Master in Managementul serviciilor de sanatate

Master

Misiunea programului de studii universitare de masterat constă în formarea de specialiști în domeniul managementului serviciilor de sănătate. Aceștia vor putea profesa la nivelul:
•    Unități medico-sanitare –  publice și private;
•    Direcții de Sănătate Publică;
•    Casa de Asigurări de Sănătate;
•    Servicii de consultanță în unități medico-sanitare de stat sau private cu profil prevențional sau curativ;
•    Instituții de învățământ și cercetare;
•    Organizații guvernamentale sau non-guvernamentale.

Specialistul în managementul serviciilor de sănătate este acea persoană care are la bază o solidă pregătire profesională, având cunoștințele teoretice și capacitatea practică de a coordona activitățile la nivelul sistemului sanitar.

Prin parcurgerea tuturor etapelor de pregătire teoretică și practică, acest program de master formează cunoștințe, priceperi și deprinderi care fac posibilă implicarea activă a specialistului în creșterea eficienței la nivelul sistemului sanitar.

Angajarea specialiștilor în managementul serviciilor de sănătate reprezintă o necesitate a sistemului sanitar. Aceștia, prin colaborare cu restul personalului, vor reuși sa atingă principalul obiectiv al oricărui sistem medical și anume, asigurarea stării de sănătate a populației.

Având ca principal deziderat sincronizarea învățământului medical cu cel al Uniunii Europene, UMFST – instituție cu înaltă tradiție și prestigiu național, a adoptat o politică de diversificare a paletei educaționale prin crearea de specializări noi.

Astfel, în cadrul Facultății de Medicină s-a înființat programul de studiu de master Managementul serviciilor de sănătate, care se încadrează în strategia Universității de adaptare la cerințele actuale. Organismul extern de asigurare a calității ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a hotărât încadrarea în domeniu a programului de studiu de master Managementul serviciilor de sănătate. Programul de master se adresează și altor absolvenților de studii superioare din diverse domenii medicină, asistență medicală generală, medicină dentară, farmacie, nutriție-dietetică, chimie, biologie, științe juridice, administrație publică, economie. În fapt, orice persoană care este eligibilă pentru a ocupa anumite posturi în sistemul sanitar, va putea acumula competențe prin absolvirea programului de master.

Această inițiativă educațională are la bază numeroase motivații. La nivel național, după anul 1990, sistemul sanitar a trecut printr-o mulțime de modificări organizatorice, precum și printr-o permanentă modificare a legislației în domeniu. Pentru a putea face față provocărilor, dar în același timp și nevoilor de servicii medicale ale populație, sistemul sanitar trebuie să aibă o resursă umană pregătită în domeniu.
În ultimii ani, sănătatea populației este pusă în pericol de prevalența crescândă a  unor boli  precum: obezitatea, patologia cardiovasculară, tumorile maligne, afecțiuni psihice, așa numitele ,,boli ale civilizației”. Această realitate va genera din partea populației o nevoie în creștere pentru servicii medicale specifice. Sistemul sanitar trebuie să fie pregătit, să fie capabil să stabilească obiective strategice pe termen scurt, lung și mediu. Cel care poate identifica, ierarhiza și propune soluții pentru problemele majore de sănătate publică va fi specialistul în managementul serviciilor de sănătate. În același timp, acest specialist se poate implica în elaborarea direcțiilor politicii sanitare. Pentru a putea realiza dezideratele de mai sus este necesară pregătire multidisciplinară.

Necesitatea introduceri acestei specializări a fost impusă de complexitatea activității la nivelul sistemului sanitar. Absolventul va fi familiarizat cu aspecte precum: programele naționale de sănătate, finanțarea sistemului sanitar, modalitatea de contractare dintre furnizorii de servicii medicale și CAS, organizarea sistemului sanitar, legislația în domeniu, principiile și funcțiile managementului cu aplicabilitate în sistemul sanitar, managementul resurselor umane în  sănătate, aspecte ale managementului calității în sănătate, statistică medicală, epidemiologie, comunicare.

