CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PROTETICĂ DENTARĂ

Rezidentiat

Ministerul Sanatatii

1 Definiţie
În sensul medicinei dentare, protetica tratează metodele de restaurare morfo-funcţională şi estetică a aparatului dento-maxilar (ADM) cu ajutorul unor proteze biocompatibile. Tipul structurilor restaurate determină delimitarea a două sub-domenii distincte: protetica dentară
şi protetica maxilo-facială; prima abordează restaurarea arcadelor dento-alveolare, iar cea de-a doua protezarea altor structuri maxilo-faciale. La rândul său, protetica dentară este divizată didactic şi metodologic, în trei domenii: protetica dentară fixă, protezarea mobilizabilă a edentaţiilor parţiale şi protezarea mobilizabilă a edentaţiilor totale.
Între acestea există zone de interferenţă determinate pe de o parte de împrumutarea unor caracteristici constructive între diferite tipuri de proteze dentare şi pe de altă parte de răspândirea tot mai largă a implanturilor dentare – care prezintă adesea suprastructuri
protetice cu caracteristici „hibride”. Specificul şi extinderea pe care au căpătat-o implanturile dentare au dus chiar la descrierea unei a patra subdiviziuni a proteticii dentare – protetica pe implanturi. Protezele dentare sunt în general piese rigide, realizate în afara cavităţii bucale,cu ajutorul laboratorului de tehnică dentară.
De asemenea, studiul raporturilor (mandibulo-maxilare) de ocluzie, al funcţionalităţii şi patologiei acestora este abordat într-o formă sistematică tot în cadrul proteticii dentare,întrucât:
• tratamentele protetice, prin definiţie ireversibile şi deseori, costisitoare – trebuie aplicate numai după o temeinică analiză ocluzală care să depisteze eventualele abateri de la normal, funcţional, în vederea eliminării lor;
• orice tratament dentar şi în primul rând cel protetic modifică morfologia ocluzală,relaţiile ocluzale funcţionale putând fi şi ele modificate negativ; simptomele ce pot apărea în aceste cazuri sunt situate de multe ori la distanţă de locul unde s-a aplicat piesa protetică, iar rezolvarea lor terapeutică devine, în timp, din ce în ce mai dificilă;
• fiabilitatea tratamentului protetic poate fi deficitară tocmai din cauza nerespectării cerinţelor funcţionale ocluzale.
Există, pe de alta parte, o strânsă interdependenţă între protetică şi celelalte discipline clinice ale medicinei dentare:
• patologia orală şi radiologia dentară oferă instrumente fundamentale pentru diagnostic şi evaluare a lucrărilor protetice;
• parodontologia oferă mijloacele terapeutice care se adresează suportului majorităţii protezelor dentare. Interacţiunea dintre protezele dentare şi parodonţiul dinţilor restanţi reprezintă un domeniu „de graniţă” de mare interes pentru ambele specialităţi
• odonto-stomatologia restauratoare, endodonţia şi protetica dentară trebuie să răspundă, împreună, la două întrebări fundamentale din punct de vedere practic: o care este limita de conservabilitate pe arcade a dinţilor cu distrucţii coronare / radiculare severe?
o care este graniţa terapeutică dintre restaurările prin obturaţii – prin tehnici directe intraorale, cu materiale introduse în general în stare plastică la nivelul dinţilor afectaţi şi protezele fixe unitare?
• ortodonţia oferă pe de o parte alternative terapeutice pentru protetica dentară cât şi soluţii de optimizare a suportului, esteticii, fiabilităţii etc., ale protezelor dentare. În sens invers, protezele dentare pot rezolva unele anomalii de poziţie ale dinţilor sau pot stabiliza uneori rezultatele tratamentului ortodontic.
• chirurgia dento-alveolară şi parodontală oferă la rândul său, în afara agregărilor protetice pe implante de care aminteam mai sus, din ce în ce mai larg indicate şi mijloace terapeutice pentru ameliorarea funcţională şi estetică a restaurărilor protetice.
• chirurgia maxilo-facială şi ortognatică utilizează adesea mijloace protetice pentru restaurarea defectelor şi/sau stabilizare postoperatorie.

Pregătirea medicilor dentişti în specialitatea protetică dentară se desfăşoară în cadrul unităţilor de învăţământ superior acreditate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei,Cercetării şi Inovării pentru pregătirea medicilor rezidenţi.
Pregătirea teoretică şi practică se va desfăşura sub îndrumarea directă a profesorului /şefului de catedră (director de program), cu ajutorul unei echipe de cadre didactice normate în acest sens, prin statul de funcţiuni.
La încheierea fiecărui an de stagiu se vor verifica cunoştinţele acumulate printr-un examen.
Accesul în examen este condiţionat de activitatea practică depusă şi documentată, precum şi de participarea la cursuri şi seminarii.
La finalul celor 3 ani de stagiu pregătirea se va încheia printr-un examen final constând in 4 probe distincte care să dovedească pregătirea teoretică, pregătirea practică şi activitatea clinică. În urma acestui examen, medicul rezident primeşte titlul de medic specialist.
Fiecare an de rezidenţiat cuprinde 225 de ore didactice (curs şi seminarii) sub îndrumarea cadrelor didactice din şcolile de medicină dentară acreditate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, sub conducerea unui profesor/şef de catedră (director de program).

2 Durata rezidenţiatului: 3 ani
Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual.
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).
1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă,făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare,participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.
Cursuri teoretice şi seminarii obligatorii care se vor desfăşura în paralel cu stagiul clinic:
Programul academic se bazează pe un timp de 48 săptămâni/an şi 35 ore/săptămână, în total 5040 de ore in 3 ani.
Împărţirea celor 5040 de ore se face astfel:
Activităţi realizate sub îndrumare (63 %)
Ore de activitate clinică / practică 2160 ore
Planificarea tratamentelor 150 ore
Evaluarea intermediară şi postterapeutică a cazurilor tratate 150 ore
Cursuri şi seminarii, pe grupe de lucru 675 ore
Participarea alături de medicii rezidenţi la demonstraţii clinice / practice 150 ore
Consultaţii individuale, recomandări de cercetare 150 ore
Timp suplimentar pentru efectuarea lucrării de cercetare 1095 ore
Total 4530 ore
Studiu individual (37%)
Analiza datelor pacienţilor necesare tratamentului 240 ore
Activităţi de cercetare, documentare din literatura de specialitate,pregătirea prezentării cazurilor, referatelor şi a lucrărilor ştiinţifice 270 ore
Materii facultative inclusiv timpii suplimentari pentru cercetare teoretică
individuală 770 ore
Total 1280 ore
TOTAL GENERAL 5040 ore

Programul propriuzis va ocupa 85% din totalul de 5040 ore obligatorii, restul de 15% sunt prevăzute pentru materii facultative (770 de ore):
• cursuri extrauniversitare la sediul facultăţii sau în alte centre universitare
• acumularea unor cunoştinţe clinice suplimentare prin cursuri practice girate de facultăţi acreditate
• participarea la congrese şi conferinţe de specialitate, din specialităţi înrudite sau din specialităţi de suport diagnostic şi/sau terapeutic
La sfârşitul fiecărei etape de pregătire (cel puţin o data pe an), va avea loc o evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor practice acumulate, iar toate activităţile realizate vor fi înregistrate în carnetul de stagiu (log book)
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite (CFU).
3 Structura stagiilor de pregătire în rezidenţiat
Etapa iniţială include angajarea şi luarea în evidenţă, rezolvarea problemelor socialadministrative şi fixarea planului de activitate.
Stagiul clinic de protetică dentară se desfăşoară pe parcursul întregii perioade de 3 ani, de pregătire în rezidenţiat şi se desfăşoară în cadrul catedrei de Protetică Dentară.
Stagiile practice şi cursurile-conferinţă sunt grupate astfel:
 Protetică dentară 20.5 luni, format din 3 module: în anul I – 9 luni, în anul al II-lea, de 3 luni şi în anul al III-lea, de 8.5 luni
 Endodonţie 1 lună
 Parodontologie 1 lună
 Tehnologia protezelor şi materiale dentare 3 luni, format din 2 module: în anul I – de o lună şi în anul al II-lea – de 2 luni
 Ortodonţie 1 lună
 Pedodonţie 1 lună
 Odontoterapie restauratoare 2 luni
 Chirurgie dento-aleveolară 3 luni
 Patologie orală 1 lună
 Reabilitare orală 2 luni
 Bioetică 0.5 luni
Ordinea de rotaţie a stagiilor în rezidenţiat
Anul I
1. Endodonţie 1 lună
2. Parodontologie 1 lună
3. Protetică dentară (I) 9 luni
4. Tehnologia protezelor şi materiale dentare (I) 1 lună
Anul II
5. Ortodonţie 1 lună
6. Pedodonţie 1 lună
7. Odontoterapie restauratoare 2 luni
8. Chirurgie dento-aleveolară 3 luni
9. Protetică dentară (II) 3 luni
10. Tehnologia protezelor şi materiale dentare (II) 2 luni
Anul III
11. Patologie orală 1 lună
12. Protetică dentară (III) 8.5 luni
13. Reabilitare orală 2 luni
14. Bioetică 0.5 luni
Curricula de Protetică Dentară 2009 5
Disciplinele în cadrul cărora se desfăşoară orele didactice obligatorii sunt cele de mai jos:
An Modul Catedra / Disciplina Luni Ore
I
1. Endodonţie Endodonţie 1 19
2. Parodontologie Parodontologie 1 19
3. Protetică dentară (I) Protetică dentară 9 169
4. Tehnologia protezelor şi materiale
dentare (I)
Tehnologia protezelor şi materiale dentare 1 18
II
5. Ortodonţie Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 1 19
6. Pedodonţie Pedodonţie 1 19
7. Odontoterapie restauratoare Odontoterapie restauratoare 2 37
8. Chirurgie dento-aleveolară
Chirurgie orală şi maxilo-facială,anesteziologie şi sedare în medicina
dentară 3 56
9. Protetică dentară (II) Protetică dentară 3 56
10. Tehnologia protezelor şi materiale dentare (II)
Tehnologia protezelor şi materiale dentare 2 38
III
11. Patologie orală Patologie orală 1 19
12. Protetică dentară (III) Protetică dentară 8,5 158
13. Reabilitare orală Reabilitare orală 2 38
14. Noţiuni de bioetică şi legislaţie Medicină legală 0,5 10
TOTAL 36 675
Barem de promovare
Anul I
Endodonţie Examen scris
Prezentare de caz
Examen practic Parodontologie
Protetică dentară Examen scris
Prezentare de caz
Examen practic
Barem practic
Tehnologia protezelor şi materiale dentare
Anul II
Ortodonţie Examen scris
Prezentare de caz
Examen practic Pedodonţie
Odontoterapie restauratoare Examen scris
Prezentare de caz
Examen practic
Barem practic
Chirurgie dento-alveolară
Protetică dentară
Tehnologia protezelor şi materiale dentare
Anul III
Patologie orală
Examen scris
Prezentare de caz
Examen practic
Protetică dentară Examen scris
Prezentare de caz
Examen practic
Barem practic
Reabilitare orală
Bioetică Examen scris
4 Programul de activitate, teoretică şi practică pe ani de
pregătire: se vor desfăşura în paralel cu stagiul clinic
Anul I

