Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România în scopul exercitării activităților profesionale in alte state membre U.E., SEE și Confederația Elvețiană.

Avizari

Depunerea și ridicarea documentelor pentru recunoașterea calificărilor profesionale de medic, medic dentist și
farmacist dobândite pe teritoriul României în scopul exercitării profesiei în alte state membre ale UE, spațiul
Economic European (SEE) și Confederația Elvețiană, se face prin direcțiile de sănătate publică județene și a
Municipiului București.
Ridicarea documentelor se face de către titular. Acesta se legitimează cu BI / CI.
Ridicarea certificatelor în numele altei persoane se poate face DOAR cu procură de la notar și BI / CI al persoanei
împuternicite.
În cazurile în care titularul trebuie să facă dovada experienței profesionale pe teritoriul României, este necesară
depunerea cărții de muncă (anterior anului 2011 – certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare)
SAU Adeverința – în original – eliberată de unitatea sanitară de încadrare, întocmită conform modelului de mai
jos.
Precizăm că pentru datele înscrise în Adeverință, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea și
legalitatea acestora revine în exclusivitate unității de încadrare emitentă.
MODEL
Antetul unității (Logo)
Nr.de înregistrare, data
ADEVERINŢĂ
Se adeverește prin prezenta că doamna /domnul ……………… medic / medic dentist / farmacist
specialist/primar în specialitatea………………este/a fost încadrat/ă în unitatea noastră în funcția
de………………, cu norma de … ore/zi, de la data de (zi, lună, an) ………………până la data de (zi,
lună, an) ………………, exercitând efectiv, legal și neîntrerupt* activitățile profesionale pe această
durată.
Funcția,
nume prenume persoană abilitată,
semnătură, ștampila unității
___________ *) Acolo unde este cazul se vor menționa perioadele privind Concediile medicale/creștere
îngrijire copil; Concediile fără plată; Suspendare contract de muncă etc.

Documente necesare în următoarele situații particulare:
a) titular cabinet medical individual medic / medic dentist:
– adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria răspundere
din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru – ore/zi respectiv
ore/săptămână;
– certificatul de înregistrare al cabinetului în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și
completările ulterioare;
– declarație notarială din care să reiasă activitatea desfășurată conform adeverinței.
b) asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată (SRL):
– adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria răspundere
din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru – ore/zi respectiv
ore/săptămână,
– certificatul de înregistrare al SRL – ului în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și
completările ulterioare
– certificat constatator de la Registrul comerțului în copie certificată conform prevederilor OUG nr.
41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările
și completările ulterioare
c) angajat cu contract individual de muncă:
– adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria răspundere
din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru – ore/zi respectiv
ore/săptămână,
– contractul individual de muncă (vizat de ITM) și actele adiționale la contract dacă au survenit
modificări. în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare
– pentru perioada lucrată începând cu 01.01.2011 – extras Revisal cu semnătura și ștampila
angajatorului.
Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență
profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în
România
Categoriile și condițiile de eliberare a certificatelor necesare recunoașterii titlurilor românești în profesia de
medic, medic dentist
Aceste documente se eliberează numai medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor care întrunesc condițiile de
cetățenie conform prevederilor legale în vigoare și care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.
În cazul titularilor de diplome, certificate și alte titluri de medic, medic dentist și farmacist eliberate de un stat
terț și echivalate conform legii, care au exercitat efectiv și legal activitatea profesională în baza acestor titluri de
calificare pe o durată de 3 ani în România, Ministerul Sănătății eliberează o adeverința care atestă această
experiența profesională necesară procedurii de recunoaștere în celelalte state membre.

Documente necesare eliberării acestei adeverințe:
• cerere în care se vor preciza și datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• atestatul de echivalare;
• diploma echivalata;
• foaia matricola;
• cartea de munca sau adeverința de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experiența
profesională de 3 ani;
• documente de schimbare a numelui – după caz.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare
Certificatele/adeverințele se eliberează în termen de 30 zile lucrătoare, de la data înregistrării dosarului complet
la Registratura Ministerului Sănătății.
Aceste documente se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite de către acesta prin procură
notarială.