Argumentele în favoarea dezvoltării unui asemenea program de masterat sunt următoarele:
•    Programul de masterat Managementul serviciilor de sănătate se adresează unei categorii largi de absolvenți, fiind adaptat în fapt specificului resursei umane din sistemul medical, care este foarte diversificat;
•    Legislația din domeniu sanitar este complexă, iar corecta sa înțelegere de către specialiști va duce la o aplicare eficientă și posibilitatea ca aceștia la rândul lor să poată veni cu lămuriri pentru alți angajați;
•    Sistemul sanitar are nevoie de personal pregătit în funcții de conducere, indiferent de nivel, pentru a se putea lua deciziile corecte, pentru a putea coordona echipe astfel încât obiectivul de a asigura starea de sănătate a populației să fie atins în condițiile unor resurse limitate;
•    Resursa umană de sănătate este formată din angajași cu diferite calificări. Doar specialiști pregătiți în domeniu vor putea face față provocărilor legate de planificarea resurselor umane, atragerea personalului și motivarea acestuia;
•    Interesul pentru programul MSS este din ce în ce mai mare de la un alt la anul, numărul persoanelor înscrise fiind în creștere;
•    Anumite posturi ocupate în sistemul sanitar au ca și cerință, studii de specialitate în managementul serviciilor de sănătate, astfel acest program va oferi oportunități de angajare și avansare în carieră;
•    Managementul modern presupune profesionalizarea funcției de manager, iar acest program contribuie la pregătirea celor care deja ocupă funcții de conducere, dar au nevoie de o permanentă pregătire în domeniu;
•    Programul oferă oportunitate dezvoltării ulterioare a unei cariere și în sistemul sanitar privat, aflat în plină dezvoltare. Acești angajatori vor recruta persoane care să aibă specializare în managementul serviciilor de sănătate;
•    Orice persoană care administrează un cabinet medical/ o clinică/ un spital indiferent de specialitate are nevoie de cunoștințe solide în managementul serviciilor de sănătate, iar acest interes este direct reflectat în numărul celor care finalizează studiile de masterat Managementul serviciilor de sănătate;
•    Redresarea economică, administrativă, creșterea calității serviciilor medicale, promovarea sănătății, elaborarea legislației sanitare, stabilirea strategiei în politica sanitară națională și europeană au nevoie de personal pregătit la nivel european în orice domeniu.

Obiectivele de formare profesională a specialistului în managementul serviciilor de sănătate sunt:
•    Acumularea cunoștințelor de sănătate publică, dintre care amintim: demografia, morbiditate, bolile cronice ca problemă de sănătate, marketingul social, promovarea sănătății, strategii preventive;
•    Noțiuni privind desfășurarea Programelor Naționale de Sănătate;
•    Însușirea legislației în domeniul sanitar;
•    Capacitatea de a concepe Strategii în domeniul sanitar;
•    Dezvoltarea capacității de a elabora un Proiect de promovare a sănătății, de a analiza fenomene demografice, date de morbiditate naționale în contextul european;
•    Acumularea de cunoștințe teoretice și practice de management al sistemului sanitar, prin particularizarea managementului în acest domeniu;
•    Dezvoltarea cunoștințelor necesare abordării problemelor legate de managementul resurselor umane în sănătate;
•    Acumularea unor cunoștințe specifice comunicării în domeniul sanitar;
•    Acumularea cunoștințelor necesare pentru a concepe și aplica  programe de screening; dezvoltarea nivelului de informații în domeniul epidemiologie;
•    Capacitatea de a evalua, interpreta și aplica studii științifice, urmate de comunicarea și diseminarea rezultatelor către populație sau factorii decidenți în domeniu.

Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studii: Studii universitare de masterat (nivelul 7 EQF/CEC și CNC)

Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale

Domeniul de studii: Medicină

Programul de studii: Managementul serviciilor de sănătate

Numărul total de credite: 60

Titlul și denumirea calificării

Titlul obținut: Specialist în managementul serviciilor de sănătate

Denumirea calificării: Specialist în managementul serviciilor de sănătateMasterat

 
 

Rezumatul referențialului calificării:

Competențele rezultate la absolvirea programului de studiu de master Managementul serviciilor de sănătate :

Competențe profesionale

· Identificarea și ierarhizarea problemelor de sănătate publică;

· Elaborarea planului strategic la nivel instituțional/regional/național;

· Elaborarea obiectivelor specifice și operaționale organizației/departamentului;

· Formarea capacității de luare a deciziei;

· Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă;

· Formarea capacității de aplicare a funcțiilor managementului în domeniul sanitar;

· Analiza și interpretarea datelor statistice.

Competențe transversale

· Realizarea de proiecte multidisciplinare complexe, pentru rezolvarea unor probleme avansate specifice domeniului, cu evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile;

· Dezvoltarea capacității de a colabora cu toți actorii implicați în domeniul sanitar;

· Realizarea unor studii în domeniul sanitar, urmate de diseminarea rezultatelor în comunitate, autorități publice cu responsabilități în domeniul sanitar;

· Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;

· Participarea activă la elaborarea legislației în domeniul sanitar sau în domenii care pot avea implicații la nivelul sănătății publice.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns