Documente necesare recunoașterii calificărilor dobândite pe teritoriul celorlalte state membre în profesiile reglementate din sănătate, în vederea facilitării exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul României

Avizari

În vederea recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist dobândite într-un stat membru, într-un
stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, solicitanții naționali ai acestor state vor înainta Ministerului Sănătății:

1. o cerere privind recunoașterea calificării în vederea stabilirii pe teritoriul României;
2. copia documentului de cetățenie;
3. copia titlurilor oficiale de calificare;
4. certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență, prin care se
atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36/CE;
5. document privind sănătatea fizică și psihică a titularului emis de statul membru de origine sau de proveniență;
6. dovezi emise de statul membru de origine sau proveniență privind caracterul onorabil, moral sau absența unei
situații care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o
atestare de confirmare a inexistenței unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei
sau a unor condamnări penale;
7. certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile de asigurare din unul dintre statele membre UE, statele aparținând SEE sau Confederației Elvețiene, prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională potrivit prevederilor legale în vigoare în România privind termenii și extinderea acestei garanții.

Documentele prevăzute la pct. 5-7 sunt valabile 3 luni de la data emiterii.
În situația în care pentru accesul și exercițiul profesiei respective statul membru de origine sau de proveniență nu emite cetățenilor săi documentul prevăzut la pct.5, solicitantul va depune un atestat echivalent certificatului de sănătate, eliberat de acel stat membru.
În cazul în care statul membru de origine sau de proveniență nu emite cetățenilor săi documentul prevăzut la pct.6 , solicitantul va depune atestatul eliberat pe baza declarației sub jurământ ori a declarației solemne a solicitantului, de către autoritatea judiciară sau administrativă competentă ori, după caz, de notarul sau organizația profesională abilitată în acest sens de acel stat.

Toate documentele eliberate de statele membre trebuie însoțite de traducerea legalizată în limba română

Lasă un răspuns