4.1.1.1 Endodonţie, 1 lună, 19 ore didactice
cursuri
1. concepte curente în endodonţie 6 ore
2. restaurarea dinţilor cu tratament endodontic 2 ore
activitate practică / seminar prezentări de caz, recenzii ale literaturii de specialitate 11 ore
4.1.1.2 Parodontologie, 1 lună, 19 ore didactice
cursuri
1. Distribuţia, ecologia şi potenţialul patogen al florei microbiene orale, patogenitatea plăcii microbiene 2 ore
2. concepte curente în parodontologie 4 ore
3. interacţiunea dintre parodonţiu şi restaurările protetice 2 ore
activitate practică / seminar prezentări de caz, recenzii ale literaturii de specialitate 11 ore
4.1.1.3 Protetică dentară (I), 9 luni, 169 de ore didactice
Protezare fixă pe dinţi naturali şi implanturi dentare, 4 luni, 75 de
ore didactice cursuri
1. examinarea pacientului în protetica fixă, pentru cazuri complexe 2 ore
2. examene paraclinice uzuale în protezarea fixă, pentru cazuri complexe 2 ore
3. principii ocluzale în protezarea fixă, pentru cazuri complexe 2 ore
4. planul de tratament în protetica fixă, pentru cazuri complexe 2 ore
5. tratamentul preparator în protetica fixă, pentru cazuri complexe 2 ore
6. principii generale ale preparaţiilor pentru protezarea fixă, pentru cazuri complexe 2 ore
7. coroana de acoperire total metalică 2 ore
8. tipuri particulare de coroane dentare, pentru cazuri complexe 6 ore
9. restaurarea dinţilor cu tratament endodontic 2 ore
10. amprentarea în protezarea fixă, pentru cazuri complexe 2 ore
11. protezarea provizorie, pentru cazuri complexe 2 ore
12. proba, adaptarea şi fixarea protezelor fixe, în cazuri clinice complexe 2 ore
13. tehnici clinice uzuale în protezarea agregată pe implanturi. 4 ore
14. metode statistice bio-medicale, valoarea studiilor epidemiologice pentru decizia terapeutică în protetica dentară 4 ore
15. Aspecte ale motivării pacienţilor şi influenţa acestora asupra tratamentului protetic 2 ore activitate practică / seminar
stagiu clinic barem practic
• realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 5 cazuri clinice diferite de protezare fixă; transferul relaţiilor mandibulo-maxilare de ocluzie trebuie să se facă utilizând un arc facial, iar montarea modelelor trebuie să se realizeze cu un articulator semi- sau total adaptabil
• realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 2 cazuri clinice diferite de protezare agregată pe implanturi
• un referat din literatura de specialitate
Protezare totală, 2 luni, 38 de ore didactice cursuri
1. tehnici clinice de realizare a protezelor totale, în cazuri complexe 18 ore
activitate practică / seminar stagiu clinic
barem practic
• realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 5 cazuri clinice diferite de protezare totală printre care trebuie să existe un caz de supraprotezare, un caz de protezare imediată şi un caz de căptuşire/rebazare
• un referat din literatura de specialitate

