Ordonanța de urgență nr. 209/2020 privind modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2

Legislatie

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1185 din 07 decembrie 2020.

În vigoare de la 07 decembrie 2020

În considerarea faptului că pe durata stării de alertă instituite în contextul situației actuale de risc epidemiologic continuă măsurile necesare pentru gestionarea adecvată a prevenirii și limitării răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2,

în vederea asigurării aplicării în mod unitar a normei privind modalitatea de diminuare a venitului lunar cuvenit medicilor de familie, potrivit contractului cu casa de asigurări de sănătate, pentru activitatea de monitorizare a pacienților suspecți sau diagnosticați cu COVID-19, prevăzută la art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, astfel încât să se asigure continuitate în acordarea actului medical în contextul epidemiologic actual,

având în vedere starea de fapt obiectivă, determinată de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale privind răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru desfășurarea activităților de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor suspecte sau diagnosticate cu COVID-19 de către medicii de familie, se impune luarea de măsuri urgente, care nu suportă amânare, consecințele negative ale lipsei intervenției legislative în regim de urgență constând în îngreunarea până la blocare a activității de monitorizare a stării de sănătate.

 

Pentru clarificarea prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, privind poziția distinctă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din care se asigură transferurile sumelor necesare acordării sporurilor prevăzute pentru situații de risc epidemiologic,

în vederea creșterii nivelului de responsabilitate și a gradului de implicare a instituțiilor din sistemul sanitar public pentru diminuarea cazurilor de infectări cu SARS-CoV-2, respectiv a numărului de pacienți confirmați cu COVID-19,

în contextul epidemiologic, ca urmare a răspândirii infectării populației cu virusul SARS-CoV-2, respectiv eliberarea concediilor medicale de către medicii de familie pentru persoanele pentru care s-a dispus măsura izolării/carantinei,

ținând cont de faptul că la nivelul direcțiilor de sănătate publică este procesat un număr de 30.000 de decizii,

în considerarea faptului că toate persoanele trebuie să beneficieze în mod echitabil și unitar de concedii medicale în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2,

se impune intervenția legislativă de urgență asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării reglementărilor referitoare la acordarea certificatelor de concediu medical persoanelor asigurate pentru care se instituie măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată.

Luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile asupra capabilității de pregătire a unităților sanitare publice, pentru gestionarea adecvată a prevenirii și limitării răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2,

în considerarea faptului că elementele sus-menționate definesc un context excepțional, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

Art. I. –

La articolul IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 23 octombrie 2020, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (6) În cazul neîndeplinirii culpabile de către medicul de familie a oricăreia dintre obligațiile cuprinse în contractul prevăzut la alin. (2), casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 5% venitul lunar cuvenit potrivit contractului pentru medicii la care se constată aceste situații;

c) la a treia constatare și următoarele se diminuează cu 10% venitul lunar cuvenit potrivit contractului pentru medicii la care se constată aceste situații.”

Art. II. –

Sporul prevăzut la lit. A pct. 9 teza a II-a din anexa nr. 2 la Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018, cu modificările și completările ulterioare, acordat pentru situația de risc epidemiologic determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, precum și din bugetul de stat pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din serviciile de ambulanță publice.

Art. III. –

 

Cuantumul sporului prevăzut la art. II se determină în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV. –

Persoanele asigurate pentru care direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București au instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de prevederile art. 20 alin. (21) și (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceste cazuri, certificatele de concediu medical se acordă de către medicul de familie, pe baza documentelor eliberate de către direcțiile de sănătate publică și pentru perioada înscrisă în acestea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

 

Lasă un răspuns