Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat UMF Victor Babes Timisoara

Doctorat

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2019-2020

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) este acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, HG nr. 681/2011, actualizată privind Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare şi Carta Universităţii de
Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.). UMFVBT este clasificată în categoria universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică.

Art. 2. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are la bază prevederile Hotarârii Guvernului nr. 689/1994 actualizate privind acordarea unor burse de studii, studii universitare de doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetaţenii români cu domiciliul în
străinătate, cu modificările ulterioare, Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr.3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar / universitar 2017-2018, Hotarârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Hotarârii Guvernului nr. 26/2015
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ordinului nr. 6.102 din 15.12.2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare
de licenţă, de master şi de doctorat şi Ordinul nr. 3062 din 16 ianuarie 2018 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat. Hotărârea
Guvernului Nr. 966/2011 privind nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor, programelor de studii universitare, precum şi Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat din cadrul UMFVB Timisoara (www.umft.ro).

Art. 3. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are dreptul să organizeze concurs de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale cu domeniul de ierarhizare: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie cu respectarea autonomiei universitare conform Cartei UMFVBT.
Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică avansată. Doctoratul este un ciclu distinct de studii universitare care are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.

Art. 4. În Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, toate activităţile legate de admitere sunt informatizate.

CAPITOLUL II
CADRUL ORGANIZATORIC
Art. 5.
(1) UMFVBT, ca IOSUD organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2019/2020.
(2) Şcoala doctorală din cadrul UMFVBT asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor, unde este cazul, precum şi garantarea accesului la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe internet.
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 6.
(1) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat.
(2) Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie.
(3) În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat numai în urma obţinerii avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale. 
(4) Conţinutul şi forma concursului de admitere este stabilit de către conducătorul de doctorat.
(5) În UMFVBT, studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de
învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
(6) Admiterea la studii universitare de doctorat se susţine în limba română.

Art. 7. Programele de studii universitare de doctorat sunt finanţate din fonduri publice,venituri extrabugetare şi din alte surse.
Art. 8. Studiile universitare de doctorat organizate de UMFVBT sunt de tip ştiinţific.
Art. 9.
(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,cu
modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată).
(2) Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program de doctorat şi de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă determinată, fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii.
Art. 10.
(1) La concursul de admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de studii, şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având
obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs Atestatul de recunoaştere a studiilor.
(2) La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani).
Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(3) Recunoaşterea actelor de studii efectuate în alte state decât România, inclusiv ale cetăţenilor din statele aparţinând Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene este de competenţa direcţiei de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale. 
(4) La admiterea la studii universitare de doctorat în limba română, cetăţenii Uniunii Europene și din state terțe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române prin Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale MEN.
(5) La concursul de admitere pot participa, în egală măsură, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege şi persoanele cu handicap, asigurând dacă este necesar şi suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap.
(6) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat au dreptul să se inscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.
(7) Inmatricularea candidaţilor reuşiti la concurs se face prin decizie a rectorului UMFVBT.
(8) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student-doctorand la cel mult două programe de studii, indiferent de ciclul de studii şi de înstituţiile de învăţământ care le oferă.
(9). Candidaţii, care au diplomă de doctor, pot urma un al doilea program de studii universitare de doctorat din alte surse sau fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii, astfel:
a. dacă primul program a fost urmat cu finanţare din fonduri publice, cel de-al doilea program va fi din alte surse;
b. dacă primul program a fost urmat din alte surse, cel de-al doilea program poate fi urmat cu finanţare din fonduri publice sau din alte surse.
(9). Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentrul programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei /adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, în original.
(10). Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand.
Art. 11.
(1) Numărul locurilor pentru domeniul de doctorat Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie pentru anul universitar 2019/2020, în regim de finanţare de la bugetul de stat sunt repartizate Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru cetăţenii români şi cetăţeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.
Conform Hotărârii Senatului nr. 11/17694/28.11.2018 numărul studenţilor-doctoranzi care pot fi îndrumaţi concomitent de către un conducător de doctorat este de cel mult 8.
Art. 12.  Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere este de competenţa Şcolii Doctorale a UMFVBT, care răspunde pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii.
Organizarea examenului de admitere include şi preluarea procesului verbal de la conducătorii de doctorat. (Anexa 3)

Art. 13.
Comisia pentru susţinerea probei orale (interviul) este formată din
 un preşedinte (conducătorul de doctorat)
 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de
doctorat. Acestea pot fi cadre didactice afiliate şcolii doctorale sau cadre
didactice şi de cercetare neafiliate acesteia

Art. 14. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează într-o manieră unitară şi cuprinde:
a. un examen de competenţă lingvistică la una dintre limbile de circulaţie
internaţională (engleză, franceză, germană), (Anexa 4 – Certificatul de Competenţă Lingvistică).
b. Pentru candidaţii care au obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică se echivalează.
c. Proba orală (interviul): Comisia realizează selecţia candidaţilor conform procedurii din (Anexa 5 – Procedură de examen, proba orală /interviu). Evaluarea se realizează de către preşedinte şi membrii comisiei.