Protezare parţială mobilizabilă, 3 luni, 56 de ore didactice
cursuri
1. edentaţia parţială – epidemiologie, fiziopatologie, terminologie – pentru cazuri complexe 2 ore
2. proteza parţială mobilizabilă – caracteristici generale, pentru cazuri complexe 2 ore
3. biomecanica protezelor parţiale, pentru cazuri complexe 2 ore
4. design-ul protezei parţiale scheletate, pentru cazuri complexe 6 ore
5. diagnosticul şi elaborarea planului de tratament pentru proteze parţiale mobilizabile, în cazuri complexe 2 ore
6. tratamentul preparator pentru proteze parţiale mobilizabile, pentru cazuri complexe 2 ore
7. prepararea dinţilor stâlpi 2 ore
8. amprentarea pentru proteze parţiale mobilizabile 2 ore
9. inserţia şi adaptarea protezelor parţiale mobilizabile 2 ore
10. căptuşirea şi rebazarea protezelor parţiale mobilizabile, reparaţia şi completarea protezelor parţiale mobilizabile 2 ore
11. proteze parţiale mobilizabile provizorii 2 ore activitate practică / seminar
stagiu clinic
barem practic
• realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 4 cazuri clinice diferite de protezare parţială mobilizabilă, dintre care unul să reprezinte un caz de căptuşire / rebazare
• un referat din literatura de specialitate
4.1.1.4 Tehnologia protezelor şi materiale dentare, 1 lună, 18 ore didactice
cursuri
1. Proceduri de laborator uzuale în protezarea fixă. 4 ore
2. Tehnici de laborator uzuale pentru realizarea protezelor totale. 2 ore
3. Etape de laborator uzuale pentru realizarea protezelor parţiale mobilizabile 2 ore
4. Tehnici de laborator uzuale în protezarea agregată pe implanturi. 2 ore
activitate practică / seminar stagiu clinic
barem practic
• realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator pentru cel puţin 2 coroane dentare; transferul relaţiilor mandibulo-maxilare de ocluzie trebuie să se facă utilizând un arc facial, iar montarea modelelor trebuie să se realizeze cu un articulator semi- sau total adaptabil
• realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator în cel puţin 2 cazuri clinice diferite de protezare totală printre care trebuie să existe un caz de supraprotezare
• realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator într-un caz de protezare parţială mobilizabilă scheletată
• medicul rezident trebuie să realizeze personal şi să documenteze etapele de laborator parcurse pentru confecţionarea unei coroane din cadrul unui tratament combinat fixmobilizabil
• realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator într-un caz de protezare agregată pe implanturi
• un referat din literatura de specialitate
Anul II
4.1.1.5 Ortodonţie, 1 lună, 19 ore didactice
cursuri
1. concepte curente în ortodonţia adultului 4 ore
2. legătura dintre anomaliile dento-maxilare şi tulburările cranio-mandibulare 2 ore

3. aspecte specifice ale tratamentului ortodontic în cadrul tratamentului combinat ortodontic – restaurator 2 ore
activitate practică / seminar prezentări de caz, recenzii ale literaturii de specialitate 10 ore
4.1.1.6 Pedodonţie, 1 lună, 19 ore didactice
cursuri
1. concepte curente în tratamentul restaurator dentar la copil şi adolescent 6 ore
2. particularităţi ale tratamentului protetic la copil şi adolescent 2 ore
activitate practică / seminar
prezentări de caz, recenzii ale literaturii de specialitate 11 ore
4.1.1.7 Odontoterapie restauratoare, 2 luni, 37 de ore didactice
cursuri
1. Metode indirecte de restaurare a leziunilor odontale coronare: coroane parţiale, inlay,onlay 8 ore
2. Metode indirecte de restaurare a leziunilor odontale coronare. 8 ore
activitate practică / seminar
stagiu clinic
barem practic
• realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice şi a majorităţii etapelor de laborator în cel puţin 3 cazuri clinice diferite de coroane parţiale sau incrustaţii
• un referat din literatura de specialitate
4.1.1.8 Chirurgie dento-aleveolară, 3 luni, 56 de ore didactice cursuri
1. Importanţa afecţiunilor asociate pentru tratamentul restaurator dentar. 6 ore
2. fiziopatologia durerii, tehnici de anestezie şi sedare 6 ore
3. Metode chirurgicale în tratamentul protetic. 6 ore
4. Refacerea chirurgicală a defectelor osoase de la nivelul osului alveolar. 2 ore activitate practică / seminar
prezentări de caz, recenzii ale literaturii de specialitate 36 ore
barem practic
• realizarea şi documentarea etapelor clinice ale următoarelor intervenţii:

o Extracţii alveoloplastice cu protezare imediată 2
o Gingivectomie / gingivoplastie: 4
o Intervenţii chirurgicale proprotetice: 3
 mucoasa subţire
 creasta gingivală balantă
 fibromatoză tuberozitară
 hiperplazie epitelio-conjunctivă
 deficienţe ale frenurilor labiale sau linguale
 bride vestibulare şi paralinguale
 îngustarea zonei de mucoasă fixă (adânciri de şanţuri vestibulare sau
paralinguale)
 regularizări de creastă
 plastii de adiţie în atrofii de creastă cu materiale osteoinductoare
• referat din literatura de specialitate
4.1.1.9 Protetică dentară (II), 3 luni, 56 de ore didactice
Gnatologie clinică cursuri
1. concepte ocluzale utilizate în protetica dentară. 26 de ore
activitate practică / seminar stagiu clinic barem practic
• realizarea şi documentarea completă a etapelor analizei ocluzale iniţiale şi
posterapeutice în cel puţin 3 cazuri clinice diferite de protezare fixă şi 2 cazuri de protezare combinată, în care a fost necesară reconstrucţia stopurilor ocluzale şi modificarea dimensiunii verticale de ocluzie (1 caz)
• un referat din literatura de specialitate
4.1.1.10 Tehnologia protezelor şi materiale dentare (II), 2 luni, 37 de ore didactice
Tehnici de laborator pentru modelarea ocluzală funcţională a
restarurărilor protetice, 1 lună, 18 ore didactice cursuri
1. modelajul ocluzal al lucrărilor protetice 4 ore
2. utilizarea articulatoarelor semi- şi total – adaptabile în cadrul etapelor tehnice de realizare
a protezelor dentare . 4 ore
activitate practică / seminar
stagiu clinic
barem practic
• documentarea etapelor tehnice de realizare a modelajului ocluzal în cel puţin 2 cazuri clinice diferite de protezare fixă, folosind un articulator semi – sau total – adaptabil
• un referat din literatura de specialitate
Biomateriale, 1 lună, 19 ore didactice cursuri
1. biomateriale şi tehnologii restauratorii contemporane 8 ore
activitate practică / seminar
demonstraţii practice, recenzii ale literaturii de specialitate 11 ore

Anul III
4.1.1.11 Patologie orală, 1 lună, 19 ore didactice
cursuri
1. Mecanisme de apărare faţă de factori exogeni, ale sistemului imunitar. 2 ore
2. Potenţialul autodistructiv al sistemului imunitar. 2 ore
3. Afecţiuni cu potenţial de malignizare şi afecţiuni premaligne orale 2 ore
4. Alergii nespecifice ale cavităţii orale 2 ore
5. Metode de diagnostic precoce în tumorile maligne orale 2 ore
activitate practică / seminar
prezentări de caz, recenzii ale literaturii de specialitate 9 ore
4.1.1.12 Protetică dentară (III), 8.5 luni, 158 de ore didactice
Principii estetice în protetica dentară, 2 luni, 37 de ore didactice
cursuri
1. principii estetice în protezarea fixă şi restaurări protetice ancorate pe implanturi, faţete vestibulare. 12 ore
2. principii estetice în protezarea mobilizabilă 4 ore
activitate practică / seminar
stagiu clinic
barem practic
• realizarea şi documentarea problemelor şi rezultatului estetic în cel puţin 4 cazuri diferite de protezare fixă în zona frontală, dintre care cel puţin două cazuri de faţete ceramice
• realizarea şi documentarea clincă a cel puţin 2 cazuri diferite de protezare pe implanturi în zona frontală

Principii diagnostice şi terapeutice la pacienţii cu tulburări
temporo-mandibulare şi sindroame algice oro-faciale, 2 luni, 37 de
ore didactice cursuri
1. noţiuni de embriologie a structurilor aparatului dento-maxilar şi importanţa clinicoterapeutică 2 ore
2. noţiuni de anatomie clinică a determinanţilor ocluziei dentare, în raport cu funcţia normală şi patologică a aparatului dento-maxilar 2 ore
3. funcţia neuro-motorie a sistemului stomatognat 2 ore
4. deglutiţia, fonaţia, funcţia gustativă. 2 ore
5. examinarea clinică şi paraclinică a pacienţilor cu tulburări temporo-mandibulare şi sindroame algice oro-faciale. 2 ore
6. diagnosticul tulburărilor temporo-mandibulare şi algiilor oro-faciale. 2 ore
7. principii de control terapeutic al pacienţilor cu tulburări temporo-mandibulare şi algii orofaciale 2 ore
8. Concepte curente privind caracteristicile psihologice pe grupe de vârstă, aplicabile în protetica dentară şi pentru controlul terapeutic al tulburărilor temporo-mandibulare şi sindroamelor algice oro-faciale 2 ore
activitate practică / seminar
stagiu clinic
barem practic
• realizarea şi documentarea etapelor diagnostice şi terapeutice în cel puţin 2 cazuri clinice de tulburări temporo-mandibulare sau sindroame algice oro-faciale
• un referat din literatura de specialitate
Supraproteze, 2 luni, 38 de ore didactice cursuri
1. supraproteze totale pe dinţi naturali şi implanturi dentare 16 ore
activitate practică / seminar
stagiu clinic
barem practic
• realizarea şi documentarea în cel puţin 4 cazuri diferite de supraprotezare totală,dintre care cel puţin unul, de supraprotezare agregată pe implanturi
• un referat din literatura de specialitate
Protezare parţială mobilizabilă cu sisteme speciale şi proteze
maxilo-faciale 2 1/2 luni, 46 de ore didactice cursuri
1. Principiile protezării parţiale mobilizabile cu sisteme speciale. 16 ore
2. Proteze maxilo-faciale 10 ore
activitate practică / seminar
stagiu clinic
barem practic
• realizarea şi documentarea completă în cel puţin 2 cazuri clinice diferite de protezare parţială mobilizabilă cu sisteme speciale
• un referat din literatura de specialitate

4.1.1.13 Reabilitare orală, 2 luni, 38 de ore didactice
cursuri
1. abordarea multidisciplinară a reabilitărilor orale complexe 16 ore
activitate practică / seminar
stagiu clinic
barem practic
• realizarea şi documentarea completă a etapelor de lucru în cel puţin 2 cazuri clinice diferite, complexe, conform indexului de complexitate protetică

• un referat din literatura de specialitate
4.1.1.14 Bioetică, 2 săptămâni
TEMATICĂ CURS (20 ore)
I. Introducere în Bioetică- 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală- definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii- 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate,boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc)
III. Relaţia medic-pacient I- 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relaţiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
IV. Relaţia medic-pacient II- 2 ore
1. Consimţămîntul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
3. Relaţia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic- pacient
V. Greşeli şi erori în practica medicală- 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală- definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
VI. Probleme etice la începutul vieţii- 2 ore
1. Liberertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă
VII. Probleme etice la finalul vieţii- 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative

VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane- 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
Curricula de Protetică Dentară 2009 12
IX. Probleme etice în genetică şi genomică- 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
X. Etica cercetării pe subiecţi umani- 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală- discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică
TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică- 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
1. Jurământul lui Hipocrate- comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2.Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3.Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri
concrete – 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri
concrete- 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma
unor cazuri concrete- 2 ore

5 Limitele de responsabilitate
La sfârşitul anului I de rezidenţiat
 aplicarea procedurilor clinice şi de laborator uzuale, utilizate în protezarea fixă
 aplicarea procedurilor clinice şi de laborator uzuale, utilizate pentru realizarea protezelor totale
 familiarizarea cu conceptele ocluzale aplicate la realizarea protezelor totale.
 aplicarea procedurilor clinice şi de laborator uzuale, utilizate pentru realizarea protezelor parţiale mobilizabile
 familiarizarea cu structura şi funcţionalitatea diferitelor componente ale protezelor parţiale mobilizabile
 familiarizarea cu tehnicile de supraprotezare
 familiarizarea cu tehnicile de protezare mobilizabilă imediată
 familiarizarea cu tehnicile de căptuşire / rebazare a protezelor mobilizabile
 să poată realiza tehnici de modelare în ceară
 să poată realiza prepararea şi realizarea coroanelor izolate din cadrul unor tratamente combinate fixe-mobilizabile
 familiarizarea cu utilizarea articulatorului semi-adaptabil, arcurilor faciale şi cu conceptele ocluziei şi articulatoarelor semi – şi total adaptabile
 familiarizarea cu tehnicile uzuale de realizare a restaurărilor protetice agregate pe implanturi dentare
 identificarea şi elaborarea protocolului de lucru al unei teme de cercetare
Barem practic
 realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 5 cazuri clinice diferite de protezare fixă; transferul relaţiilor mandibulo-maxilare de ocluzie trebuie să se facă utilizând un arc facial, iar montarea modelelor trebuie să se realizeze cu un articulator semi- sau total adaptabil
 realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 2 cazuri clinice diferite de protezare agregată pe implanturi
 realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 5 cazuri clinice diferite de protezare totală printre care trebuie să existe un caz de supraprotezare, un caz de protezare imediată şi un caz de căptuşire/rebazare
 realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 4 cazuri clinice diferite de protezare parţială mobilizabilă, dintre care unul să reprezinte un caz de căptuşire /rebazare
 realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator pentru cel puţin 2 coroane dentare; transferul relaţiilor mandibulo-maxilare de ocluzie trebuie să se facă utilizând un arc facial, iar montarea modelelor trebuie să se realizeze cu un articulator semi- sau total adaptabil
 realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator în cel puţin 2 cazuri clinice diferite de protezare totală printre care trebuie să existe un caz de supraprotezare
 realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator într-un caz de protezare parţială mobilizabilă scheletată
 medicul rezident trebuie să realizeze personal şi să documenteze etapele de laborator parcurse pentru confecţionarea unei coroane din cadrul unui tratament combinat fixmobilizabil
 realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator într-un caz de protezare agregată pe implanturi
 realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 5 cazuri clinice diferite de protezare fixă
 realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator pentru cel puţin 2 coroane dentare; transferul relaţiilor mandibulo-maxilare de ocluzie trebuie să se facă utilizând un arc facial, iar montarea modelelor trebuie să se realizeze cu un articulator semi- sau total adaptabil
 realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 5 cazuri clinice diferite de protezare totală printre care trebuie să existe un caz de supraprotezare, un caz de protezare imediată şi un caz de căptuşire/rebazare
 realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator în cel puţin 2 cazuri clinice diferite de protezare totală printre care trebuie să existe un caz de supraprotezare
 realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 4 cazuri clinice diferite de protezare parţială mobilizabilă, dintre care unul să reprezinte un caz de căptuşire / rebazare
 realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator într-un caz de protezare parţială mobilizabilă scheletată
 medicul rezident trebuie să realizeze personal şi să documenteze etapele de laborator parcurse pentru confecţionarea unei coroane din cadrul unui tratament combinat fixmobilizabil
 realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice în cel puţin 2 cazuri clinice diferite de protezare agregată pe implanturi
 realizarea şi documentarea completă a majorităţii etapelor de laborator într-un caz de protezare agregată pe implanturi

La sfârşitul anului II de rezidenţiat
 realizarea examinării, diagnosticului şi elaborarea planului de tratament integrat,interdisciplinar
 tratamentul prin protezări combinate, care includ restaurări protetice fixe, mobilizabile şi agregate pe implanturi
 aplicarea unor concepte ocluzale diferite atât la protezarea fixă cât şi cea mobilizabilă, să fie capabil să utilizeze înregistrările ocluzale pantografice şi stereografice, a articulatoarelor semi- şi total adaptabile
 familiarizarea cu publicaţiile ştiinţifice din protetica dentară şi utilizarea acestora pentru a răspunde la probleme clinice/practice
 realizarea şi prezentarea unei lucrări ştiinţifice
Barem practic
 realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice şi a majorităţii etapelor de laborator în cel puţin 3 cazuri clinice diferite de coroane parţiale sau incrustaţii
 realizarea şi documentarea etapelor clinice ale următoarelor intervenţii:
o Extracţii alveoloplastice cu protezare imediată 2
o Gingivectomie / gingivoplastie: 4
o Intervenţii chirurgicale proprotetice: 3
 mucoasa subţire
 creasta gingivală balantă
 fibromatoză tuberozitară
 hiperplazie epitelio-conjunctivă
 deficienţe ale frenurilor labiale sau linguale
 bride vestibulare şi paralinguale
 îngustarea zonei de mucoasă fixă (adânciri de şanţuri vestibulare sau
paralinguale)
 regularizări de creastă
 plastii de adiţie în atrofii de creastă cu materiale osteoinductoare
 realizarea şi documentarea completă a etapelor analizei ocluzale iniţiale şi postterapeutice în cel puţin 3 cazuri clinice diferite de protezare fixă şi 2 cazuri de protezare combinată, în care a fost necesară reconstrucţia stopurilor ocluzale şi modificarea dimensiunii verticale de ocluzie (1 caz)

 realizarea şi documentarea completă a etapelor clinice şi a majorităţii etapelor de laborator în cel puţin 3 cazuri clinice diferite de coroane parţiale sau incrustaţii
 realizarea şi documentarea completă a etapelor analizei ocluzale iniţiale şi postterapeutice în cel puţin 3 cazuri clinice diferite de protezare fixă şi 2 cazuri de protezare combinată, în care a fost necesară reconstrucţia stopurilor ocluzale şi modificarea dimensiunii verticale de ocluzie (1 caz)
 documentarea etapelor tehnice de realizare a modelajului ocluzal în cel puţin 2 cazuri clinice diferite de protezare fixă, folosind un articulator semi – sau total – adaptabil
La sfârşitul anului III de rezidenţiat
 familiarizarea cu publicaţiile ştiinţifice din protetica maxilo-facială şi cu tratamentul pacienţilor cu defecte maxilo-faciale de dezvoltare sau congenitale
 realizarea restaurărilor protetice ancorate pe implanturi
 tratamentul protetic al pacienţilor cu patologie complexă, asociată şi multidisciplinară
 familiarizarea cu principiile diagnostice şi terapeutice ale pacienţilor cu tulburări temporomandibulare şi sindroame algice oro-faciale
Barem practic
• realizarea şi documentarea problemelor şi rezultatului estetic în cel puţin 4 cazuri diferite de protezare fixă în zona frontală, dintre care cel puţin două cazuri de faţete ceramice
• realizarea şi documentarea clincă a cel puţin 2 cazuri diferite de protezare pe implanturi în zona frontală
• realizarea şi documentarea etapelor diagnostice şi terapeutice în cel puţin 2 cazuri clinice de tulburări temporo-mandibulare sau sindroame algice oro-faciale
• realizarea şi documentarea în cel puţin 4 cazuri diferite de supraprotezare totală,dintre care cel puţin unul, de supraprotezare agregată pe implanturi
• realizarea şi documentarea completă în cel puţin 2 cazuri clinice diferite de protezare parţială mobilizabilă cu sisteme speciale
• realizarea şi documentarea completă a etapelor de lucru în cel puţin 2 cazuri clinice diferite, complexe, conform indexului de complexitate protetică

