CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA ORTODONȚIE ȘI ORTOPEDIE DENTOFACIALĂ

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Obiectivele programului
Obiectivul general al rezidenţiatului este de a pregăti medicii stomatologi pentru a deveni specialişti în Ortodonţie si Ortopedie Dento-Facială (Ortodonţie si ODF), cu o pregătire academică vastă şi solidă şi o experienţă clinică adecvată în diferite metode
de tratament. La finalizarea pregătirii prin rezidenţiat, absolventul trebuie să dobandească următoarele abilităţi:
1. Recunoaşterea modificărilor de dezvoltare ale componentelor aparatului dentomaxilar;
2. Stabilirea diagnosticului anomalilor dentare şi dento-maxilare;
3. Evaluarea necesarului de tratament ortodontic la nivel individual şi social
4. Conceperea planului de tratament şi prognosticul acestuia;
5. Aplicarea de proceduri ortodontice interceptive;
6. Realizarea de tratamente pentru toate tipurile de anomalii;
7. Colaborarea în tratamentul interdisciplinar al pacienţilor, inclusiv în tratamentul chirurgical ortognatic şi al tulburărilor cranio-mandibulare;
8. Practicarea specialității în conformitate cu standardele profesionale şi etice;
9. Revizuirea, înţelegerea şi evaluarea literaturii de specialitate dar și medicale de interes pentru specialitate;
10. Formularea unei ipoteze de cercetare, realizarea unui proiect/studiu de cercetare,efectuarea de cercetări şi expunerea rezultatelor și concluziilor acestora;
11. Folosirea oportunităţilor disponibile pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi de educaţie medicală continuă pe tot parcursul vieţii.
1. CARACTERISTICI GENERALE
1.1. Ortodonţia şi Ortopedie Dento-Facială (Ortodonţie și ODF), reprezintă
specialitatea care studiază procesele de creștere și dezvoltare ale aparatului dentomaxilar, incluzând etiopatogenia, diagnosticul și tratamentul anomaliilor dentare și dento-maxilare precum și al malformațiilor congenitale;
1.2. Candidații pentru pregătire în rezidențiatul de Ortodonție si Ortopedie DentoFacială trebuie să fie absolvenți ai programului de studii universitare de licență în medicină dentară;
1.3. Pregătirea în specialitatea Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială se va
desfăşura în cadrul unităţilor de învăţământ superior acreditate de Ministerul Educaţiei Naționale și Ministerul Sănătăţii pentru pregătirea în rezidențiat;
1.4. Pregătirea teoretică şi practică se va efectua sub îndrumarea cadrelor didactice de predare ale Facultăților de Medicină Dentară acreditate de Ministerul Educaţiei Naționale şi Ministerul Sănătăţii (formatori/îndrumători în rezidențiat) și va fi condusă, supravegheată și controlată de șeful de disciplină, în calitate de coordonator de pregătire în rezidențiat;
1.5. Raportul îndrumător-rezidenți trebuie să fie de cel puțin 1:6;
1.6. Programul de pregătire în rezidențiat prevede încadrarea și prezenţa cu normă întreagă a rezidenților. Programul de bază presupune 75% din timpul disponibil și trebuie să fie completat (pentru restul de 25%) de activități suplimentare, care vor varia în funcție de de fiecare instituție în parte și de nevoile rezidenților. Astfel de activități includ: cursuri speciale, activitate clinică și de cercetare suplimentară,evaluarea tratamentelor ortodontice, participarea la cursuri susținute de profesori
invitați, întâlniri științifice etc.;

1.7. Activitatea de pregătire teoretică și practică specifică se concretizează prin participarea efectică la cursuri, seminarii și stagii clinice, activități practice în laborator(preclinice), prezentări de cazuri clinice, realizarea de referate științifice, activități de cercetare, alte activități specifice. Din această pregătire, activitatea teoretică reprezintă 20-30%, restul fiind alocat activităților practice și studiului individual;
1.8. Curriculumul de pregătire prevede un număr minim de 200 de ore didactice pe an de studiu, la care se adaugă minim 40–50 de ore de studiu individual. Pentru studiul individual, rezidenții sunt obligați să aloce un număr considerabil de ore din timpul lor (de exemplu, pentru fiecare oră de curs, este necesară o medie de două ore de studiu individual);
1.9. Activitatea clinică presupune un număr minim de 16 de ore pe săptămână(care nu include seminariile clinice și discuțiile asupra planurilor de tratament).
Numărul minim de ore dedicat practicii clinice (inclusiv ore de laborator, ca activități preclinice), pe perioada celor 3 ani de pregătire prin rezidențiat, este de 2000 de ore;
1.10. Rezidenții trebuie să trateze pacienții sub supravegherea permanentă a îndrumătorilor/coordonatorilor;
1.11. Pe lângă instruirea teoretică și practică în ortodonția „clasică”, rezidenții trebuie să dobândească experiență și în tratamentul pacienților care necesită o abordare multidisciplinarăși/sau interdisciplinară;
1.12. Evaluarea cunoștințelor și deprinderilor practice, după caz, se realizează la finalul fiecărui modul de pregătire;
1.13. Examenul final (la încheierea celor 3 ani de pregătire prin rezidențiat) se concretizează prin 4 probe, respectiv o probă scrisă, două probe clinice și o probăm practică. Una dintre probele clinice poate fi prezentarea unui portofoliu de 10 cazuri clinice rezolvate, cu documentație completă, reprezentând diferite anomalii dentomaxilare și proceduri de tratament. Prezentarea la examenul final este condiționată
de participarea la cursuri, seminarii, prezentări de cazuri, referate științifice precum și de îndeplinirea integrală a baremului minimal al activității de pregătire practică;
1.14. Baremul minimal al activității de pregătire practică se regăsește în caietul de stagiu, care monitorizează pregătirea medicului rezident și, în care vor fi trecute evaluările de etapă, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestările științifice și de educație medicală continuă, alte activități;

2. DURATA DE PREGĂTIRE ÎN REZIDENȚIAT
Durata de pregătire în rezidențiatul de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială este de 3 ani. Programul de pregatire se bazează pe un minim de 48 de săptămâni pe an și 40 de ore pe săptămână, care totalizează 5760 ore programate pentru cei 3 ani.
3. STRUCTURA DE PREGĂTIRE ÎN REZIDENȚIAT
3.1 Etapa administrativ–organizatorică: constituirea dosarului de angajare, luare în evidenţă, rezolvarea problemelor social-administrative, prezentarea la spitalul şi/sau clinica unde a fost repartizat, instructajul și repartizarea rezidenților de către coordonatorul de rezidențiat şi stabilirea programului de activitate: 1 săptămână.
3.2 Pregătirea teoretică și practică în cadrul programului de rezidențiat de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială cuprinde următoarele stagii obligatorii a căror distribuție,pe ani de studiu, este:
Stagii obligatorii Durata
ANUL I. Ortodonţie și ODF 11 luni
Pedodonţie 1 lună

ANUL II. Ortodonţie și ODF 11 luni
Chirurgie OMF/Dento-alveolară 1/2 lună
ANUL III. Ortodonţie și ODF 11 luni
Protetică Dentară 1/2 lună
Parodontologie 1/2 lună

Partea Nume Număr de ore
A Discipline biologice şi medicale generale 200
B Subiecte ortodontice de bază 330
C Subiecte ortodontice generale 400
D Tehnici ortodontice 290
E Proceduri de tratament interdisciplinare 100
F Aspecte particulare in terapia ortodontica 85
G Discipline conexe pentru pregatirea ortodontica 20
Totalul orelor de teorie 1425

4. CONȚINUTUL PREGĂTIRII ÎN REZIDENȚIATUL DE ORTODONȚIE ȘI
ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ CU DURATA DE 3 ANI
Pregătirea în cadrul rezidențiatului de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială se realizează prin cursuri, seminarii, stagii clinice, prezentări de cazuri clinice, realizarea de referate științifice, participare la manifestări științifice etc. Tematica acestora este următoarea:
4.1. CURSURI TEORETICE OBLIGATORII CARE SE VOR DESFĂŞURA ÎN
PARALEL CU STAGIUL CLINIC:
A. DISCIPLINE BIOLOGICE SI MEDICALE GENERALE; 5 luni (200 ore)
1. Anatomia şi Embriologia Extremităţii Cefalice: 1 lună (40 ore)
1.1. Creşterea şi dezvoltarea normală a feţei și componentelor aparatului dentomaxilar;
1.2. Creşterea osoasă cranio-facială; modalități de creștere, centre de creștere osoasă;
1.3. .Procesele de organo și morfogeneză – normal și patologic;
1.4. Etiopatogenia despicăturilor labio-maxilo-palatine şi a altor malformaţii congenitale.
2. Genetica: ½ lună (20 ore)
2.1. Malformaţiile cranio-faciale
2.2. Diagnosticul pre şi postnatal al anomaliilor craniofaciale;
2.3. Etiopatogenia, clasificarea și prognosticul sindroamelor genetice
2.4. Consilierea genetică.
3. Patologie orală: ½ lună (20 de ore)
3.1. Leziuni orale premaligne și maligne;
3.2. Manifestări orale în diferite afecţiuni (stomatite, candidoze, boli sistemice, etc.);
3.3. Fiziopatologia glandelor salivare;
3.4. Traumatisme faciale.
4. Biologie celulară şi moleculară, imunologie şi microbiologie: ½lună (20 ore).
4.1. Metabolismul celular în condiţii normale şi patologice;
4.2. Formarea şi proliferarea ţesuturilor;
4.3. Dezvoltarea osoasă, cartilaginoasă, dentară şi musculară;
4.4. Erupţia dentară şi răspunsurile structurilor parodontale;
4.5. Mecanisme de resorbţie radiculară.
5. ORL şi Logopedie: ½ lună (20 de ore)
5.1. Elementele anatomice din sfera ORL (nas şi sinusuri paranazale; faringe,nazofaringe şi laringe; ureche)
5.2. Fenomenologia funcției respiratorii (normal si patologic);
5.3. Tulburările de somn; sindromul apneic obstructiv;
5.4. Funcția fonatorie; normal și patologic
Curriculum de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială 2016 6
6. Psihologia copilului, adolescentului şi adultului: ½ lună (20 ore)
6.1. Psihologia copilului, adolescentului și adultului
6.2. Particularitățile psiho-comportamentale ale copilului, adolescentului și adultului
6.3. Potențialul și limitele impuse de modificările de comportament
6.4. Aspectele legate de motivația pacientului și evaluarea cooperării acestuia
6.5. Impactul aspectului facial asupra stimei de sine
6.6. Aspectelor psihologice în raport cu tratamentul ortodontic și/sau multidisciplinar;relația medic-pacient
7. Metodologia cercetării științifice si biostatistică:1 lună (40 ore)
7.1. Principiile generale, teoretice şi practice ale modelelor de cercetare
7.2. Designul cercetării: componența eșantionului și criterii pentru grupul de control
7.3. Studiul și analiza lucrărilor de cercetare
7.4. Metodele statistice utilizate în cercetare și proceduri/modalități de prelucrare a datelor
7.5. Evaluarea validității metodologiei statistice și a interpretării rezultatelor
8. Sănătate orală: ½ lună (20 ore)
8.1. Principiile de bază ale studiilor epidemiologice
8.2. Analiza datelor și interpretarea critică a rezultatelor
8.3. Prevalența și incidența anomaliilor dento-maxilare
8.4. Indicii de estimare a nevoii de tratament ortodontic; atitudinea ortodontului în raport cu necesitatea de tratament

B. SUBIECTE ORTODONTICE DE BAZĂ: 8 ½ luni (330 ore)
1. Procesele de crestere si dezvoltare la nivelul extremitatii cefalice (normal şi patologic) – (50 ore)
1.1. Formarea şi dezvoltarea elementelor componente ale aparatului dento-maxilar
1.2. Tipuri şi modalităţi de creştere la nivelul aparatului dento-maxilar;centre de creştere ale scheletului cranio-facial
1.3. Dinamica creşterii şi dezvoltării postnatale cranio-faciale; etapele proceselor de creștere și dezvoltare; puseele de creştere și implicațiile acestora asupra tratamentului ortodontic; previziuni de creștere;
1.4. Aprecierea/evaluarea proceselor de creştere şi dezvoltare; variația individuală;
1.5. Factorii care influenţează procesele de creştere şi dezvoltare la nivelul aparatului dento-maxilar (factori ereditari, endocrini, metabolici, de mediu, functionali, etc)
2. Dezvoltarea sistemului dentar (normal si patologic) – (50 ore)
2.1. Formarea și dezvoltarea sistemului dentar (normal și patologic);
2.2. Factorii care influențează dezvoltarea dentiției
2.3. Anomalii de numar, marime,forma si pozitie a dintilor
2.4. Dinamica dezvoltării arcadelor dentare
2.5. Modificări ale structurilor aparatului dento-maxilar și răspunsul acestora la tratamentul ortodontic (dinți, mișcări dentare, mecanisme de resorbție radiculară,țesuturi parodontale)

3. Investigaţia în Ortodonţie și ODF (100 ore)
3.1. Anamneză
3.2. Examen clinic (extra şi intraoral)
3.3. Examen complementare (examen radiologic, de model, fotografic, antropologic)
3.4. Alte examene (clinice şi/sau complementare)
Investigația radiologică
– indicații şi contraindicaţii, importanţa şi oportunitatea investigației
radiologice, limite, riscuri
– metode radiologice utilizate în ortodonție
– modificările patologice care pot fi diagnosticate radiologic
– cefalometrie (identificarea pe teleradiografie a structurilor anatomice
relevante, trasarea principalelor contururi și planuri pe
teleradiografie,analize cefalometrice), limitele şi analiza lor.
4. Biomecanica ortodontică (80 ore)
4.1. Forţele ortodontice; tipuri, caracteristici
4.2. Parametrii deplasărilor dentare şi modificările structurilor maxilo-faciale
4.3. Efectele şi consecinţele forţelor ortodontice asupra componentelor aparatului dento-maxilar.
4.4. Relația dintre capacitatea de adaptare a țesuturilor și rezultatele măsurilor de ortopedie dentofacială
4.5. Evaluarea forţelor ortodontice produse de diferite aparate ortodontice
4.6. Modificări post-tratament ortodontic
5. Materiale folosite în Ortodonţie (pentru amprentă, colaj, aparate ortodontice).(50 ore)
5.1. Proprietăți, compoziție și utilizări ale materialelor folosite in Ortodonție
5.2. Manipularea şi folosirea materialelor ortodontice.
5.3. Reguli pentru alegerea corectă a materialelor ortodontice

C.SUBIECTE ORTODONTICE GENERALE: 10 luni (400 ore)
1. Etiologia si epidemiologia anomaliilor dento-maxilare (20 ore)
1.1. Factorii cauzali generali/loco-regionali/funcționali ai anomaliilor dentare și dentoalveolare
1.2. Influențele nefavorabile ale factorilor de mediu și interceptarea acestora
2. Anomaliile dentare și dento-maxilare (110 ore)
2.1. Etiopatogenia anomaliilor dentare şi dento-maxilare: factori filogenetici,ontogenetici, ereditari, endocrini, metabolici, funcţionali, loco-regionali, obiceiuri vicioase, patologia zonei de sprijin etc.)
2.2. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare
2.3. Compresiunea de maxilar (clasa II/1): terminologie, etiopatogenie, semne clinice și radiologice, diagnostic pozitiv și diferențial, obiective terapeutice, modalități de tratament
Curriculum de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială 2016 8
2.4. Ocluzia adâncă acoperită (clasa II/2): terminologie, etiopatogenie, semne clinice și radiologice, diagnostic pozitiv și diferențial, obiective terapeutice, modalități de tratament
2.5. Ocluzia deschisă: terminologie, etiopatogenie, semne clinice și radiologice,diagnostic pozitiv si diferențial, obiective terapeutice, modalități de tratament.
2.6. Prognatismul mandibular (clasa III): terminologie, etiopatogenie, semne clinice și radiologice, diagnostic pozitiv și diferențial, obiective terapeutice, modalități de tratament
2.7. Dizarmonia dento-alveolară (DDA): forme clinice, clasificare, terminologie,etiopatogenie, semne clinice, diagnostic pozitiv și diferențial, obiective terapeutice, modalități de tratament
2.8. Anomaliile dentare (de număr, de erupţie, de poziţie etc): terminologie,
etiopatogenie, semne clinice și radiologice, diagnostic pozitiv și diferențial,
obiective terapeutice, modalități de tratament.
3. Diagnosticul în Ortodonție și ODF (115 ore)
3.1. Stabilirea unui diagnostic prezumtiv pe baza examinării sumare a pacientului
3.2. Consilierea, după o examinare sumară, cu privire la fezabilitatea tratamentului,necesitatea analizei mai detaliate și a planificării tratamentului precum și trimiterea către alte specialități pentru evaluare și tratament
3.3. Diagnosticul pozitiv pe baza datelor anamnestice, a examenului clinic, modelelor de studiu, fotografiilor, radiografiilor și altor date relevante
3.4. Principii de evaluare a diagnosticului ortodontic
4. Tratamentul ortodontic; Caracteristici (100 ore)
4.1. Principiile, obiectivele şi particularităţile tratamentului ortodontic (în funcție de vârstă, anomalie, reactivitatea organismului etc)
4.2. Tipurile de tratament ortodontic (profilactic, preventiv, interceptiv, curativ, interdisciplinar)
4.3. Evaluarea gravităţii şi prognosticului anomaliilor dento-maxilare; Stabilirea strategiei de tratament, a măsurilor terapeutice, a momentului începerii tratamentului, a succesiunii etapelor de tratament și a prognosticului, precum și estimarea duratei tratamentului
4.4. Definirea obiectivelor de tratament cu luarea în considerare a alternativelor terapeutice
4.5. Realizarea planului de tratament pentru diferite tipuri de anomalii dentare și dento-maxilare
4.6. Parametrii/Coordonatele estetice și funcționale în contextul terapiei ortodontice
4.7. Variații individuale ale răspunsului organismului la terapia ortodontică
4.8. Extracţia dentară în ortodonţie: indicaţii, contraindicaţii, metode, limite
4.9. Efectele iatrogene ale tratamentului ortodontic; modificări dentare, parodontale,durere
4.10. Principiile igienei orale optime in cadrul tratamentului ortodontic.
5. Contenția și recidiva (40 ore)
5.4. Stabilitatea rezultatului ortodontic: echilibrarea finală şi contenţia
5.5. Tipuri si modalități/alternative de contenție ortodontică; durata contenției.