Art. 15. Pentru locurile rămase neocupate se poate organiza un nou concurs de admitere.
Art. 16. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologie.
Art. 17. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi
de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

Art. 18. Datele de identificare sunt solicitate şi on –line conform cărţii de identitate/ paşaportului.
Art. 19. Şcoala Doctorală a UMFVBT publică pe internet informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului de admitere la adresa www.umft.ro..

CAPITOLUL IV
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 20. Graficul desfăşurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat este prezentat în Anexa 6. 
Art. 21. Tematica de concurs şi bibliografia pentru proba de competenţă lingvistică sunt prezentate în Anexa 4.
Art. 22. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza actului de identitate cu respectarea următoarele condiţii:
(1).În perioada 3-13 septembrie 2019, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere.
(2). Candidaţii vor prezenta un dosar plic, pe care se înscriu datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, conţinând următoarele documente:
a. cerere tip – care va fi înregistrată la registratura UMFVBT (Anexa 7),
b. fişa personală de înscriere (Anexa 8),
c. două copii ale certificatului de naştere, certificate conform cu originalul
d. două copii ale diplomei de bacalaureat, certificate conform cu originalul
e. două copii ale diplomei de absolvire a facultăţii, certificate conform cu originalul *
f. două copii ale suplimentului de diplomă/foaie matricolă, certificate conform cu originalul
g. două copii ale diplomei de master, certificate conform cu originalul, dacă este cazul,
h. două copii ale certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, certificate conform cu originalul, dacă este cazul
i. copie a actului de identitate;
j. certificatul de competenţă lingvistică,
k. declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare de doctorat, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora (Anexa 9
– Declaraţie pe proprie răspundere);
l. curriculum vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice,
m. listă cu lucrări (Anexa 2 – Structura listei cu lucrări);
n. adeverinţă care să ateste că unul dintre părinţi face parte din categoria „personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat” în vederea scutirii de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii doctorale, conform art. 57 alin (3) din Ordinului MENCS 6102 din 15 decembrie 2016,
o. două fotografii tip legitimaţie,
p. chitanţa reprezentând taxa de înscriere,
(3).* Absolvenţii anului universitar 2018-2019 se pot înscrie cu adeverinţă de absolvire,urmând ca în termen de un an să aducă două copii ale diplomei de absolvire a facultăţii,certificate conform cu originalul pentru completarea dosarului.
(4).Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 
(5).Certificarea conformităţii copilor cu originalul se efectuează la înscriere de către secretariatul Şcolii doctorale a UMFVBT.

Art. 23.
(1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la secretariatul Şcolii Doctorale.
(2) La înscriere, candidaţii optează pentru conducătorul de doctorat şi pentru forma de finanţare.
(3) Candidatul primeşte fişele tipizate (Anexa 7,8,9). După verificarea corectitudinii datelor, fişele sunt semnate de către candidat. Acestea rămân la dosar.
Art. 24. Candidaţii au obligaţia să completeze singuri tipizatele.
Art. 25. După încheierea perioadei de înscriere la admitere, opţiunea privind forma de finanţare nu mai poate fi modificată.
Art. 26. La proba orală/interviu se pot prezenta numai candidaţii care au promovat examenul de competenţă lingvistică şi/sau cei care au recunoscute certificatele sau studiile în limbi străine conform prezentei metodologii.

Art. 27. În urma susţinerii probei orală, se obţine o notă. Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Aceasta va fi transmisă secretariatului Școlii doctorale sub forma procesului verbal semnat de membrii comisiei şi de preşedinte.
Art. 28. Nu se admit contestaţii pentru proba orală.
Art. 29. Candidaţii care acced la studii universitare de doctorat fără taxă, prezintă, în scris, proiectul de cercetare, cu avizul conducătorului de doctorat, locurile fiind alocate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform Metodologiei de evaluare a proiectelor pentru obţinerea grantului doctoral. Dosarul cu grantul doctoral se înregistrează
la registratura UMFVBT, se depune la Secretariatul Şcolii Doctorale şi se avizează de Directorul CSUD. Proiectele pentru obţinerea granturilor doctorale vor fi evaluate de CSUD,organizat în comisii și având posibilitatea de a apela la experți evaluatori din cadrul UMFVBT.

