstrucṭie vertebrală (ajutor I) 2 4
8. Vertebroplastia percutana transpediculara (ajutor I) 2 4

• Tumori subdurale;
• Tumori ale cozii de cal;
• Tumori vertebrale benigne şi maligne;
• Tumori vertebrale cu extensie epidurală, tumori ale unghiului costo-vertebral şi ale spatiului retroperitoneal;
• Discopatia vertebrală cervicalǎ;
• Discopatia vertebrală toracală;
• Discopatia vertebrală lombară;
• Stenoza canalului rahidian (constituṭională şi dobândită), mielopatia vertebrală;
• Spondiloliza şi spondilolistezisul;
• Osteomielita vertebrală, spondilodiscita (cu germeni piogeni şi cea specifică);
• Afecṭiuni parazitare spinale;
• Diformităṭile coloanei vertebrale;
• Anomalii congenitale ale coloanei vertebrale;
• Afecṭiuni traumatice ṣi netraumatice ale nervilor periferici;
• Leziunile plexului brachial;
• Fuziunea imagisticǎ ṣi neuronavigaṭia;
• Imagistica intraoperatorie în chirurgia spinalǎ;
• Neuromonitorizarea în chirurgia spinalǎ;
• Abordul posterior al coloanei vertebrale;
• Abordul postero-lateral (transverso-artro-pediculotomie) al coloanei vertebrale;
• Abordul transpleural al coloanei vertebrale;
• Abordul lateral extracavitar al coloanei vertebrale (toracal şi lombar);
• Abordul prin lombotomie al coloanei vertebrale;
• Abordul antero-lateral retroperitoneal al coloanei vertebrale;
• Abord prin toracofrenolaparatomie al coloanei vertebrale;
• Abord anterior transoral;
• Abord anterior retrofaringian al coloanei cervicale;
• Abord anterior prin sternotomie al coloanei toracale superioare;
• Abord anterior transperitoneal al coloanei vertebrale;
• Abord transcutan transpedicular al coloanei vertebrale;
• Alte tehnici de abord transcutan (minim invaziv);
• Tehnici de sinteză occiput – C2;
• Corpectomia toracală şi lombară;
• Tehnici de reconstructie vertebrală;
• Sinteza intercorporeală lombară pe cale lateral;
• Tehnici endoscopice de chirurgie spinalǎ;
• Rezecṭiile sacrate pentru tumori maligne osoase;
• Osteotomia cervicală şi lombară;
• Anatomia chirurgicală şi expunerea componentelor sistemului nervos periferic;
• Manifestări clinice în traumatismele sistemului nervos periferic;
• Tratamentul traumatismelor nervilor periferici;
• Leziunile plexului brachial;
• Neuropatii prin entrapment;
• Patologia infecṭioasa vertebro-medularǎ
o Spondilodiscita specificǎ ṣi nespecificǎ
o Spondilodiscita iatrogenǎ
o Osteita
o Empiemul epidural
o Abcesul spinal ṣi paravertebral
o Parazitozele spinale
2. Obiective educaţionale:
a. Ȋnsuṣirea cunoṣtinṭelor teoretice pentru diagnosticul clinic ṣi imagistic al leziunilor netraumatice vertebro-medulare;
b. Evaluarea imagisticǎ ṣi stabilirea conduitei terapeutice individualizate la caz;
c. Ȋnsuṣirea abilitǎṭilor practice de soluṭionare chirurgicală ṣi non-chirurgicală a
pacienṭilor cu leziuni netraumatice vertebro-medulare ṣi ale nervilor periferici;
d. Ȋnsuṣirea procedurilor chirurgicale de bazǎ în tratamentul chirurgical al pacienṭilor cu leziuni netraumatice vertebro-medulare ṣi ale nervilor periferici;
e. Dobândirea abilitǎṭilor de muncǎ în echipa multidisciplinarǎ la pacienṭii cu leziui complexe la nivel toraco-abdominal.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
Barem de proceduri chirurgicale
Ȋncepând cu luna a 6-a a anului III, rezidentul poate fi introdus pe linia a II-a de gardǎ.
Nr. Crt.
PROCEDURA CHIRURGICALǍ NUMǍR
PROCEDURI
Minim Optim
1. Abordul posterolateral al coloanei toracale (ajutor I) 4 8
2. Abordul posterolateral al coloanei lombare (ajutor I) 4 8
3. Corporectomie cu reconstructie vertebrală (ajutor I) 2 4
4. Tratamentul chirurgical al unei hernii de disc
cervicale (ajutor I) prin abord anterior 10 15
5. Abordul posterior al coloanei cervicale
(laminectomie/laminotomie)4/2 6/3
6. Tratamentul chirurgical al unei hernii de disc
toracale (ajutor I) 4 8 7.
Tratamentul chirurgical al unei hernii de disc lombare 25 40
8. Tratamentul chirurgical al spondilolistezisului (ajutor I,
opertor) 5 8
9. Abordul chirurgical al unei tumori intramedulare
(ajutor I) 3 6
10. Abordul chirurgical al unei tumori subdurale (ajutor I) 4 8
11. Abordul chirurgical al unei tumori de coadă de cal
(ajutor I) 2 4
12. Abordul chirurgical al unei tumori vertebrale (ajutor I) 5 10
13. Abordul chirurgical al unei tumori extradurale (ajutor I) 5 10
14. Neurorafie termino-terminala, exoneuroliza 3 5
15. Tehnici microchirurgicale experimentale de disecṭie ṣi
suturi nervoase pe animale de laborator 5 10
16. Tehnici microchirurgicale experimentale de disecṭie și
suturi vasculare pe animale de laborator 5 10

Modulul 12, anul IV:
Patologie cranio-cerebrală oncologicǎ, infecṭioasǎ ṣi parazitarǎ
Nr.ore curs: 200
Nr. ore practică: 2280
1. Tematică
• Generalităṭi de neurooncologie;
• Imagistica tumorilor intracraniene;
• Fuziunea imagisticǎ ṣi neuronavigaṭia;
• Imagistica intraoperatorie în patologia tumorală cerebralǎ;
• Glioamele intracraniene, astrocitoamele, oligodendroglioamele;
• Meningioamele intracraniene;
• Metastazele cerebrale;
• Tumorile intraventriculare, ependimoamele intracraniene, tumorile plexului coroid;
• Tumorile selare şi paraselare, tumorile hipofizare, craniofaringioamele;
• Tumorile disembrioplazice;
• Tumorile cǎilor optice ṣi glioamele hipotalamice;
• Tumorile regiunii pineale;
• Tumorile fosei craniene posterioare;
• Schwannoamele vestibulare;
• Meduloblastoamele ṣi tumorile primare neuroectodermale;
• Tumorile trunchiului cerebral;
• Tumorile glomusului jugular;
• Tumorile bazei craniului;
• Tumorile craniene;
• Tumorile orbitei;
• Limfoamele cerebrale;
• Pseudotumor cerebri;
• Particularitǎṭile tumorilor cerebrale la copii;
• Radioterapia ṣi radiochirurgia stereotacticǎ în tumorile intracraniene;
• Abordul subfrontal unilateral ṣi bilateral;
• Abordul frontobazal;
• Abordul frontal;
• Abordul frontotemporal;
• Abordul temporal;
• Abordul subtemporal;
• Abordul parietal;
• Abordul transcalos;
• Abordul transcortical – transventricular;
• Abordul occipital;
• Abordul suboccipital transtentorial;
• Abordul infratentorial supracerebelos;
• Abordul suboccipital median;
• Abordul suboccipital paramedian;
• Abordul retromastoidian;
• Abordul transsfenoidal;
• Abordurile chirurgicale ale orbitei;
• Biopsia stereotacticǎ a tumorilor cerebrale;
• Abcesul cerebral;
• Empiemul subdural;
• Tuberculomul;
• Infecṭii cerebrale iatrogene;
• Parazitozele cerebrale.
2. Obiective educaţionale:
a. Ȋnsuṣirea cunoṣtinṭelor teoretice pentru diagnosticul clinic ṣi imagistic al leziunilor
oncologice cranio-cerebrale;
b. Evaluarea imagisticǎ ṣi stabilirea conduitei teraputice individualizate la caz;
c. Ȋnsuṣirea abilitǎṭilor practice de soluṭionare chirurgicalǎ ṣi non-chirurgicalǎ a pacienṭilor cu leziuni oncologice cranio-cerebrale;
d. Ȋnsuṣirea procedurilor chirugicale de bazǎ în tratamentul chirurgical al pacienṭilor cu  leziuni oncologice cranio-cerebrale
e. Dobândirea abilitǎṭilor de muncǎ în echipǎ multidisciplinarǎ la pacienṭii cu leziuicomplexe la nivelul bazei craniului.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în
urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
Barem de proceduri chirurgicale
Nr. Crt.
PROCEDURA CHIRURGICALǍ NUMǍR
PROCEDURI
Minim Optim
1. Abordul chirurgical al unui gliom frontal 4 8
2. Abordul chirurgical al unui gliom temporal (ajutor I) 4 8
3. Abordul chirurgical al unui gliom parietal (ajutor I) 4 8
4. Abordul chirurgical al unui gliom occipital (ajutor I) 4 8
5. Abordul chirurgical al unui meningiom convexital (ajutor
I)4 8
6. Abordul chirurgical al unui meningiom parasagital
(ajutor I)4 8
7. Abordul chirurgical al unui meningiom de creastă
sfenoidală (ajutor I)3 6
8. Abordul chirurgical al unui meningiom de ṣanṭ
olfactiv (ajutor I)2 4
9. Abordul chirurgical al unui meningiom tentorial (ajutor I) 2 4
10. Abordul chirurgical al unei tumori intraventriculare
(ajutor I)2 4
11. Abordul chirurgical al unui craniofaringiom (ajutor I) 2 4
12. Abordul chirurgical transsfenoidal e n d o s c o p i c al
unei tumori selare (ajutor I)2 4
13. Abordul chirurgical intracranian al unei tumori
supraselare (ajutor I)2 4
14. Abordul chirurgical al unei tumori de regiune
pineală (ajutor I)2 4
15. Abordul chirurgical al unei tumori de fosa
craniană posterioară (ajutor I)5 10

Modulul 13, anul V:
Neurochirurgie pediatricǎ
Nr. ore curs: 128
Nr. ore practică: 1408
1. Tematică
a. Traumatismele cranio-cerebrale la copil
• Mecanisme traumatice
• Clasificări, scale de evaluare
• Traumatismele cranio-cerebrale la sugar şi copil mic (0-3 ani)
• Neuroimagistică în traumatismele cranio-cerebrale la copil
• Plăgile cranio-cerebrale
• Hematoamele intracraniene posttraumatice
• Complicaṭiile infecţioase posttraumatice
b. Traumatismele vertebro-medulare la copil
• Mecanisme traumatice
• Diagnosticul leziunilor traumatice ale coloanei vertebrale
• Tratamentul leziunilor traumatice ale coloanei vertebrale
c. Patologia tumorală la copil
• Procese expansive intracraniene supratentoriale
• Procese expansive intracraniene infratentoriale
• Procese expansive intracraniene la sugar ṣi copil mic (0-3 ani)
• Procese expansive de ventricul III şi regiune pineală
• Tumori intradurale, subdurale, ale cozii de cal la copii
d. Patologia infecṭioasǎ cerebrală la copil
• Abcesul cerebral
• Empiemul subdural
e. Patologia parazitară cerebrală la copil
• Chistul hidatic cerebral
• Cisticercoza
• Toxaplasmoza
f. Hidrocefalia internă a sugarului şi copilului
• Circulaṭia LCR-anatomia spaṭiilor lichidiene
• Simptomatologia pacientului cu hidrocefalie internă
• Examene paraclinice în hidrocefalia internă a sugarului şi copilului
• Drenajul ventriculo-peritoneal
• Drenajul ventriculo-atrial
• Alte tipuri de drenaje
• Complicaṭiile drenajelor
• Neuroendoscopia în hidrocefalie
16. Abordul chirurgical al unei tumori de unghi
pontocerebelos (ajutor I)2 4
17. Abordul chirurgical al unei tumori intraorbitare (ajutor I) 2 4
18. Biopsia stereotactică/ghidată prin neuronavigație a unei
tumori cerebrale (ajutor I)4 8
19. Alte leziuni benigne (chist epidermoid, dermoid) 2 4
19. Craniotomii pentru tumori intracraniene 60 80
20. Craniotomii/Craniectomii ale Fosei Cerebrale
Posterioare pentru tumori de fosă20 40

g. Anomalii congenitale şi de dezvoltare
• Malformaṭii cerebrale congenitale
• Craniostenoze
• Defecte congenitale ale craniului şi scalpului
• Encefalocele
• Chisturi arahnoidiene intracraniene
• Malformaṭia Dandy-Walker
• Anomalii ale joncṭiunii craniovertebrale
• Malformaṭia Chiari şi hidromielia
• Malformaṭii disrafice spinale
• Chisturi arahnoidiene spinale
• Spasticitatea congenitală la copii
h. Malformaţiile cerebrale vasculare la copil
• Anevrisme intracraniene
• Malformaṭii arterio-venoase
• Cavernoame
2. Obiective educaţionale:
a. Ȋnsuṣirea cunoṣtinṭelor teoretice pentru diagnosticul clinic ṣi imagistic al leziunilor congenitale, traumatice, oncologice ṣi infecṭioase neurochirurgicale la vârsta pediatricǎ;
b. Evaluarea imagisticǎ ṣi stabilirea conduitei terapeutice individualizate la caz;
c. Ȋnsuṣirea abilitǎṭilor practice de soluṭionare chirurgicalǎ ṣi non-chirurgicalǎ a pacienṭilor cu leziuni congenitale, traumatice, oncologice ṣi infecṭioase neurochirurgicale la vârstǎ pediatricǎ;
d. Ȋnsuṣirea procedurilor chirurgicale de bazǎ în tratamentul chirurgical al pacienṭilor cu leziuni congenitale, traumatice, oncologice ṣi infecṭioase neurochirurgicale la vârstǎ pediatricǎ;
e. Dobândirea abilitǎṭilor de muncǎ în echipǎ multidisciplinarǎ la pacienṭii cu leziunicongenitale, traumatice, oncologice ṣi infecṭioase neurochirurgicale la vârstǎ pediatricǎ.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
Barem de proceduri chirurgicale
Nr.Crt.
PROCEDURA CHIRURGICALǍ NUMǍR
PROCEDURI
Minim Optim
1. Tratamentul chirurgical al unui hematom extradural la copil 4 8
2. Tratamentul chirurgical al unui hematom subdural acut la
copil (ajutor I) 4 8
3. Tratamentul chirurgical al unui hematom subdural
cronic la copil (ajutor I)4 8
4. Tratamentul chirurgical al unei fracturi craniene
intruzive la copil4 8
5. Tratamentul chirurgical al unei plăgi craniocerebrale la
copil4 8

Modulul 14. Anul V:
Neurochirurgie Funcṭionalǎ, Chirurgia epilepsiei, Tratamentul chirurgical ṣi non-chirurgical al durerii, Radiochirurgie
Nr. ore curs: 50
Nr. ore practică: 880
1. Tematica
Neurochirurgia stereotactică şi funcṭională
a. Miṣcǎrile involuntare
b. Boala Parkinson
c. Sindroame pseudoparkinsoniene
d. Distoniile
e. Torticolisul spasmodic
f. Spasticitatea
g. Stimularea cerebralǎ profundǎ (DEEP Brai Stimulation-DBS)
h. Talamotomia
i. Palidotomia
j. Tehnici de denervare
Chirurgia epilepsiei
a. Indicaṭii operatorii în tratamentul epilepsiei
b. Investigaṭii electrofiziologice, imagistice ṣi funcṭionale
c. Mappingul cortical
d. Stimularea corticală directǎ
e. Tehnici chirurgicale
• Stimularea vagalǎ (VNS)
• Rezecṭia focarului epileptogen
• Tehnici de rezecṭie subcorticalǎ
• Calosotomiile
• Hemisferectomia
Tratamentul durerii
a. Nevralgia trigeminalǎ
b. Alte nevralgii faciale
c. Hemispasmul facial
d. Durerea neuropatǎ
e. Cauzalgia
f. Durerea vertebrală persistentă („Failed back syndrome”)
g. Microdecompresiunea vascularǎ
6. Abordul chirurgical al unei tumori supratentoriale la
copil (ajutor I) 4 8
7. Abordul chirurgical al unei tumori infratentoriale la
copil (ajutor I) 3 6
8. Abordul chirurgical al unei malformaṭii vasculare
intracraniene la copil (ajutor I) 2 4
9. Drenajul ventriculo-peritoneal 3 6
10. Ventriculocisternostomia endoscopică (ajutor I) 2 4
11. Tratamentul chirurgical al unui mielomeningocel (ajutor I) 2 4
12. Tratamentul chirurgical al unui encefalocel (ajutor I) 2 4
13. Tratamentul chirurgical al unui chist arahnodian
intracranian (ajutor I) 2 4