5.6. Recidiva în ortodonţie şi ortopedia dento-facială: cauze, modalități de prevenire
6. Literatura de specialitate (15 ore)
6.1. Informarea din diverse publicații de specialitate
6.2. Decelarea aspectelor esențiale pentru ortodonție în literatura de specialitat
6.3. Prezentarea concisă și analitică a articolelor din literatura de specialitate
D. APARATE ORTODONTICE/TEHNICI ORTODONTICE: 7 ½ luni (290 ore)
1. Aparatele ortodontice biomecanice mobilizabile: părţi componente, tipuri, design,limite, indicaţii şi contraindicaţii
2. Aparatele ortodontice funcţionale: părţi componente, tipuri, design, limite, indicaţii şi contraindicaţii
3. Terapia prin exerciţii, reeducarea funcțională, decondiţionarea obiceiurilor vicioase
4. Aparatele ortodontice fixe (parţiale şi poliagregate): părţi componente, tipuri,design, limite, indicaţii şi contraindicaţii.
5. Aparatele ortodontice extraorale: caracteristici constructive, indicaţii, potenţial şi limite, tipuri de aparate (headgear, mască facială Delaire, bărbiţa şi capelină)
6. Dispozitive de ancorare scheletală
7. Menţinătoarele de spaţiu: caracteristici, importanţă, indicaţii şi contraindicaţii.
8. Aparate de contenție: indicații și contraindicații, design, potențial și limite.
9. Extracţia dentară în ortodonţie: indicaţii, contraindicaţii, metode, limite.

E. PROCEDURI DE TRATAMENT INTERDISCIPLINARE: 2 ½ luni (100 ore)
1. Tratamentul ortodontico-pedodontic: 1 lună (40 ore)
1.1. Indicaţii terapeutice specifice dentiţiei temporare şi mixte
1.2. Abordarea terapeutică a leziunilor carioase la copii şi tineri
1.3. Importanţa tratamentului zonei de sprijin a ocluziei (Korkhaus)
1.4. Aplicarea metodelor terapeutice specifice pentru preîntâmpinarea
destrucţiilor/pierderilor precoce ale dinţilor temporari
1.5. Evaluarea statusului buco-dentar şi a relaţiilor interarcadice la diferite vârste pentru prevenirea şi/sau intercepția anomaliilor dento-maxilare
1.6. Posibilităţi ortodontico-pedodontice pentru prevenirea şi tratarea leziunilor carioase la copii şi tinerii purtători de aparate ortodontice.
2. Tratamentul ortodontico-chirurgical: ½ lună (20 ore)
2.1. Indicațiile tratamentelor ortodontico-chirurgicale asupra dinţilor, proceselor alveolare şi părţilor moi
2.2. Aspecte specifice ale tratamentului ortodontic la pacienții care necesită intervenții chirurgicale ortognate
2.3. Abordări multidisciplinare în tratamentul pacienților cu despicături labio-maxilo palatine (DLMP)
2.4. Indicația, momentul și aplicarea de tratament multidisciplinar al DLMP
2.5. Aspecte specifice ale tratamentului ortodontic la pacienții cu DLMP
Curriculum de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială 2016 10
3. Tratamentul ortodontico-protetic: ½ lună (20 ore)
3.1 . Principiile tratamentului ortodontic-restaurativ
3.2 . Indicații și limite ale tratamentului asociat ortodontico-protetic
3.3 .Particularități ale tratamentului ortodontic la pacienții care necesită abordare terapeutică ortodontico-restaurativă
4. Tratamentul ortodontico-parodontal: ½ lună (20 ore)
4.1. Aspecte specifice ale tratamentului ortodontic la pacienții cu afecțiuni
parodontale; indicații și contraindicații

F. ASPECTE PARTICULARE ÎN TERAPIA ORTODONTICĂ: 2 luni (85 ore)
1. Intercepția în ortodonție (20 ore)
1.1. Supravegherea evoluției sistemului dentar și a permutării dentare (decelarea stărilor patologice)
1.2. Ghidarea dezvoltării ocluziei
1.3. Măsuri și modalități de intercepție ortodontică: indicații, particularități
2. Ortodonția adultului (40 ore)
2.1. Indicații și aspecte specifice ale tratamentului ortodontic la adult
2.2. Tratamentul pacienților adulți în colaborare cu alte specialități
3. Disfuncția craniomandibulară (25 ore)
3.1. Etiologia disfuncției craniomandibulare
3.2. Măsuri generale și specifice de tratament a disfuncției craniomandibulare
3.3. Indicații și contraindicații pentru tratamentul ortodontic la pacienții cu disfuncție craniomandibulară
3.4. Posibilele implicații ale tratamentului ortodontic în cazul disfuncțiilor
craniomandibulare

G. DISCIPLINE CONEXE PENTRU PREGATIREA ORTODONTICĂ ½ lună (20 ore)
1. Etica profesională și legislație specific: 1săpt. (10 ore)
1.1. Comportamentul și conduita ortodontului ca furnizor de servicii medicale
1.2. Standarde etice care se aplică în relațiile cu pacientii, personalul auxiliar și colegi
1.3. Reguli și legi care se aplică practicii ortodontice
1.4. Greşeli şi erori în practica medicală
1.5. Responsabilitățile și vulnerabilitățile practicii ortodontice; procesul de malpraxis
2. Managementul sănătății și siguranței în practica ortodontică; managementul cabinetului; aspecte ergonomice ale practicii ortodontice: 1săpt. (10 ore)
2.1. Prevenirea infecțiilor
2.2. Echipamente și instrumente necesare în practica ortodontică; Metode de sterilizare a instrumentelor ortodontice

2.3. Managementul pacienților cu risc ridicat
2.4. Controlul substanțelor periculoase pentru sănătatea pacienților și a personalului.
2.5. Principii de poziţionare ergonomică a pacientului, medicului, asistentei și amplasamentul instrumentarului specific pentru a efectua sarcini clinice
specifice
4.2. STAGIU CLINIC/PRACTIC (va fi adaptat nivelului de pregătire și în concordanță cu abilitățile dobândite):
– Evaluarea pacienților prin investigații clinice și paraclinice
– Diagnosticarea anomaliilor dentare și dento-maxilare
– Analizarea și evaluarea oportunității terapiei ortodontice; monitorizarea cazurilor clinice
– Stabilirea obiectivelor terapeutice și a planului de tratament; stabilirea prioritatilo terapeutice
– Efectuarea de manopere clinice şi tehnice la pacienţii cu anomalii dentomaxilare inclusiv participarea în cadrul echipelor terapeutice interdisciplinare (tratamente asociate și interdisciplinare)
– Aplicarea și repararea diverselor aparate ortodontice
– Participarea la activităţi de cercetare științifică medicală
– Participare la diverse manifestări științifice nationale si intenationale
– Primirea/predarea cazurilor clinice aflate în tratament către rezidenții din anul I
5. BAREMUL MINIMAL AL ACTIVITĂŢII DE PREGĂTIRE
– 10 cazuri clinice tratate (cu documentația completă) certificate de formatorul de
rezidențiat sau doar 8 cazuri atunci când se prezintă o lucrare ştiinţifică
originală în domeniul Ortodonţiei si ODF
– 20 de cazuri clinice cu foaie de observație completată integral: examen clinic,analiza de model, evaluare radiologică (inițială, intermediară, finală), diagnostic,
obiective terapeutice, plan de tratament etc.- o parte din ele preluate de la
rezidenții care termină pregătirea şi o altă parte, începute de acesta și care la finalul rezidențiatului vor fi predate într-o fază terapeutică intermediară rezidenţilor ce vor începe pregătirea
– Pacienți noi luați în evidență și tratament – minim 3 pacienți/an.
– Pacienți preluați în tratament/pacienți în curs de tratament:(evaluare, reevaluare,solutii terapeutice.) – minim 5 pacienți
– Prezentări de cazuri – minim 3 prezentări de cazuri/an.
– Referate științifice: minim 2/an.
– Prezență la cursuri și seminarii – minim 70%.
– În plus, medicul rezident trebuie să prezinte periodic evoluţia tratamentelor și a stadiului acestora, propuneri de planuri de tratament pentru cazurile selectate precum și reevaluarea cazurilor în curs de tratament cu ocazia preluării acestora de la rezidenţii aflaţi la sfârşitul perioadei de pregatire prin rezidențiat

ANEXĂ PRIVIND BAREMUL MINIMAL AL ACTIVITĂŢII DE PREGĂTIRE
Documentaţia celor 10 cazuri tratate integral de către medicul rezident trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. Cazuistica va cuprinde o varietate cat mai mare de anomalii dentare si dentomaxilare astfel incat prin diagnosticul, planificarea şi supravegherea tratamentului,medicul rezident să poata dovedi:
– cunoştinţe de specialitate adecvate
– însuțirea metodelor și mijloacelor terapeutice necesare tratamentului ortodontic în măsura în care acesta se impune
– capacitatea de individualizare a măsurilor terapeutice aplicate in raport cu situația specifică a fiecărui caz in parte
2. Documentaţia cazuisticii va trebui să cuprindă:
– documentaţia începutului tratamentului: modele de studiu, status radiologic(ortopantomograma și teleradiografia de profil), fotografii (faciale și intraorale)
– documentaţia finalului de tratament: aceeaşi cu cea iniţială; datele finale trebuie să prezinte rezultatul cel mai devreme după 2 luni de la terminarea tratamentului activ (cu excepţia examenelor radiologice).
3. Prezentarea de cazuri:
Într-o prezentare concisă și clară, rezidentul trebuie să acorde o mare importanţă diagnosticului și discuțiilor asupra cazurilor clinice, inclusiv asupra modificărilor
apărute în urma tratamentului. Medicul rezident are astfel posibilitatea să-și exprime opinia, să prezinte planul de tratament și soluţiile terapeutice alternative, prioritizarea obiectivelor terapeutice, evaluarea prognosticului și aprecierea rezultatului obţinut.
Cazurile tratate multidisciplinar (chirurgie ortognată) vor trebui să conţină descrierea etapelor terapeutice; etapa chirurgicală va fi documentată prin suprapunerea
teleradiografiilor pre- şi postoperatorii. Medicul rezident poate furniza orice alte informații pe care le consideră necesare pentru notarea de către comisie.

6. PROGRAMUL DE STUDIU
Programul academic se bazează pe un timp minim de 48 săptămâni/an şi 40 ore/săptămână, în total 5760 ore in 3 ani. Împărţirea celor 5760 ore se face astfel:
6.1. Activităţi de îndrumare – Cursuri, seminarii (67 %)
6.1.1 Activitatea practică clinică şi preclinică 2000 ore
6.1.2 Planificarea tratamentului ortodontic 220 ore
6.1.3 Seminarii privind evaluarea tratamentului ortodontic
6.1.3.1 Evaluarea cazurilor după tratament
6.1.3.2 Reevaluarea cazurilor în curs de tratament in momentul
preluării acestora de la rezidenţii aflaţi la sfârşitul
stagiului 190 ore
6.1.4 Cursuri si seminarii pe grupe de lucru (pe subiecte obligatorii
si teme optionale) 1080 ore

6.1.5 Participarea alături de studenţi la cursuri, seminarii,
demonstraţii practice 220 ore
6.1.6 Consultaţii individuale, indrumarea cercetarii, pregatirea
documentatiei stiintifice, etc 100 ore
6.1.7 Materii facultative/conexe 50 ore
Total 3860 ore
6.2. Studiu individual (33%)
6.2.1 Analiza datelor pacienţilor necesare tratamentului – pregătire
cazuistică 870 ore
6.2.2 Activităţi de cercetare, documentare din literatura de
specialitate în vederea realizării și susţinerii referatelor științifice
250 ore
6.2.3 Activității facultative inclusiv timpii suplimentari pentru
pregătirea teoretică individuală 780 ore
Total 1900 ore
TOTAL 5760 ore
După încheierea studiilor şi obţinerea titlului de medic specialist medicii ortodonţi vor acumula puncte de pregătire în cadrul programelor de educație medicală continuă
(EMC), conform legislaţiei aprobate de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi de
Colegiul Medicilor Dentişti din România.

