Echivalarea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

Avizari

Documente necesare:

a) cerere de echivalare care va cuprinde obligatoriu și datele de contact (adresă, telefon, fax, adresă e-mail);
b) copia documentului de identitate (buletin/carte de identitate sau pașaport aflat în termen de valabilitate);
c) după caz, documente din care să rezulte îndeplinirea condiției de cetățeniei prevăzute în Legea nr. 95/2006,
cu modificările și completările ulterioare;
d) copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic;
e) copia legalizată a titlului de medic specialist dobândit în unul dintre statele mai sus menționate
f) documente emise de autoritățile competente ale statului formator din care să rezulte durata specializării (ani,
luni, ore de formare pe săptămână), curriculumul pregătirii efectuate și competențele atestate prin titlul
respectiv de medic specialist;
g) documente privind experiența profesională și educația medicală continuă însușite de solicitant, emise de
autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;
h) certificat de sănătate fizică și psihică din care să rezulte că titularul poate exercita specialitatea dobândită;
i) dovada de onorabilitate și moralitate profesională a posesorului, emisă de autoritatea competentă a statului
în care acesta a exercitat profesia;
j) extrasul de cazier judiciar emis de statul prevăzut la lit. i).

Documentele prevăzute la lit. e) – j) trebuie însoțite de traducerile legalizate în limba română, în forma întocmită în original autentificată la un notar public.

Documentele prevăzute la lit. h) – j) au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii. Acestea se depun în termen de valabilitate.

Lasă un răspuns