Evaluarea finală pentru obţinerea titlului de medic specialist în
specialitatea protetică dentară
La finalul celor 3 ani de stagiu pregătirea se va încheia printr-un examen final constând in 4 probe distincte care să dovedească pregătirea teoretică, pregătirea practică, activitatea clinică şi o lucrare de cercetare realizată în timpul perioadei de pregătire a rezidenţiatului. În urma acestui examen, medicul rezident primeşte titlul de medic specialist.
Documentarea baremului practic
Documentarea cazurilor va cuprinde:
 documentarea iniţială : modele, bilanţ radiologic (serie completă de radiografii retro alveolare sau ortopantomograma),fotografii intraorale frontal/lateral/lateral/max/mand;fotografii extraorale faţă repaus, faţă zâmbet şi profil), fotografii ale modelelor (frontal anterior/frontal posterior/lateral/lateral)
 fotografii ale etapelor intermediare clinice şi de laborator, care să ilustreze şi să susţină prezentarea de caz
 documentarea finală: aceeaşi cu cea iniţială; fotografiile intraorale trebuie realizate cel mai devreme la 2 luni de la aplicarea finală a restaurărilor protetice
Fotografiile digitale pentru documentarea cazurilor trebuie realizate personal de către medicul rezident
Descriere detaliată a cazurilor:
Diagnosticului şi comentariului asupra cazurilor li se acorda o mare importanţă în cadrul discuţiei finale. De asemenea, o mare importanţă se acordă descrierii funcţiilor, esteticii faciale şi modificărilor apărute în urma tratamentului.

Medicul rezident are astfel posibilitatea
să exprime opinia sa, planurile pe care le-a făcut, soluţiile alternative şi aprecierea rezultatului obţinut. Se aşteaptă de la acesta o limitare la esenţial, la o prezentare concisă şi clară.
Descrierea cazului va fi prezentată în 3 exemplare (original + 2 copii, cu excepţia modelelor):în măsura posibilului, este recomandabilă şi documentarea dispensarizărilor bianuale ulterioare
Toate cazurile trebuie să prezinte un bun rezultat funcţional şi estetic. Excepţii sunt permise atâta timp cât pot fi suficient motivate, mai ales pe baza situaţiei de început a cazului şi a posibilităţilor terapeutice.
Toate cazurile trebuie să fi fost planificate şi tratate de către medicul rezident candidat la examenul de obţinere a titlului de medic specialist de protetică dentară
Probă de prezentare de caz clinic
Probă practică
Examen teoretic
Limitele de responsabilitate ale medicului specialist în
protetică dentară
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să fie capabil să creeze, să organizeze şi să conducă o echipă formată din personal medical şi auxiliar, pentru rezolvarea problemelor diagnostice şi terapeutice ale pacienţilor cu patologie restauratorie complexă.
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să poată conduce cu profesionalism etapa de examinare, clinică şi paraclinică a pacienţilor cu patologie restauratorie complexă.
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să poată identifica aşteptările pacientului în cazul unei patologii restauratorii complexe, ţinând totodată cont de factorii psiho-sociali care influenţează aceste aşteptări.
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să poată stabili o ordine a priorităţilor pentru opţiunile de tratament protetic, care răspunde nevoilor individuale ale fiecărui pacient,compatibile cu mijloacele restauratorii contemporane şi cu o perspectivă integratoare asupra sănătăţii orale şi generale.
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să cunoască importanţa afecţiunilor asociate sistemice asupra intervenţiilor şi rezultatelor tratamentului restaurator protetic complex.
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să menţină şi să administreze un mediu de lucru sigur în tratamentul pacienţilor cu patologie restauratorie complexă.
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să cunoască ştiinţele biomaterialelor restauratorii dentare, posibilităţile şi limitele de utilizare ale acestora.
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să poată realiza restaurări protetice fixe,proteze parţiale mobilizabile, proteze totale, restaurări protetice agregate pe implanturi endoosoase şi proteze maxilo-faciale pentru pacienţi cu grad de complexitate mare a patologiei restauratorii.
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să urmărească o dezvoltare profesională continuă în scopul menţinerii unui nivel înalt de competenţă clinică în domeniul proteticii dentare.
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să-şi cunoască şi să-şi recunoască propriile limitări în tratamentul protetic complex, să poată evalua raportul beneficiu – risc prezentat de opţiunile terapeutice restauratorii.
• Medicul specialist în protetică dentară trebuie să fie competent în evaluarea lucrărilor ştiinţifice de specialitate, în formularea unor probleme pertinente din punct de vedere ştiinţific, în formularea unor ipoteze de cercetare, în proiectarea unui experiment ştiinţific,în realizarea şi comunicarea unei lucrări ştiinţifice de protetică dentară.

PROTETICĂ DENTARĂ
3 ANI

STAGII PRACTICE SI CURSURI CONFERINŢĂ
An Modul Luni
I
1. Endodonţie 1
2. Parodontologie 1
3. Protetică dentară (I) 9
4. Tehnologia protezelor şi materiale dentare (I) 1
II
5. Ortodonţie 1
6. Pedodonţie 1
7. Odontoterapie restauratoare 2
8. Chirurgie dento-aleveolară 3
9. Protetică dentară (II) 3
10. Tehnologia protezelor şi materiale dentare (II) 2
III
11. Patologie orală 1
12. Protetică dentară (III) 8,5
13. Reabilitare orală 2
14. Bioetică 0,5
Anul I Anul II Anul III
Stagiul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Lasă un răspuns