7. REPARTITIA CURSURILOR SI STAGIULUI CLINIC PE ANI DE
STUDII
I. Stagiul clinic de ortodonţie: 3 ani
II. Cursuri teoretice obligatorii care se vor desfăşura în paralel cu stagiul clinic
(36 luni)
II.1. Discipline biologice si medicale generale: 5 luni
II.2. Subiecte ortodontice de bază: 8 ½ luni
II.3. Subiecte ortodontice generale: 10 luni
II.4. Aparate ortodontice/tehnici ortodontice: 7 ½ luni
II.5. Proceduri de tratament interdisciplinare: 2 ½ luni
II.6. Aspecte particulare în terapia ortodontică: 2 luni
II.7. Discipline conexe pentru pregatirea ortodontică ½ lună
Anul I Anul II Anul III
I+II.1+II.2+II.5 I+II.1+II.2+II.3+II.5 I. + II.5+ II.4+II.6+II.7
Curriculum de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială 2016 14
TEMATICA
pentru examenul de medic specialist
specialitatea ORTODONȚIE ȘI ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ
I.PROBA SCRISĂ
II – III. DOUĂ PROBE CLINICE
IV. PROBA PRACTICĂ
I. PROBA SCRISĂ
1. Evoluția filogenetică la nivelul extremității cefalice si consecințele sale asupra aparatului dento-maxilar;
2. Formarea elementelor componente ale aparatului dento-maxilar: mugurii faciali,
septarea cavitatii nazo-bucale primitive, formarea palatului (primar si secundar),mandibulei, limbii, vestibulelor, musculaturii, formarea scheletului osos al aparatului dento-maxilar;
3. Creșterea și dezvoltarea osoasă la nivelul aparatului dento-maxilar: criterii de apreciere a dezvoltării osoase, zone și tipuri de creștere osoasă la nivelul aparatului dento-maxilar
4. Cresterea și dezvoltarea postnatală la nivelul neuro și viscerocraniului
5. Formarea sistemului dentar: formarea lamei dentare, formarea și evoluția mugurilor dentari, formarea osului alveolar
6. Fenomenologia dentitiei: mecanismul erupției dentare, cronologia erupției dentare, permutarea dentara, particularitati si implicatii;
7. Dezvoltarea arcadelor dentare și ocluziei de la naștere la adult
8. Caracteristicile Ap.D.M. la naștere
9. Rolul factorilor generali asupra aparatului dento-maxilar (ereditari, endocrini, metabolici etc)
10. Rolul factorilor funcționali, loco-regionali și al obiceiurilor vicioase asupra aparatului dento-maxilar
11. Anamneza si examenul clinic în ortodonție și ortopedia dento-faciala;
12. Analiza de model
13. Examenul radiologic in ortodonție și ortopedia dento-facială
14. Examenul antropologic, antropometric și fotografic în ortodonție și ortopedia dento-facială
15. Investigații cu caracter previzional
16. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare
17. Diagnosticul în ortodonție și ortopedia dento-facială
18. Compresiunea de maxilar (Clasa II/1): forme clinice, etiopatogenie, semne clinice,investigații, diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
19. Ocluzia adâncă acoperită (Clasa II/2): etiopatogenie, semne clinice, investigații,diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
20. Sindromul progenic: forme clinice, etiopatogenie, semne clinice, investigații,diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
21. Sindromul ocluziei deschise: forme clinice, etiopatogenie, semne clinice,
investigații, diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
Curriculum de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială 2016 15
22. Dizarmonia dento-alveolară: clasificare, etiopatogenie, semne clinice, investigații,diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
23. Dinții supranumerari: terminologie, etiopatogenie, semne clinice, investigații,diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
24. Anodonțiile: terminologie, etiopatogenie, semne clinice, investigații, diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
25. Ectopia dentară: etiopatogenie, semne clinice, investigații, diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
26. Incluzia dentară: terminologie, etiopatogenie, semne clinice, investigații,
diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
27. Reincluzia dentară: terminologie, etiopatogenie, semne clinice, investigații,diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
28. Transpoziția dentară: forme clinice, etiopatogenie, semne clinice, investigații,diagnostic pozitiv și diferențial, tratament
29. Diastema: etiopatogenie, semne clinice, investigații, diagnostic pozitiv și
diferențial, tratament
30. Tratamentul ortodontic: principii, obiective, caracteristici, particularități, tipuri,metode și mijloace)
31. Forţele ortodontice; tipuri, caracteristici
32. Parametrii deplasărilor dentare şi modificările structurilor maxilo-faciale
33. Efectele şi consecinţele forţelor ortodontice asupra componentelor aparatului dento-maxilar
34. Materiale ortodontice
35. Clasificarea aparatelor ortodontice
36. Aparate biomecanice mobilizabile
37. Aparate funcționale
38. Aparate fixe parțiale
39. Aparate fixe poliagregate
40. Disjuncția intermaxilara: tipuri, aparate
41. Aparate extraorale
42. Menținătoarele de spațiu
43. Terapia prin exerciții, reeducarea functională, decondiționarea obiceiurilor vicioase
44. Contenția și echilibrarea finală
45. Recidiva în ortodonție și ortopedia dento-facială
46. Extracția dentară în ortodonție;
47. Tratamentul chirurgical-ortodontic asupra dinților, proceselor alveolare și părților moi
48. Tratamentul multidisciplinar al despicăturilor labio-maxilo-palatine
49. Tratamentul ortodontic (pre și postoperator) în chirurgia gnatologică
50. Tratamentul ortodontico-parodontal
51. Tratamentul ortodontico-protetic
52. Disfuncția cranio-mandibulară

II-III. DOUĂ PROBE CLINICE
Probele clinice se materializează prin prezentări de caz, respectiv prin
examinarea clinică și a documentației (modele, radiografii, etc) în vederea stabilirii diagnosticului, a obiectivelor și a planului terapeutic.
IV. PROBA PRACTICĂ

Proba practică este reprezentată de efectuarea unei manopere terapeutice de ortodonție și ortopedie dento-facială, dupa examinarea și evaluarea obiectivelor terapeutice în momentul respectiv.

Lasă un răspuns