Art. 30. Atribuirea granturilor doctorale se va face în urma ierarhizarii punctajului,ţinând cont de criteriile de repartizare pe conducători de doctorat şi pe discipline.
Art. 31. Eventualele contestaţiile se înregistreaza la RegistraturUMFVBT şi se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la Secretariatul Şcolii Doctorale.
Contestaţiile vor fi analizate de directorul CSUD şi soluţionate în interval de două zile lucrătoare.

Art. 32. Candidaţii admişi pe locuri bugetate sau cu taxă au obligaţia de a comfirma locul obţinut în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. 
Art. 33. Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de doctorat (CSUD).
Art. 34. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape,generându-se două tipuri de liste:
-liste provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere
-liste definitive cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultate definitive şi incontestabile
Art. 35. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la avizier şi pe pagina web www.umft.ro
Art. 36. În baza procesului verbal încheiat la proba orală din cadrul examenului de admitere la studii universitare de doctorat, precum şi a punctajului obţinut la concursul de proiecte pentru obţinerea grantului doctoral, Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara emite decizia de înmatriculare a studentului-doctorand.
Art. 37. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr matricol unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studiu la care au fost admişi.

CAPITOLUL V
PREVEDERI REFERITOARE LA TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL
DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ŞI LA TAXELE DE SCOLARIZARE
Art. 38. Pentru anul universitar 2019/2020 prevederile referitoare la taxa de înscriere la concursul de admitere la doctorat şi la taxele de şcolarizare sunt precizate în Anexa 1.

CAPITOLUL VI
INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA LA STUDII DOCTORALE A CETĂŢENILOR DIN STATELE APARŢINÂND UNIUNII EUROPENE, SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE), Ş CONFEDERAŢIA ELVEŢIENĂ (CH)
Art. 39. Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European(Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere organizat în perioada 3-13 septembrie 2019, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cu respectarea următoarelor condiţii: 
a. Cetăţenii Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care sunt posesori ai unei diplome de master sau echivalentă obţinută în România vor respecta Metodologia de admitere
b. Cetăţenii Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care sunt posesorii unei diplome de master sau echivalentă obţinută în altă ţară decăt România trebuie să prezinte la înscrierea la concursul de admitere atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale
c. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare de doctorat cetăţenii Uniunii Europene au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art. 40. Pentru recunoașterea studiilor de către CNRED dosarul contine:
-copie dupa carte identitate/ paşaport
-cerere pentru echivalarea diplomei de bacalaureat/ licenţă
-copie si traducere legalizata a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia
-copie si traducere legalizata a diplomei de licenta sau echivalentul acesteia
-copie si traducere legalizata a diplomei de master sau echivalentul acesteia
-copie si traducere legalizata a adeverintei care atesta promovarea examenului de licenta pentru absolventii anului curent
-foaia matricola – copii si traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate
-taxa de procesare a dosarului

Art. 41. Documente pentru preînscriere
a) Fişă cu datele personale
b) Cerere pentru echivalarea diplomei de licenţă sau master, echivalată de către CNRED (2 exemplare);
c) 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma şi 2 traduceri legalizate în limba română ale diplomei de bacalaureat/diploma echivalentă și a foii matricole de la bacalaureat (diplomele emise în ţările care sunt parte la Convenţia de la Haga trebuie să fie autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga);
d) 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă adeverința de absolvire a examenului de bacalaureat/examenului echivalent şi 2 traduceri legalizate în limba română ale adeverinței de absolvire a examenului de
bacalaureat/examenului echivalent – pentru absolvenții anului curent (documentele emise în ţările care sunt parte la Convenţia de la Haga trebuie să fie autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga); 
e) 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise foile matricole şi 2 traduceri legalizate în limba română ale foilor matricole din toți anii de liceu (chiar dacă notele din ultimii doi ani de liceu sunt trecute și în diploma de
bacalaureat) (actele de studii emise în ţările care sunt parte la Convenţia de la Haga trebuie să fie autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga);
f) 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română a diplomei de absolvire a facultăţii (pentru candidaţii care doresc să se înscrie la studii post-universitare sau de doctorat);
g) 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba română după certificatul de naştere sau echivalent;
h) 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română după certificatul de căsătorie (unde este cazul);
i) 2 copii după cartea de identitate sau paşaport;
j) 6 fotografii (format paşaport);
k) Adeverinţă medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că:
– candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
– candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
-candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul ştiinţelor medicale
-candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
-Copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată) a certificatului de competență lingvistică internațional
-Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români care doresc să se înscrie la un program de studii cu plata taxei în valută din care să reiese faptul că ei doresc să urmeze studii în regim financiar cu plata taxei în valută;
-Absolvenţii de liceu, promoţia 2019, care nu au intrat încă în posesia diplomei de bacalaureat sau echivalentă până la data înscrierii, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia, în cazul în care vor fi admiși, să depună actele de studii în original (plus copii şi traduceri legalizate) până la o dată limită stabilită în funcţie de ţara în care a fost emis actul de studii și care nu poate să depăşească data de începere a anului universitar următor;
-2 dosare de carton; 
-Pentru cetăţenii din Italia, dosarul de preînscriere va conţine în mod obligatoriu un document oficial din care să reiese numele complet al părinţilor (copie legalizată și traducere în română).
-Dovada achitării taxei de procesare a dosarului (chitanță, factură) de 150 Euro (nereturnabilă), achitată prin transfer bancar în contul următor:

Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BEGA TIMISOARA
Adresa: Str. Augustin Pacha nr. 1, Timisoara, Romania
IBAN: RO53BTRL03604202A6896600
SWIFT: BTRLRO22TMA
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI
TAXĂ PROCESARE DOSAR

Art. 42. Documentele menţionate pot fi depuse personal sau trimise prin poştă în perioada 01.04.2019 – 02.08.2019, pe adresa:
Şef Birou Relaţii Internaţionale Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” din Timişoara , P-ta E. Murgu 2
300041 Timisoara, Romania
Tel: +40 256 434418

Art. 43. Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din MEN, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene este obligatoriu în cazul tuturor candidaţilor care nu au obţinut diploma de master sau echivalentă în România.
Art. 44. Informații privind înscrierea la admitere a acestor cetăţeni se obţin de la secretariatul Departamentului Relații Internaționale.

CAPITOLUL VII
INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA
LA STUDII DOCTORALE A CETĂŢENILOR DIN STATE TERȚE
Art. 45. Cetațenii străini se pot inscrie la studii universitare de doctorat daca
– au documente care sa ateste cetatenia statului respectiv
– sunt absolventi cu diploma de master sau echivalentă
Art. 46. Cetăţenii străini pot fi înscrişi la studii universitare în limba română după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română la nivel B 1, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine. 
Art. 47. Durata anului pregătitor pentru studii universitare de doctorat este de cel puţin 6 luni.

Art. 48. Dosarul de candidatură, conține următoarele:
a) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
c) copie după pașaport;
d) cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii prevăzută în Anexa 3, parte integrantă a prezentei Metodologii, completată la toate rubricile;
e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia,autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia,autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
g) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia,autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
h) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru absolvenții anului curent;
i) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
j) Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;
k) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 49. Documentele menţionate pot fi depuse personal sau trimise prin poştă în perioada 01.04.2019 – 02.08.2019, pe adresa:
Şef Birou Relaţii Internaţionale
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” din Timişoara
P-ta E. Murgu 2
300041 Timisoara, Romania
Tel: +40 256 434418
Art. 50. Criterii de selecție a cetăţenilor din state terțe
(1) Proba orală (interviul): Comisia realizează selecţia candidaţilor conform procedurii din (Anexa 5 – Procedură de examen, proba orală /interviu). Evaluarea se realizează de către preşedinte şi membrii comisiei. Decizia comisiei nu poate fi contestată.

Art. 51. Informații privind înscrierea la admitere a acestor cetăţeni se obţin de la secretariatul Departamentului Relații Internaționale şi de la Secretariatul Şcolii Doctorale.

CAPITOLUL VIII 
DISPOZŢII FINALE
Art. 1. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaţilor a prezentei metodologii.
Art. 2. Până la înmatricularea în anul I de doctorat, candidaţilor nu li se pot elibera adeverinţe care să certifice calitatea de student-doctorand, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara.
Art. 3. Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concurs se restituie necondiţionat, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, în programul de lucru cu publicul, fara perceperea unor taxe.
Art. 4. Prezenta metodologie este în vigoare pentru anul universitar 2019-2020.
Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, se abrogă alte documente interne privind organizarea şi desfăşurarea acestuia.
Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie UMFVBT din data
Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului UMFVBT nr. din
RECTOR,
Prof. Univ. Dr. Marius RAICA
Director CSUD,
Prof. univ. dr. Ioan Sporea
Vizat oficiul juridic,
C.j. Dr. Mihaela Codrina LEVAI

Lasă un răspuns