h. Tehnici alternative de tratament al nevralgiei trigeminale
i. DREZ -tomia
j. Cordotomiile
k. Tehnici de administrare intratecalǎ a analgeticelor.
Radiochirurgia
a. Mijloace tehnice de realizare a radiochirurgiei stereotactice
b. Indicaṭii neurochirurgicale ale radiochirurgiei stereotactice
• Malformaṭiile arterio-venoase
• Meningioamele intracraniene
• Schwannoamele vestibulare
• Tumorile hipofizare
• Metastazele cerebrale
• Nevralgia trigeminalǎ
2. Obiective educaṭionale:
a. Ȋnsuṣirea cunoṣtinṭelor teoretice pentru diagnosticul clinic al spasticitǎṭii, tremorului,
crizelor de epilepsie;
b. Evaluarea imagisticǎ ṣi stabilirea conduitei terapeutice individualizate la caz;
c. Ȋnsuṣirea abilitǎṭilor practice de soluṭionare chirurgicalǎ ṣi non-chirurgicalǎ a
pacienṭilor cu tremor, spasticitate, distonie, epilepsie nonresponsivǎ medicamentos,sindroame algice nonresponsive la terapia medicamentoasǎ;
d. Ȋnsuṣirea procedurilor chirurgicale de bazǎ în tratamentul chirurgical al pacienṭilor cutremor, spasticitate, distonie, epilepsie nonresponsivǎ medicamentos, sindroame algice nonresponsive la terapia medicamentoasǎ;
e. Dobândirea abilitǎṭilor de muncǎ în echipǎ multidisciplinarǎ la pacienṭii cu tremor,spasticitate, distonie, epilepsie nonresponsivǎ medicamentos, sindroame algice nonresponsive la terapia medicamentoasǎ.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
Barem de Proceduri chirurgicale
Modulul 15. Anul VI:
Neurochirurgie vascularǎ, Neurochirurgie specială
Nr. ore curs: 200
Nr. ore practică: 2280
PATOLOGIA VASCULARĂ
Nr. Crt.
PROCEDURA CHIRURGICALǍ NUMǍR
PROCEDURI
Minim Optim
1. Tehnici de injectare, neuroliza prin radiofrecvenṭa (ajutor 1) 2 4
2. Decompresiune microvascularǎ (ajutor 1) 2 4
3. DBS, Talamotomie, Palidotomie 0 5
4. Chirurgia epilepsiei 0 5
5. Electrostimulare terapeuticǎ (spinal, nervi periferici) 4 8
6. Implantare de sisteme epi/subdurale pentru terapia durerii 5 10

1. Tematica
• Anatomia sistemului vascular cerebral. Microanatomia cisternelor subarahnoidiene;
• Fiziologia şi fiziopatologia circulaṭiei cerebrale şi a fluxului sangvin cerebral;
• Angiografia cerebrală şi spinală, angioRMN şi angio-CT;
• Hemoragia subarahnoidiană: etiopatogenie, semne clinice, diagnostic, tratament;
• Anevrismele intracraniene: generalităṭi, etiopatogenie, clasificare, semne clinice,principii de tratament;
• Vasospasmul cerebral în hemoragia subarahnoidiană;
• Hemoragia subarahnoidiană pontomezencefalică;
• Hematomul intraparenchimatos primar;
• Accidente vasculare ischemice majore;
• Tromboza sinusurilor venoase şi a venelor cerebrale;
• Malformaṭii arteriovenoase cerebrale supratentoriale;
• Malformaṭii arteriovenoase de fosa cerebrală posterioară;
• Malformaṭii arteriovenoase gigante;
• Malformaṭii arteriovenoase durale;
• Malformaṭii ale venei lui Galien;
• Cavernoamele cerebrale supratentoriale;
• Cavernoame de trunchi cerebral;
• Fistulele arteriovenoase cerebrale;
• Fistula carotido-cavernoasă;
• Malformaṭii arteriovenoase spinale;
• Stenoza vaselor sangvine din regiunea cervicală (carotide, vertebrale);
• Revascularizaṭia cerebrală;
• Abordul endovascular al anevrismelor cerebrale, indicaṭii, detalii tehnice, studiul ISAT;
• Anevrismele infecṭioase;
• Sindroame compresive vasculare (nevralgia trigeminală, nevralgia glosofaringiană,hemispasmul facial);
• Embolizarea malformaṭiilor arterio-venoase cerebrale şi spinale, indicaṭii, detalii tehnice;
• Radiostereochirurgia gammaknife a MAV: indicaṭii, detalii tehnice;
• Bolile vasculare cerebrale la copil – aspecte particulare;
• Leziuni traumatice şi neoplazice ale arterelor carotide şi vertebrale extracraniene;
• Principii generale de tehnică în chirurgia vasculară, aparatură şi instrumentaṭie specific;
• Abordul anevrismelor de arteră comunicantă anterioară;
• Abordul anevrismelor de arteră comunicantă posterioară;
• Abordul anevrismelor de arteră cerebrală medie;
• Abordul anevrismelor de arteră oftalmică;
• Abordul anevrismelor de bifurcaṭie de arteră carotidă internă;
• Abordul anevrismelor de arteră pericaloasă;
• Abordul anevrismelor de arteră coroidiană anteriorǎ;
• Anevrismele intracavernoase;
• Abordul anevrismelor din circulaṭia posterioară, generalităṭi – clipping versus coiling;
• Abordul transsylvian al anevrismelor de vârf de arteră bazilară;
• Abordul subtemporal al anevrismelor de vârf de arteră bazilară;
• Abordul far-lateral al anevrismelor circulaṭiei posterioare;
• Abordul anevrismelor gigante;
• Abordul cavernoamelor cerebrale supratentoriale;
• Abordul cavernoamelor cerebrale subtentoriale;
• Abordul cavernoamelor de trunchi cerebral;
• Abordul MAV supratentoriale;
• Abordul MAV subtentoriale;
• Endarterectomia carotidiană;
• Tehnici de revascularizare cerebralǎ;
• Anastomoza extra-intracraniană temporo-sylvianǎ;
• Craniectomia decompresivă fronto-temporo-parieto-occipitalǎ pentru
ramolismentul ischemic în teritoriul arterei cerebrale medii;
• Tratamentul chirurgical al infarctului de emisfer cerebelos.
NEUROCHIRURGIE SPECIALǍ
Tehnici neurochirurgicale complexe:
• Abordul chirurgical al tumorilor de regiune pinealǎ
o Abordul supracerebelor infratentorial
o Abordul supracerebelor transtentorial
o Abordul transcalos
• Abordul chirurgical al tumorilor de etaj anterior
o Abordul endoscopic extins transnazal
o Abordul bifrontal transbazal
o Abordul fronto-orbito-zigomatic
• Abordul tumorilor de etaj mijlociu
o Abordul sinusului cavernos
o Abordul Kawase
o Abordul translabirintic
o Abordul transmastoidian
• Aborduri particulare de fosǎ posterioarǎ
o Abordul lateral transcondilar
o Abordul presigmoidian
• Abordul jocṭiunii craniocervicale
o Abordul transoral
o Abordul lateral retrofaringian
o Abordul lateral
• Aborduri chirurgicale pentru leziunile de trunchi cerebral
• Aborduri chirurgicale ale orbitei
• Realitatea virtualǎ în training-ul neurochirurgical
• Robotica în neurochirurgie
2. Obiective educaṭionale:
a. Ȋnsuṣirea cunoṣtinṭelor teoretice pentru diagnosticul clinic al pacienṭilor cu patologie cerebro-vascularǎ;
b. Evaluarea imagisticǎ ṣi stabilirea conduitei teraputice individualizate la caz;
c. Ȋnsuṣirea abilitǎṭilor practice de soluṭionare chirurgicalǎ ṣi endovascularǎ a pacienṭilor cu leziuni vasculare neurochirugicale;
d. Ȋnsuṣirea procedurilor chirurgicale ṣi endovasculare de bazǎ în tratamentul complex al pacienṭilor cu leziuni vasculare neurochirurgicale;
e. Dobândirea abilitǎṭilor de muncǎ în echipǎ multidisciplinarǎ la pacienṭii cu patologie cerebro-vascularǎ.

3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în
urma parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire), ierarhizate după cum urmează:
Barem de proceduri chirurgicale
Nr. Crt.
PROCEDURA CHIRURGICALǍ NUMǍR
PROCEDURI
Minim Optim
1. Drenajul ventricular extern în hemoragia cerebrală cu inundaṭie
ventriculară 4 8
2. Tratamentul chirurgical al unui anevrism din circulaṭia
anterioară (ajutor I) 4 8
3. Tratamentul chirurgical al unui anevrism din circulaṭia
posterioară (ajutor I) 0 2
4. Tratamentul chirurgical al unei malformaṭii arteriovenoase
supratentoriale (ajutor I) 2 4
5. Tratamentul chirurgical al unui cavernom (ajutor I) 3 5
6. Craniectomia decompresivă pentru tromboza de arteră cerebrală
medie 3 5
7. Cura chirurgicală a infarctului de emisfer cerebelos 2 4
8. Evacuarea unui hematom intraparenchimatos supratentorial 2 4
9. Evacuarea unui hematom primar cerebelos 1 2
10. Tratamentul endovascular al anevrismului în circulaṭia
anterioarǎ (ajutor 1)2 4
11. Tratamentul endovascular al anevrismului în circulaṭia
posterioarǎ (ajutor1)2 4
12. Tratamentul endovascular al unei malformaṭii vasculare
cerebrale sau tumori hipervasculare (MAV, Fistula duralǎ,
embolizare preoperatorie)2 4
Ȋn anul VI rezidentul va avea o activitate intensificatǎ de operator, poate fi introdus pe linia I de gardǎ, sub supraveghere, va fi responsabilizat ca Rezident Șef, fiind implicat în organizarea activitǎṭii clinice a rezidenṭilor, alǎturi de Directorul de program.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE:
Urmărind programele de pregătire în rezidenţiat în mai multe ţări din UE, recomandările UEMS precum şi precizările de la ultima întâlnire a Comisiei de Neurochirurgie a UEMS (34/2015),
COMISIA DE SPECIALITATE A MINISTERULUI SǍNǍTǍȚII propune o programă de Rezidenţiat în specialitatea NEUROCHIRURGIE pe o perioadă de 6 ani, în care pregătirea în Neurochirurgie trebuie astfel gradată încât la sfârşitul celor 6 ani rezidentul de neurochirurgie să
posede o bazǎ largǎ de pregătire teoreticǎ, precum ṣi sǎ-ṣi însuşească abilitǎṭile, manualitatea ṣi experienṭa chirurgicalǎ precum ṣi judecata profesionalǎ necesarǎ pentru o activitate neurochirurgicalǎ
independentǎ. Un al doilea obiectiv este de a dezvolta rezidentului simţul autocritic, analiza criticǎ şi
riguroasǎ a propriilor rezultate, dorinṭa de auto-perfecṭionare ṣi educare medicalǎ continuǎ pentru aṣi asigura un permanent progres în experienṭa ṣi practica neurochirurgicalǎ.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE SPECIFICE:
1. Însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare pentru a asigura un diagnostic clinic şi imagistic  corect și complet al pacienților cu afecțiuni neurochirurgicale, în vederea stabilirii
tratamentului/tratamentelor optim pentru cazul în speță;
2. Însuşirea abilităților practice necesare pentru a asigura tratamentul neurochirurgical adecvat pentru cazurile de urgență precum şi la cazurile cu patologie cronică pentru care are competența de a opera singur sau sub supraveghere directă;
3. Învăţarea modalităților de stabilire a unei relaţii medic-pacient bazată pe respect reciproc,compasiune, înțelegere, umanism, încredere, în vederea formării nu doar a unui profesionist
competent ci și a unui medic dedicat misiunii sale.
4. Deprinderea metodologiei de cercetare şi documentare știinţifică, însuşirea dorinței de perfecționare teoretică și practică continuă.

REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT) la finalizarea
pregătirii:
Procedurile chirurgicale obligatorii reprezintă un număr de intervenţii chirurgicale pe
care rezidentul trebuie să le execute sau la care să asiste pe parcursul celor 6 ani, care sunt confirmate
de coordonatorul de rezidenţiat şi reprezintă calificarea practică a rezidentului în specialitatea de
neurochirurgie (Anexa- Barem de proceduri chirurgicale de efectuat).
Procedurile neurochirurgicale obligatorii fac parte din dosarul pentru admiterea la examenul de specialitate, neîndeplinirea criteriilor minimale obligă rezidentul la prelungirea stagiului
până la îndeplinirea lor, dar nu cu mai mult de 18 luni. În cazul neîndeplinirii baremului minim, rezidentul este exclus din specialitate.
Examenele de etapă se desfăşoară la sfârşitul fiecărui an de pregătire neurochirurgicală (anii II, III, IV, V).
Examenul final pentru obţinerea titlului de Medic Specialist în Neurochirurgie se va susţine la finele anului VI.
Baremul de Proceduri chirurgicale include ṣi competenṭele pe care le are medicul specialist dupǎ obṭinerea calificǎrii. Procedurile chirurgicale la care are competențǎ de a le efectua sub
supraveghere directă nu vor putea fi efectuate decât sub directǎ îndrumare a unui medic care are competenṭa respectivă sau dupa obṭinerea competenṭei respective ca urmare a unui stagiu de
pregătire specială, cu certificarea obṭinerii acelei competențe. Procedurile pentru care nu are competenṭǎ decât de asistent operator nu vor putea fi efectuate decât după efectuarea unor stagii de
pregătire specialǎ cu certificarea dobândirii competenṭei respective ṣi după promovarea examenului de medic primar în specialitatea de neurochirurgie.

EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST:
Probe de evaluare, specifice programului:
– probă scrisă Da
– 2 probe de examen clinic Da
– probă operatorie în sala de operație pe caz real Da
EXAMENUL FINAL:
Comisie naţionalǎ unicǎ de examen pentru elaborarea probei teoretice
Comisie localǎ pentru proba practicǎ
1. PORTOFOLIU DE ACTIVITATE
Pentru admiterea în examenul de specialitate, candidatul trebuie sǎ prezinte comisiei
Portofoliul de Activitate.
Comisia localǎ va verifica ṣi certifica îndeplinirea urmǎtoarelor:
1.1. Verificarea Baremului minim de proceduri chirurgicale (Anexa 1)
1.2. Verificarea Logbook cu procedurile chirurgicale la care participat pe parcursul formării
(Anexa 2)
1.3. Verificarea Carnetului de Rezident
1.4. Verificarea activităţilor de EMC, participări la congrese, conferinţe, demonstraṭii practice
naṭionale ṣi internaṭionale (minim 24 puncte EMC/an)
1.5. Evaluarea examenelor de etapǎ, evaluarea corecţiei capitolelor deficitare
1.6. Certificarea activitǎṭii de cercetare ṣtiinṭificǎ: publicaṭie din domeniul de cercetare,comunicǎri ṣtiinṭifice, capitol în tratat de specialitate neurochirurgicalǎ.
2. Examenul TEORETIC
2.1. Examen teoretic tip grilǎ cu pondere majoritară de întrebări din aspecte clinice ṣi tehnici
chirurgicale (75-80%), restul noţiuni fundamentale.
2.1.1. Examenul va avea 100 de întrebari din care 25% vor fi cu un singur rǎspuns, restul fiind cu rǎspunsuri multiple.
2.1.2. Examenul scris se va da pentru toate centrele la aceeași dată ṣi oră, subiectele fiind unice pe țară elaborate de o comisie naṭionalǎ formatǎ din membrii centrelor de pregătire, după modelul examenului de rezidențiat.
2.1.3. Ȋntrebarile vor fi extrase din baza de date ce va cuprinde minim 10.000 de întrebări.
2.1.4. Proba scrisǎ va începe în momentul distribuirii subiectelor în toate sǎlile de examen.
2.1.5. Durata probei scrise este de 3 ore.
2.1.6. Corectarea grilelor se va face pe loc, prin scanare.
2.1.7. Pentru promovarea probei scrise candidatul va trebui sǎ obṭinǎ un minim de 60 de puncte.
3. EXAMENUL PRACTIC CLINIC
3.1. Examinarea clinicǎ, paraclinicǎ, imagisticǎ ṣi prezentarea unui caz cu patologie craniocerebralǎ
3.2. Examinarea clinicǎ, paraclinicǎ, imagisticǎ ṣi prezentarea unui caz cu patologie vertebromedularǎ
4. EXAMENUL PRACTIC: PROBA OPERATORIE
4.1. Proba se desfăṣoară în sala de operaṭie, pe un caz real;
4.2. Candidatul examineazǎ imagistica pacientului ṣi prezintǎ comisiei tehnica operatorie
aplicabilǎ pacientului examinat;
4.3. Proba practicǎ va continua în sala de operaṭie începând cu poziṭionarea pacientului, trasarea inciziei, pânǎ la completarea extraduralǎ a procedurii chirurgicale sau descoperirea elementului subliniat în subiectul de examen (dura mater cerebralǎ, dura mater spinalǎ,
rădăcina nervoasǎ, hernie de disc, descoperirea plexului brahial etc.);
4.4. Nu se impune o limitǎ de timp pentru proba operatorie;
4.5. Comisia poate întrerupe în orice moment procedura chirurgicalǎ;
4.6. Procedura este continuatǎ de medicul curant, putând fi asistat de candidat.
Nota minimă pentru promovarea fiecăreia dintre probele practice este 7.
Pentru promovarea examenului ṣi obṭinerea Titlului de Medic Specialist în specialitatea
Neurochirurgie media finalǎ trebuie sǎ fie de minim 7.
Media finalǎ este alcǎtuitǎ din:
– nota obṭinutǎ la proba scrisǎ (punctajul final împărṭit la 10) + Nota de la examenul clinic (media
celor două probe clinice) + proba operatorie: 3 = Media Finalǎ
TEMATICA DE EXAMEN
Temele generale pentru examenul de specialitate sunt:
5. NEUROANATOMIE CHIRURGICALĂ
6. ELEMETE DE NEUROFIZIOLOGIE
7. SEMIOLOGIE NEUROLOGICĂ ȘI NEUROCHIRURGICALĂ
8. INVESTIGAȚIILE PARACLINICE ÎN NEUROCHIRURGIE
9. INVESTIGAȚII IMAGISTICE ȊN NEUROCHIRURGIE
10. TRAUMATOLOGIA CRANIO-CEREBRALǍ
11. TRAUMATOLOGIA VERTEBRO-MEDULARǍ
12. PATOLOGIA SPINALǍ DEGENERATIVǍ, INFECȚIOASǍ ṢI INFLAMATORIE
13. TUMORILE CRANIO-CEREBRALE
14. TUMORILE VERTEBROMEDULARE
15. PATOLOGIE INFECȚIOASǍ ṢI PARAZITARǍ NEUROCHIRURGICALǍ
16. MALFORMAȚII CONGENITALE ṢI DE DEZVOLTARE
17. PATOLOGIA VASCULARǍ NEUROCHIRURGICALǍ
18. NEUROCHIRURGIE FUNCȚIONALǍ
19. PATOLOGIA NERVILOR PERIFERICI
20. NOȚIUNI DE TERAPIE INTENSIVǍ ȊN NEUROCHIRURGIE
Bibliografie
Youmans and Winn – Neurological Surgery – ultima ediţie;
Schmidek and Sweet- Operative Neurosurgical Techniques – ultima ediţie;
Greenberg-Handbook of Neurosurgery – ultima ediţie;
Neurochirurgie-Vol.VI, Tratat de Chirurgie – ultima ediţie.
LISTA PROCEDURILOR CHIRURGICALE PENTRU EXAMENUL DE SPECIALITATE
1. Craniotomie –volet frontal unilateral
2. Craniotomie pentru abord bifrontal
3. Craniotomie –volet fronto-orbito-zigomatic
4. Craniotomie – Volet fronto-lateral
5. Craniotomie –Volet pterional
6. Craniotomie pentru abord trans-calos anterior
7. Craniotomie pentru abord occipital supratentorial al regiunii pineale
8. Craniotomie occipitală pentru abord de pol occipital
9. Craniotomie pentru abord subtemporal
10. Craniotomie pentru abord supracerebelor infratentorial
11. Craniotomie/craniectomie pentru abord cerebelos unilateral
12. Craniotomie/craniectormie retrosigmoidianǎ
13. Craniotomie/craniectomie pentru abord suboccipital median
14. Craniectomie pentru abord suboccipital lateral
15. Craniectomia decompresivă unilaterală
16. Craniectomia decompresivă bifrontală
17. Abord cervical anterior subaxial C3-C7
18. Laminectomie posterioară cervicală
19. Laminotomie cervicală posterioarǎ
20. Laminectomie cu foraminotomie unilaterală cervicală
21. Laminectomie toracală
22. Costo-transversectomie toracală
23. Laminectomie lombară
24. Hemilaminectomie lombară
25. Abord interlaminar cu fenestraṭie lombară inferioară
26. Rahisinteza transpediculară lombară pe 2 segmente
27. Rahisinteza dorsală extrapediculară
28. Fixarea cervicala posterioară transpediculară
29. Drenajul ventriculo-peritoneal
30. Drenajul lombo-peritoneal
Baremul de manevre, tehnici şi activităţi practice
Anexa1. Barem de proceduri neurochirurgicale adaptatǎ
(European Training Requirements for the Specialty of Neurosurgery /European Standards of
Postgraduate Medical Specialist Training in Neurosurgery/UEMS 2015/34)

––––––-

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST ÎN NEUROCHIRURGIE
2.1. Competenţa profesională intrinsecă specialităţii
Urmare a promovării examenului de medic specialist (standard profesional), în conformitate cu
Anexa Barem de proceduri neurochirurgicale adaptatǎ (European Training Requirements for the Specialty of Neurosurgery /European Standards of Postgraduate Medical Specialist Training in
Neurosurgery/UEMS 2015/34), dupǎ promovarea examenului de specialitate, medicul specialist neurochirurg:
1. Are competenṭa de a efectua singur urmǎtoarele proceduri neurochirurgicale:
• Întreaga gamă de proceduri chirurgicale în traumatologia cranio-cerebralǎ
• Proceduri chirurgicale de ablație a proceselor expansive intracraniene primare și metastatice superficiale, cu localizare supratentorială si infratentorială

• Biopsia ghidatǎ imagistic pentru procesele expansive intracranienene cu localizare supratentorialǎ
• Proceduri chirurgicale de tratament a proceselor infecṭioase cranio-cerebrale ṣi vertebromedulare
• Proceduri chirurgicale de tratament al tumorilor spinale extradurale
• Evacuarea hematoamelor intraparenchimatoase cerebrale ṣi cerebeloase
• Proceduri chirurgicale de tratament a proceselor degenerative disco-ligamentare cervicale ṣi lombare
• Tratamentul hidrocefaliei prin drenaj ventriculo-peritoneal la adult ṣi copil
• Tratamentul prin exoneuroliza ṣi transpozitie a nervilor periferici
2. Poate efectua ca operator sub directa supraveghere:
• Proceduri chirurgicale ṣi instrumentaṭie în patologia traumaticǎ vertebro-medulară
• Instrumentaṭia anterioară ṣi posterioară a coloanei cervicale ṣi lombare
• Procedee chirurgicale de tratament al unor leziuni de fosǎ posterioară, precum Malformatia Chiari I, ablația leziunilor chistice, chistelor epidermoide de fosǎ posterioarǎ
• Tratamentul chirurgical al cavernoamelor supratentoriale
• Tratamentul hidrocefaliei prin ventriculo-cisternostomie
• Proceduri chirurgicale de tratament al traumatismelor cranio-cerebrale la vârsta pediatrică
• Tratamentul tumorilor supratentoriale ṣi infratentoriale la vârsta pediatrică
3. Poate fi doar asistent operator, pânǎ la obținerea competenṭelor suplimentare prin stagii de pregătire complementare, cursuri şi work-shopuri practice, în țarǎ sau străinătate, atestate prin certificate de competență eliberate de instituția organizatoare sau dupǎ promovarea examenului de medic primar,în urmǎtoarele patologii:
• Tumori complexe de bazǎ de craniu
• Tumori de regiune pinealǎ
• Tumori intraventriculare
• Tumori de unghi ponto-cerebelos
• Tumori de joncțiune cranio-spinalǎ
• Tumori de trunchi cerebral
• Tumori intramedulare
• Hernia de disc toracicǎ
• Instrumentația în tumorile vertebrale
• Tratamentul chirurgical ṣi endovascular al anevrismelor intracraniene
• Tratamentul chirurgical ṣi endovascular al malformaţiilor vasculare cerebrale ṣi spinale
• Revascularizaṭia prin by-pass intra-extracranian
• Endarterectomia
• Tratamentul chirurgical al spasticității, distoniilor
• Tratamentul chirurgical al epilepsiei
• Decompresiunea microvasculară
• Tratamentul chirurgical al tumorilor la vârsta pediatrică
• Tratamentul chirurgical al malformațiilor congenitale cranio-spinale
• Tumori ṣi proceduri de reinervare prin anastomoze nervoase.
Competenţa poate fi depășită doar în condiţii de urgență, cu scopul salvǎrii vieții pacientului sau al prevenirii unui handicap neuro-motor major.

2.2. Obligaţii
• Medicul specialist are obligaṭia de a asigura tratamentul de urgență al pacienţilor cu leziuni neurochirurgicale traumatice care pot pune în pericol viaṭa pacientului, în conformitate cu ghidurile terapeutice acceptate pe plan internațional;
• Are obligația de a face toate demersurile pentru investigarea ṣi diagnosticul corect al pacienṭilor cu leziuni neurochirurgicale, în limita dotǎrii serviciului în care-și desfășoarǎ activitatea, în vederea stabilirii conduitei terapeutice corecte;
• Are obligația de a solicita supravegherea directă pentru cazurile la care are competențe limitate sau de a îndruma pacientul spre un centru cu experiența necesară tratamentului specific al pacientului;
• Are obligația de a efectua cursuri, stagii de pregătire, work-shopuri practice pentru obținerea competențelor necesare în vederea obținerii titlului de medic primar;
• Are obligația de a-și asigura o permanentă actualizare a cunoștințelor profesionale, în concordanță cu progresele realizate în domeniul neurochirurgical;
• Are obligația de a respecta legislația din domeniul sanitar, codul de eticǎ ṣi conduită profesională al Colegiului Medicilor din România. Necunoaṣterea normelor legale nu îl poate absolvi de responsabilitate în cazurile litigioase;
• Are obligația de a respecta regulamentele de ordine interioară a instituției în care își desfășoară activitatea;
• Are obligația de a asigura confidențialitatea datelor medicale ale pacientului, cu excepția relațiilor profesionale sau când acestea îi sunt solicitate în condiții legale;
• Are obligația de a oferi pacientului toate informațiile legate de tratament, de posibilitǎțile terapeutice existente în serviciul în care își desfășoară activitatea, de alternativele terapeutice, atât prin prisma literaturii de specialitate cât și al experienței personale;
• Are obligația de a respecta demnitatea pacientului;
• Are obligația de a respecta dorința pacientului de a solicita o a doua opinie.
2.3. Modulele de pregătire, similare unor atestate de studii complementare din cuprinsul pregătirii, care intră în standardul profesional şi pot fi practicate urmare a obţinerii titlului de medic specialist
• Chirurgia spinală, în limitele competențelor menționate la 3.1.
• Neurochirurgie pediatrică, în limitele competențelor menționate la 3.1.
2.4. Domeniile adiṭionale de dezvoltare profesională în specialitate, prin formare specializată suplimentară (atestate de pregătire complementară existente în legislaţia MS), ulterior
obţinerii titlului de medic specialist:
• Chirurgie endoscopică cranianǎ ṣi vertebrală în condițiile efectuǎrii unor stagii practice, cursuri și demonstrații practice pe modele ṣi/sau pe cadavru, în centre cu experiență în domeniu din țară sau străinǎtate, atestate prin certificate de competență eliberate de instituția organizatoare;
• Tehnici de chirurgie a bazei craniului în condițiile efectuǎrii unor stagii practice, cursuri și demonstrații practice pe modele ṣi/sau pe cadavru, în centre cu experiență în domeniu din țară sau străinǎtate, atestate prin certificate de competență eliberate de instituția organizatoare;
• Tehnici de tratament chirurgical și endovascular al anevrismelor intracraniene în condițiile efectuǎrii unor stagii practice, cursuri și demonstrații practice pe modele ṣi/sau pe cadavru, în centre cu experiență în domeniu din țară sau străinǎtate, atestate
prin certificate de competență eliberate de instituția organizatoare;
• Tehnici de tratament chirurgical și endovascular al malformațiilor vasculare cerebrale ṣi spinale în condițiile efectuǎrii unor stagii practice, cursuri și demonstrații practice, în centre cu experiență în domeniu din țară sau străinǎtate, atestate prin certificate de competență eliberate de instituția organizatoare;
• Neurochirurgie pediatrică netraumatică în condițiile efectuǎrii unor stagii practice,cursuri și demonstrații practice, în centre cu experiență în domeniu din țară sau străinǎtate, atestate prin certificate de competență eliberate de instituția organizatoare;
• Tehnici complexe de chirurgie spinală oncologică în condițiile efectuării unor stagii practice, cursuri și demonstrații practice pe modele ṣi/sau pe cadavru, în centre cu experiență în domeniu din țară sau străinǎtate, atestate prin certificate de competență eliberate de instituția organizatoare;
• Tehnici chirurgicale de tratament al miṣcărilor involuntare, distoniilor, spasticității în condițiile efectuǎrii unor stagii practice, cursuri și demonstrații practice pe modele ṣi/sau pe cadavru, în centre cu experiență în domeniu din țară sau străinǎtate, atestate
prin certificate de competență eliberate de instituția organizatoare;
• Tehnici chirurgicale de tratament al durerii în condițiile efectuǎrii unor stagii practice, cursuri și demonstrații practice pe modele ṣi/sau pe cadavru, în centre cu experiență în domeniu din țară sau străinǎtate, atestate prin certificate de competență eliberate de instituția organizatoare;
• Tehnici complexe de reinervare în condițiile efectuării unor stagii practice, cursuri și demonstrații practice pe modele ṣi/sau pe cadavru, în centre cu experiență în domeniu din țară sau străinǎtate, atestate prin certificate de competență eliberate de instituția organizatoare.

PRIN ACEASTA SE CERTIFICǍ LEGALITATEA ṢI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE ȊN CURRICULUM
Preşedintele Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii
Prof. Univ. Dr. Ioan Ştefan Florian
Vicepreşedintele Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii
Prof. Univ. Dr. Vlad Alexandru Ciurea
Secretar al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii
Şef lucrări Dr. Daniel Mihai Teleanu
Membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii
Prof. Univ. Dr. Ion Poeată
Membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii
Conf. Dr. Horia Pleş
Membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii
Şef lucrări Dr. Adrian Bălaşa
Membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii
Şef lucrări Dr. Aurel George Mohan
Membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii
Dr. Sergiu Stoica
Membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii
Dr. Marcel Ivanov 

 

Lasă un răspuns