Categoriile de certificate și condițiile de eliberare:

MEDICI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de medic / medic specialist conform cu prevederile DC
2005/36/CE și/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de aceasta
normă.
Se eliberează titularilor de:
1. diplomă de Doctor-medic specializarea universitară medicină generală/medicină,
2. diplomă de Licență de Doctor-medic specializarea universitară medicină,
3. Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății care atestă formarea conformă în una
din specialitățile listate pentru România de DC/2005/36CE,
4. Certificat de medic specialist – care atestă formarea conformă în specialități a căror denumire a fost
modificată conform Nomenclatorului specialităților în vigoare pentru care se aplica asimilarea de
denumire a specialității.
5. Certificat de medic specialist medicină generală/medicină de familie, în cazul medicilor confirmați
rezidenți medicină generală/medicină de familie în urma concursurilor de rezidențiat organizate
începând cu sesiunea noiembrie1995.
Documente necesare
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de medic;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea de medicină absolvită prin care se certifică
înscrisurile din diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
Medicii specialiști vor prezenta suplimentar :
• – certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății în format nou începând cu luna
mai 2007 si
• – carnet de rezident și după caz, dovada recunoașterii stagiilor efectuate în străinătate sau întrun alt rezidențiat.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.
B. Certificat care atesta drepturi câștigate generale în profesia de medic
Se eliberează medicilor care fac dovada exercitării efective și legale a activităților respective pe o durata de
minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat și sunt titulari de:
• diplomă de Doctor –medic specializarea universitară pediatrie;
• certificat de medic specialist care atestă o formare mai mică decât cea prevăzută pentru specialitatea
respectivă de DC/ 2005/36/CE.
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de medic;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea de medicină absolvită prin care se certifică
înscrisurile din diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
• după caz certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătății în format nou începând cu luna
mai 2007;
• cartea de munca sau adeverința de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experiența
profesională menționată;
• în cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie și Ortopedie infantilă, se poate elibera
un certificat care atestă drepturi câștigate generale, numai dacă titularul face dovada că a exercitat
efectiv și legal activitățile de medic specialist chirurgie pediatrică în România pe o durata de minim
3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.
C. Certificat care atestă drepturi câștigate specifice în profesia de medic:
Se eliberează
• medicilor de Medicină Generală cu drept de liberă practică precum și în cazul medicilor
specialiști/primari Medicină de Familie care nu se încadrează în prevederile de la litera A(5);
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de medic;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea de medicină absolvită prin care se certifică
înscrisurile din diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
• adeverința eliberată de casele de asigurări de sănătate județene sau a Municipiului București în care
se precizează că, la data de 1.01.2007, desfășurau activitățile de medicină de familie în relație
contractuală cu acestea;
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.

MEDICI DENTIȘTI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de medic dentist conformă cu prevederile DC 2005/36/CE
Se eliberează titularilor de diplomă de licență de medic dentist care au fost înscriși la studii universitare începând
cu anul 2003 și titularilor de diplomă de licență doctor medic stomatolog eliberată începând cu promoția 2017,
admiși la studii începând cu anul 2011.
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de licență de medic dentist / diploma de licența de doctor medic stomatolog;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea absolvită prin care se certifică înscrisurile din
diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.
B. Certificate care atestă drepturi câștigate specifice în profesia de medic dentist
Se eliberează titularilor de diplomă de doctor-medic specializarea universitară stomatologie, care fac dovada că
au exercitat în România în mod efectiv, legal activitățile de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv
din ultimii 5 ani care preced eliberarea acestui certificat.
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de doctor-medic stomatolog/diploma de licența de doctor – medic stomatolog;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea absolvită prin care se certifică înscrisurile din
diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.
Experiența profesională pe teritoriul României se dovedește prin depunerea cărții de muncă (anterior anului
2011 – certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul
administrației publice, cu modificările și completările ulterioare) SAU Adeverința – în original – eliberată de
unitatea sanitară de încadrare, întocmită conform modelului de mai jos.
Precizăm că pentru datele înscrise în Adeverință, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea și
legalitatea acestora revine în exclusivitate unității de încadrare emitentă.
MODEL
Antetul unității (Logo)
Nr.de înregistrare, data
ADEVERINȚĂ
Se adeverește prin prezenta că doamna /domnul ……………… medic / medic dentist / farmacist specialist/primar
în specialitatea………………este/a fost încadrat/ă în unitatea noastră în funcția de………………, cu norma de … ore/zi,
de la data de (zi, lună, an) ………………până la data de (zi, lună, an) ………………, exercitând efectiv, legal și
neîntrerupt* activitățile profesionale pe această durată.
Funcția,
nume prenume persoană abilitată,
semnătură, ștampila unității
___________ *) Acolo unde este cazul se vor menționa perioadele privind Concediile medicale/creștere îngrijire
copil; Concediile fără plată; Suspendare contract de muncă etc.
Documente necesare în următoarele situații particulare:
a) titular cabinet medical individual medic / medic dentist:
• – adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria
răspundere din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru – ore/zi
respectiv ore/săptămână,
• – certificatul de înregistrare al cabinetului în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și
completările ulterioare
b) asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată (SRL):
• – adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria
răspundere din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru – ore/zi
respectiv ore/săptămână,
• – certificatul de înregistrare al SRL – ului în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și
completările ulterioare
• – certificat constatator de la Registrul comerțului în copie certificată conform prevederilor OUG nr.
41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu
modificările și completările ulterioare
c) angajat cu contract individual de muncă:
• – adeverința întocmită conform modelului de pe site-ul MS și declarație notarială pe propria
răspundere din care să reiasă funcția deținută, perioada lucrată și durata timpului de lucru – ore/zi
respectiv ore/săptămână,
• – contractul individual de muncă (vizat de ITM) și actele adiționale la contract dacă au survenit
modificări. în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri
de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare
• – pentru perioada lucrată începând cu 01.01.2011 – extras Revisal cu semnătura și ștampila
angajatorului.

FARMACIȘTI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de farmacist conformă cu prevederile DC 2005/36/CE
Se eliberează titularilor de diplomă de licență de farmacist care au fost înscriși la studii universitare începând cu
anul 2003.
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de licență de farmacist;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea absolvită prin care se certifică înscrisurile din
diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.
B. Certificatele care atestă drepturi câștigate generale în profesia de farmacist
Se eliberează titularilor de diplomă de licența de farmacist inclusiv promoția 2007, care fac dovada exercitării
efective și legale a activităților respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced
eliberarea acestor certificate.
Documente necesare:
• cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa de corespondență, telefon. email);
• act de identitate;
• diploma de bacalaureat;
• diploma de licență de farmacist;
• foaia matricolă;
• adeverință – în original – eliberată de facultatea absolvită prin care se certifică înscrisurile din
diplomă și perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
• documente de schimbare a numelui, după caz.
• Experiența profesională
o pe teritoriul României se dovedește prin depunerea cărții de muncă (anterior anului 2011 –
certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare
la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare) SAU
o Adeverința – în original – eliberată de unitatea sanitară de încadrare, întocmită conform
modelului de mai jos.
• contractul individual de muncă (vizat de ITM) și actele adiționale la contract dacă au survenit
modificări. în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri
de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare
• pentru perioada lucrată începând cu 01.01.2011 – extras Revisal cu semnătura și ștampila
angajatorului.
Documentele de mai sus se depun în copie certificată conform prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare.
Precizăm că pentru datele înscrise în Adeverință, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea și
legalitatea acestora revine în exclusivitate unității de încadrare emitentă.
MODEL
Antetul unității (Logo)
Nr.de înregistrare, data
ADEVERINȚĂ
Se adeverește prin prezenta că doamna /domnul ……………… medic / medic dentist / farmacist, specialist/primar
în specialitatea………………este/a fost încadrat/ă în unitatea noastră în funcția de………………, cu norma de … ore/zi,
de la data de (zi, lună, an) ………………până la data de (zi, lună, an) ………………, exercitând efectiv, legal și
neîntrerupt* activitățile profesionale pe această durată.
Funcția,
nume prenume persoană abilitată,
semnătură, ștampila unității
___________ *) Acolo unde este cazul se vor menționa perioadele privind Concediile medicale/creștere îngrijire
copil; Concediile fără plată; Suspendare contract de muncă etc.

Lasă un răspuns