Master in Laborator clinic

Master

Misiunea programului de studii universitare de masterat constă în formarea de specialiști în domeniul laboratorului clinic. Ocupația de Specialist în Laborator clinic propusă prin acest master va fi probabil una dintre cele mai căutate profesii pe piață muncii, din păcate dintr-un domeniu deficitar în România, cu o arie instituțională de aplicare extrem de extinsă, astfel:
•    Instituții medicale – spitale și policlinici;
•    Servicii de consultanță în unități medico-sanitare de stat sau private cu profil prevențiunile sau curativ;
•    Instituții de învățământ și cercetare;

Specialistul în Laborator clinic este o nouă categorie de specialist, cu o solidă pregătire profesională, având cunoștințele teoretice și capacitatea practică de a efectua analize de laborator din diverse domenii și de a asigura calitatea acestor analize.

Prin parcurgerea tuturor etapelor de pregătire teoretică și practică, această specializare formează cunoștințe, priceperi și deprinderi care fac posibilă implicarea activă a specialistului în laborator clinic în practica medicală contemporană.
În colaborare cu medicul, acest specialist poate oferi un sfat competent pentru alegerea corectă a analizelor efectuate atât în scopul diagnosticului, cât și în scopul urmăririi tratamentului. Acesta va face parte integrantă din personalul cu studii superioare specializat în asigurarea stării de sănătate a populației.

Având ca principal deziderat sincronizarea învățământului medical cu cel al Uniunii Europene, UMFST – instituție cu înaltă tradiție și prestigiu național, a adoptat în ultimii ani o politică de diversificare a paletei educaționale prin crearea de specializări noi. Astfel, in cadrul Facultății de Medicină s-a înființat programul de studiu de masterat Laborator clinic, care se încadrează în strategia Universității de adaptare la cerințele actuale. El se bazează pe creșterea nivelului de educație și  formarea  profesională  a  capitalului  uman,  dezvoltarea  resurselor  umane  într-un  sistem  universitar  performant, facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii și facilitarea accesului la educație.

Această inițiativă educațională are la bază numeroase motivații. Nevoia crescândă de cadre medicale medii de un înalt profesionalism în toate domeniile îngrijirii sănătății, furnizarea de servicii medicale complexe, adaptate la nevoile pacienților, familiilor lor și întregii comunități au condus la înființarea unei forme de învățământ superior de tip masterat cu durată de 2 ani (1 an – structurat în două semestre), la care cursanții și viitori licențiați beneficiază de un program educațional adaptat, accesibil, cu o pondere echilibrată între informațiile teoretice și activitatea practică. Procesul educativ  oferit acestui program de studii asigură formarea de noi cunoștințe, competențe și abilități, care vor servi, atât pentru formarea profesională, cât și ca liant de comunicare și inter-relaționare cu alți specialiști în domeniul sănătății.

Dezvoltarea tehnologiei în ultimii ani în cadrul laboratorului clinic impune necesitatea acestei noi specializări. Specialiștii în Laborator clinic vor putea utiliza și aplica cunoștințele dobândite în cadrul programului de studii atât pentru utilizarea unor tehnologii noi, cât și pentru a asigura calitatea analizelor de laborator efectuate. Acești specialiști în domeniul laboratorului clinic vor putea aplica cunoștințele de interpretare a rezultatelor controlului pentru a asigura o cât mai bună acuratețe și precizie a analizelor efectuate.

Alături de medicul de medicină de laborator și asistenții medicali de laborator, vor participa atât la efectuarea analizelor, cât și la consilierea utilizatorilor serviciilor de laborator (medici sau pacienți) pentru lărgirea panelului de investigații sau completarea acestuia. Prin participarea la programe de screening, specialiștii în laborator clinic vor contribui la depistarea precoce a diverselor afecțiuni în cadrul populației generale, iar prin participarea în cadrul programelor la efectuarea analizelor de laborator vor contribui la un mai bun diagnostic și tratament pentru diversele categorii de pacienți.

Argumentele în favoarea dezvoltării unui asemenea program de masterat sunt următoarele:
•    pregătirea de personal calificat care, pe lângă modul de efectuare a analizelor în laborator, deține cunoștințe complexe privind modul de asigurare a calității rezultatelor;
•    susținerea prevenției prin programele de screening reprezintă un deziderat pentru orice stat modern;
•    creșterea calității vieții prin accesul la specialiști în domeniul laboratorului clinic;
•    redresarea economică, administrative, creșterea calității instruirii generale și promovarea sănătății, precum și combaterea bolilor va necesita personal medical calificat la nivel European în orice domeniu al medicinii.

Obiectivele de formare profesională a specialistului în laborator clinic sunt:
•    aprofundarea bazelor laboratorului clinic prin cunoștințe de biochimie, hematologie și microbiologie;
•    acumularea cunoștințelor și abilităților necesare pentru efectuarea de analize în domeniile biochimie, imunologie, hematologie și microbiologie;
•    îmbogățirea cunoștințelor de evaluare, aplicare și monitorizare a stării de sănătate și de boală într-o colectivitate prin efectuarea analizelor de laborator în cadrul programelor de screening;
•    acumularea cunoștințelor și abilităților de sănătate publică;
•    capacitatea de aplicare a unei game cât mai variate de tehnici de laborator;
•    capacitatea de a evalua, interpreta și aplica studii științifice comunitare, prevențiunile sau terapeutice, urmate de comunicarea și diseminarea rezultatelor către populație în sens educațional.

Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studii: Studii universitare de masterat (nivelul 7 EQF/CEC și CNC)

Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale

Domeniul de studii: Medicină

Programul de studii: Laborator clinic

Numărul total de credite: 120

Titlul și denumirea calificării

Titlul obținut: Specialist în laborator clinic

Denumirea calificării:Specialist în laborator clinicMasterat

 
 

Rezumatul referențialului calificării:

Competențele relevante obținute

Competențele rezultate la absolvirea programului de studiu de masterat Laborator Clinic vor avea o dublă adresabilitate, corelate categoriilor situaționale ale grupurilor țintă: persoane sănătoase și pacienți.

Competențe profesionale

· Aplicarea procedurii de recoltare a produselor biologice cu identificarea principalelor caracteristici de calitate ale acestora;

· Utilizarea echipamentelor de laborator /supervizarea funcționării;

· Introducerea de tehnici adecvate necesităților de testare;

· Validarea metodelor de analiză in laborator;

· Interpretarea si prelucrarea datelor rezultate din analize;

· Analiza rezultatelor medicale utilizând programe informatice medicale si de laborator;

· Obținerea de rezultate care să dovedească calitatea determinărilor în laborator.

Competențe transversale

· Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare și a riscurilor, în condiții de aplicare a normelor deontologice și de etică profesională în domeniu, precum și de securitate și sănătate în muncă;

· Realizarea unei lucrări/ unui proiect, executând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară;

· Elaborarea, tehnoredactarea și susținerea în limba română și într-o limbă de circulație internațională a unei lucrări de disertație – master pe o tema actuală în domeniu, utilizând diverse surse și instrumente de informare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns