ORDIN Nr. 869/2015 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

Legislatie

Text în vigoare începând cu data de 6 februarie 2018
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ


Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 6 februarie 2018.


Act de bază
#B: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015
Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 755/2016
#M2: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 184/2018
Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma
#M1, #M2 etc.
#B
Văzând Referatul comun de aprobare nr. 7.306/2015 al Direcţiei generale
resurse umane, juridic şi contencios şi al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii-cadru nr. şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
#CIN
*) Legea-cadru nr. 284/2010 a fost abrogată. A se vedea Legea-cadru nr.
153/2017.
#B


ART. 1
Se aprobă Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a
posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacistşef în unităţile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă Metodologia de calcul al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (proba C), prevăzută în anexa nr. 3.
#M1
ART. 4
Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
#B
ART. 5
Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al  României, Partea I, nr. 754 din 27 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin se abrogă.
ART. 6
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 7
Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, celelalte structuri din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

ART. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA 1
METODOLOGIE privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi.


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
Ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator Organizarea concursurilor şi modul de ocupare a posturilor şi funcţiilor ca urmare a acestor concursuri
SECŢIUNEA 1
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist
ART. 3
(1) Concursul/Examenul pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist se organizează la nivelul unităţii sanitare publice care are în statul de funcţii postul vacant.
#M2
(2) În anunţul de concurs se vor preciza cuantumul normei, profesia, gradul profesional şi eventualele atestate de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii, după cum urmează:
a) medic medicină generală, medic dentist, respectiv farmacist cu drept de
liberă practică;
b) medic rezident, medic dentist rezident, respectiv farmacist rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea în care se publică postul;
c) medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist
confirmat în specialitatea în care se publică postul;
d) medic primar, medic dentist primar, respectiv farmacist primar confirmat în specialitatea în care se publică postul;
e) pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist candidează, după caz,
biologi, biochimişti, chimişti debutanţi, biologi, biochimişti, chimişti, respectiv biologi, biochimişti, chimişti specialişti sau principali.
Pentru posturile publicate cu fracţiune de normă nu pot candida medici
rezidenţi, medici dentişti rezidenţi sau farmacişti rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire.
#B


(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), unităţile sanitare aflate în
subordonarea sau coordonarea ministerelor ori instituţiilor cu reţea sanitară proprie pot introduce criterii specifice.
#M2
(4) În situaţia în care, în urma concursului organizat în temeiul prezentei
metodologii, nu s-au prezentat candidaţi sau aceştia au fost declaraţi respinşi pentru unul sau mai multe posturi vacante, posturile se republică la concurs cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, fără precizarea gradului profesional şi a atestatelor de studii complementare.
(4^1) În situaţia prevăzută la alin. (4) se va solicita un nou aviz consultativ al organizaţiilor profesionale – colegiul medicilor, colegiul medicilor dentişti, respectiv colegiul farmaciştilor, al ordinului biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, după caz.
#B
(5) În cazul prevăzut la alin. (4), managerul unităţii va prezenta ordonatorului de credite imediat superior, cu ocazia solicitării privind aprobarea organizării concursului, anunţul de concurs organizat anterior în temeiul alin. (2) şi copia procesului-verbal în care a fost consemnat rezultatul concursului.
(6) Candidaţii susţin concursul în baza tematicii anunţate de unitatea sanitară care a publicat postul în vederea scoaterii la concurs.
ART. 4
Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante se aprobă de către conducătorul unităţii, în urma obţinerii:
a) avizului consultativ al organizaţiilor profesionale – colegiul medicilor,
colegiul medicilor dentişti, respectiv colegiul farmaciştilor, al ordinului biologilor,biochimiştilor şi chimiştilor, după caz;
b) aprobării ordonatorului de credite imediat superior, în funcţie de subordonare.
ART. 5
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizelor prevăzute la art. 4 unitatea va face demersurile pentru asigurarea publicităţii concursului.
(2) Publicarea în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti se face la solicitarea unităţilor sanitare.
(3) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cercetarea ştiinţifică
medicală se organizează cu avizul Academiei de Ştiinţe Medicale.

Concursul se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare.
#M2
(4) Anunţul de concurs este întocmit de către unitatea sanitară, indiferent de subordonare. Acesta este dat publicităţii simultan pe site-ul oficial al Ministerului Sănătăţii şi al unităţii sanitare, afişat la sediul acesteia şi într-un ziar central cu profil medical agreat de către Ministerul Sănătăţii.
#B
(5) Anunţul de concurs va cuprinde:
a) unitatea sanitară, gradul profesional şi specialitatea postului vacant şi a
atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii;
b) condiţii de înscriere (nu se admite îngrădirea participării în funcţie de
domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidaţilor, cu excepţia  ministerelor cu reţea sanitară proprie pentru care existau reglementări legislative specifice);
c) pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, precum şi pentru funcţia de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi se pot înscrie numai candidaţi care au obţinut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin;
d) condiţiile pe care le oferă unitatea sanitară;
e) conţinutul dosarului de înscriere şi locul de înscriere conform prezentei
metodologii;
f) tematica de concurs;
g) termen de înscriere – 15 zile calendaristice de la data publicării, cu respectarea prevederilor alin. (4). În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile;
h) cuantumul taxei de concurs.
ART. 6
(1) Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea sanitară care a publicat postul vacant pentru concurs.
(2) În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată
conform legii, candidatul va depune la unitatea sanitară care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
#M2
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
#B
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
#M1
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre
sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
#B
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 laordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
#M1
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.


#M2
(2^1) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
(2^2) În cazul posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant, documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) se înlocuiesc cu declaraţia pe propria răspundere a candidatului.
#B
(3) Unităţile sanitare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs verifică şi confirmă documentele din dosarele respective.
(4) Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor.

Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.
(5) Situaţia privind dosarele admise sau respinse se afişează la sediul unităţii.
(6) Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.
ART. 7
(1) Comisiile de concurs sunt formate din:
#M1
a) pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre
medicale clinice, precum şi pentru spitalele judeţene:
1. preşedinte – cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil, având gradul de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului. Pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist,
preşedintele este un biolog, biochimist sau, după caz, chimist cu gradul de
principal;
2. membri:
– un cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil, cu titlul egal sau mai mic decât al preşedintelui, având gradul de medic primar, medic dentist primar, farmacist primar în specialitatea postului respectiv, ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal;
– un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;
3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcţie de
subordonare;
4. secretar – medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist;
#B
b) pentru celelalte unităţi sanitare:
1. preşedinte – medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal, în specialitatea postului;
2. membri:
– medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;
– medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;
3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcţie de
subordonare;
4. secretar – medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist.


(2) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de medici sau medici dentişti în structurile UPU-SMURD ori CPU, şeful structurii respective ori înlocuitorul legal al acestuia este membru în comisia de examinare a candidaţilor şi are drept de notare numai în cazul în care deţine gradul de primar de minimum un an în specialitatea postului publicat la concurs.
(3) Pentru unităţile sanitare publice din subordinea administraţiei publice locale,din comisie va face parte şi un reprezentant al direcţiei de sănătate publică din judeţul în care are sediul unitatea sanitară publică sau din municipiul Bucureşti.
(4) Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, ai direcţiei de sănătate publică, ai ministerului ori ai instituţiei cu reţea sanitară proprie, precum şi cei ai Ministerului Sănătăţii nu notează candidaţii, având statut de observator.
(5) În situaţia în care în cadrul unităţii sanitare publice nu există specialişti în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii.
(6) Comisiile de concurs sunt propuse de către conducătorul unităţii sanitare care a publicat posturile la concurs şi sunt aprobate de ordonatorul de credite superior ierarhic, prin act administrativ al conducătorului acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea propunerilor.
(7) Propunerile se înaintează imediat după rezolvarea contestaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6), precizându-se numărul candidaţilor pentru fiecare post.
#M1
(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din:


1. preşedinte – directorul medical al unităţii sanitare care organizează
concursul;
2. membri:
– un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal;
– un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;
3. secretar – medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist.
#B
(9) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în componenţa sa un membru supleant pentru situaţia de incompatibilitate a unuia dintre membrii titulari ai comisiei.
(10) Exercitarea calităţii de membru al comisiei de concurs sau al comisiei de contestaţii reprezintă atribuţie de serviciu şi nu este remunerată suplimentar.
ART. 8
(1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a
contestaţiilor persoanele care au calitatea de:


a) soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi;
b) au relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi.
(3) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul instituţiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată. În acest caz, conducătorul unităţii sanitare publice constată situaţia de incompatibilitate şi ia măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile cerute.
ART. 9
(1) Concursurile se susţin în faţa comisiilor de examinare constituite potrivit dispoziţiilor din anexa nr. 2 la ordin.
(2) Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului.
ART. 10
(1) Rezultatul concursului, indiferent de categoria posturilor publicate pentru care s-a concurat, se consemnează într-un proces-verbal şi se comunică candidaţilor în termen de 24 de ore de la terminarea concursului.
(2) După comunicarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie,în scris, în termen de două zile lucrătoare la sediul unităţii, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
(3) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se comunică tot în scris de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.
#M1


ART. 11
(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, candidaţii care la proba scrisă a examenului de specialitate nu au obţinut minimum 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul.
#B
(2) În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 120 de puncte.
ART. 12
(1) Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post
publicat pentru care s-a candidat.
(2) Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
(3) În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare (aceeaşi
specialitate, acelaşi loc de muncă), clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.
ART. 13
(1) Concursul pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist se validează de către conducătorul unităţii care a publicat postul, iar catalogul definitiv se afişează la avizierul unităţii respective.
(2) Contestaţiile privind modul de validare a concursului se adresează
autorităţilor administraţiei publice locale sau instituţiilor/ministerelor cu reţea sanitară proprie, respectiv Ministerului Sănătăţii, în funcţie de subordonare, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale.
(3) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de 15 zile de la depunerea acestora.
ART. 14
(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, încadrarea candidaţilor declaraţi promovaţi se face prin act administrativ al conducătorului unităţii care a organizat concursul.
(2) Actul administrativ se emite în termen de 5 zile de la validarea concursului, încadrarea urmând a se face în termen de maximum 15 zile de la emiterea actului.
ART. 15
(1) Medicii, medicii dentişti, farmaciştii, biologii, biochimiştii şi chimiştii care nu se prezintă în termenul stabilit la posturile pentru care au candidat pierd dreptul câştigat prin concurs.
(2) În cazul în care neprezentarea se datorează unor situaţii obiective, unitatea poate prelungi termenul de prezentare la post cu 30 de zile.

ART. 16

Încadrarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor declaraţi promovaţi în urma concursului se face de către conducătorul unităţii care a organizat concursul, pe bază de contract individual de muncă pe durată nedeterminată.
SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi desfăşurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist
ART. 17
Organizarea examenului/concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante sau temporar vacante se aprobă de către conducătorul unităţii, cu avizul ordonatorului de credite imediat superior, în funcţie de subordonare.
ART. 18
(1) Anunţul de examen/concurs întocmit de unitatea sanitară, indiferent de subordonare, va fi dat publicităţii simultan într-un ziar local şi va fi postat pe pagina de internet a unităţii sanitare, respectiv afişat la sediul acesteia.
(2) Anunţul de examen/concurs va cuprinde:
a) unitatea sanitară, gradul profesional şi specialitatea postului vacant, perioada pentru care se organizează examenul/concursul, cu precizarea, după caz, a atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii;
b) condiţii de înscriere (nu se admite îngrădirea participării în funcţie de
domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidaţilor, cu excepţia  ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pentru care există reglementări legislative specifice);
c) condiţiile pe care le oferă unitatea sanitară;
d) conţinutul dosarului de înscriere şi locul de înscriere conform prezentei metodologii;
e) tematica de concurs;
f) termenul de înscriere – 10 zile calendaristice de la data publicării;
g) cuantumul taxei de examen/concurs.


ART. 19
(1) Înscrierea la examen/concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea sanitară care a publicat postul.
(2) În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată
conform legii, candidatul va depune la unitatea sanitară care a publicat postul un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 6 alin. (2).
(3) Unităţile sanitare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs vor verifica şi vor confirma documentele din dosarele respective.
(4) Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de două zile lucrătoare pentru completarea lor.
(5) Ulterior expirării termenului prevăzut la alin. (4) nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.
(6) Situaţia privind dosarele admise sau respinse se afişează la sediul unităţii.
(7) Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare de la afişare, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de două zile lucrătoare de la depunere.
ART. 20
(1) Comisiile de examen/concurs vor fi formate din:
a) preşedinte: – un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist
primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului;
b) membri:
– un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului;
– un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului, desemnat de organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti;
c) directorul medical al unităţii;
d) secretar – medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist.
(2) Directorul medical şi secretarul comisiei nu notează candidaţii.
(3) Din comisiile de examinare nu pot face parte persoane care se înrudesc cu candidaţii, până la gradul al IV-lea, sau care au relaţii cu caracter patrimonial ori interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi.
(4) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici sau medici dentişti în structurile UPU-SMURD ori CPU, şeful structurii respective sau înlocuitorul legal al acestuia este membru în comisia de examinare a candidaţilor şi are drept de notare numai în cazul în care deţine titlul de specialist în specialitatea postului publicat la concurs.

(5) Comisiile de examen/concurs sunt aprobate de managerul unităţii prin act administrativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.


ART. 21
(1) Examenul/Concursul se susţine în faţa comisiei de examen constituite în conformitate cu art. 20.
(2) Examenul/Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
(3) Examenul/Concursul cuprinde:
a) o probă scrisă, care cuprinde 5 întrebări din tematica anunţată, fiecare
întrebare fiind punctată cu 20 de puncte; şi
b) o probă practică/clinică, după caz, pentru care se acordă punctajul maxim de 50 de puncte.
ART. 22
În urma susţinerii tuturor probelor de examen/concurs sunt declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 100 de puncte.
ART. 23
(1) Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post
publicat şi pentru care s-a candidat, obţinerea postului respectiv făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
(2) În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare, acelaşi grad şi aceeaşi specialitate, acelaşi loc de muncă, clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.
SECŢIUNEA a 3-a
Ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
#M1
ART. 24
(1) Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din
unităţile sanitare fără paturi, precum şi funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
(2) Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu din unităţile
sanitare cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările ulterioare.
#B
ART. 25
(1) La concursurile pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi se prezintă, după caz, medici, farmacişti, biologi, chimişti, biochimişti specialişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca specialist.
(2) Funcţia de farmacist-şef din spitalele publice se ocupă în condiţiile legii de către farmacişti cu minimum 2 ani de experienţă profesională.
(3) Medicii, farmaciştii, biologii, biochimiştii, chimiştii, cu vârsta de peste 65 de ani, nu pot participa la concurs şi nu pot fi numiţi în funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi.


ART. 26
În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat în termenul legal, funcţia va fi ocupată cu delegaţie pe o perioadă de maximum 6 luni, prin decizia conducătorului unităţii, perioadă în care se reiau procedurile de concurs.
SECŢIUNEA a 4-a
Ocuparea posturilor prin integrare clinică
ART. 27
(1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcţionează în unităţile sanitare beneficiază de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă în respectiva unitate sanitară, în limita posturilor normate,vacante şi bugetate existente în statele de funcţii ale acestora.
(2) Solicitările cadrelor didactice, însoţite de adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior medical, cu precizarea catedrei şi a disciplinei unde funcţionează şi a certificatului de specialist/primar, sunt depuse la unitatea sanitară.
(3) Solicitările prevăzute la alin. (2) sunt comunicate spre aprobare consiliului de administraţie al unităţii, care va aproba aceste încadrări numai în  secţiile/compartimentele cu paturi sau cabinetele din specialitatea în care este confirmat cadrul didactic. Încadrarea se face prin contract de muncă cu durată nedeterminată.
ART. 28
(1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare poate beneficia de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă în unităţi sanitare publice, în condiţiile prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), după obţinerea aprobării consiliului de administraţie al unităţii se va solicita şi aprobarea Ministerului Sănătăţii.


#CIN
*) Legea-cadru nr. 284/2010 a fost abrogată. A se vedea Legea-cadru nr.
153/2017.
#B
ART. 29
(1) Personalul didactic medico-farmaceutic care a beneficiat de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă o perioadă mai mare de 5 ani în unităţi sanitare publice poate continua activitatea cu normă întreagă în unitatea sanitară respectivă, la cerere. Cererea va fi însoţită de avizul instituţiei de învăţământ superior medical, de renunţarea la calitatea de cadru didactic, în cazul aprobării solicitării de trecere în reţeaua sanitară.
(2) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt aprobate de către consiliul de
administraţie al unităţii sanitare, în limita posturilor normate, vacante şi bugetate în statul de funcţii al unităţii. Unitatea sanitară va informa Ministerul Sănătăţii cu privire la întregirea normei respectivei persoane.


CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
ART. 30
Întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante revine atât conducătorului unităţii care organizează concursul, cât şi comisiei de concurs.
ART. 31
Taxa de concurs este stabilită la valoarea de 150 lei pentru fiecare participant.
ART. 32
Trecerea din reţeaua de cercetare ştiinţifică medicală în reţeaua de asistenţă medicală se face prin concurs organizat conform prevederilor prezentei metodologii.
ART. 33
Angajarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, pensionari de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă şi sunt depensionaţi, se face fără concurs, în unitatea în care au funcţionat anterior pensionării, conform prevederilor legale.
ART. 34
Detaşarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor se face de către unităţile sanitare publice interesate, în condiţiile legii.
ART. 35
Ministerul Sănătăţii poate detaşa personal sanitar, indiferent de subordonarea unităţii sanitare în care este încadrat, în caz de epidemii, calamităţi sau în alte situaţii deosebite, declarate conform reglementărilor legale în vigoare, cu acordul celui în cauză.
#M2


ART. 35^1
Pentru acoperirea deficitului de personal în unităţile sanitare publice,
Ministerul Sănătăţii poate organiza sesiuni extraordinare de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici, medici dentişti şi farmacişti. Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi lista posturilor publicate la concurs se aprobă prin ordin al ministerului sănătăţii pentru fiecare sesiune în parte.
#B
ART. 36
Dispoziţiile prezentei metodologii nu afectează drepturile câştigate de medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, biochimişti, chimişti şi ceilalţi specialişti cu studii superioare, sub regimul actelor normative anterioare.
ART. 37
(1) Medicii, medicii dentişti, farmaciştii, biologii, biochimiştii şi chimiştii care sunt disponibilizaţi potrivit legii din unităţile sanitare publice pot ocupa fără concurs un post vacant într-o altă unitate sanitară publică din localitate, din judeţul respectiv sau din alte judeţe, în cazul în care postul a fost publicat la concurs şi nu s-au înscris candidaţi.
(2) Orice alt post se poate ocupa numai prin concurs.


ANEXA 2
METODOLOGIE privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi


Pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog,biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,concursul va consta în următoarele probe: proba scrisă (A), proba clinică sau practică (B), analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C).


Probele se susţin în următoarea ordine:

1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);
2. proba scrisă (A);
3. proba clinică sau practică (B).
Calcularea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice se face de comisia de concurs pe baza documentelor depuse de candidaţi.
Candidaţii vor semna de luare la cunoştinţă a punctajului obţinut la analiza şimevaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, înainte de susţinerea probelor A şi B.
A. Proba scrisă (obligatorie) se desfăşoară pe durata a 3 ore şi este:
#M1
1. secretă şi constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru
fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise.
Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi pentru funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi obligatoriu un subiect va fi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


#B
2. eliminatorie, cu un punctaj minim de promovare de:
a) 60,00 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea unor posturi de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist;
b) 70,00 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea postului de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.
Candidaţii nu au voie să păstreze cărţi sau alte materiale informative. Tragerea la sorţi a subiectelor de concurs se va desfăşura în prezenţa comisiei de concurs, în sala de concurs.


Preşedintele comisiei de concurs va depune într-o urnă bilete conţinând fiecareun număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat, în ordine alfabetică, va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat,cât şi de preşedintele comisiei de concurs, după care comisia se retrage pentru a formula 10 întrebări mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevăzut pentru proba scrisă.
Secretizarea lucrărilor se va face de către fiecare candidat în parte, prin
introducerea unui bilet ce conţine datele de identificare (nume, prenume, numărul şi seria BI/CI) în plicul situat în partea interioară a coperţii.
Înainte de introducerea biletului în plic, secretarul comisiei de concurs va
verifica datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul şi va aplica ştampila stabilită de comisie, astfel încât să cuprindă şi o porţiune din afara plicului.

Totodată,preşedintele comisiei de concurs va semna deasupra ştampilei.
Cele 10 subiecte stabilite de comisia de concurs vor fi dictate candidaţilor, iar aceştia le vor scrie la începutul fiecărei foi.
Terminarea enunţării ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei.
În timpul probei scrise, candidaţii vor fi supravegheaţi, încălcarea disciplinei de concurs ducând la eliminarea din concurs a candidaţilor vinovaţi, comisia de concurs întocmind în acest sens un proces-verbal.
În timpul probei scrise comisia de concurs se retrage şi elaborează baremul de corectură, care va fi semnat de preşedinte şi de către membrii comisiei.
La sfârşitul celor trei ore, lucrările se strâng, se numără şi se depozitează într-un dulap care se va sigila.
Fiecare subiect va primi o notă între 0 – 10 puncte, astfel încât la această probă candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte.


Deschiderea lucrărilor se va face imediat după corectare, în prezenţa
candidaţilor, şi rezultatele se vor afişa la sediul comisiei de concurs.
Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba scrisă, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.


După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei scrise, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.
Numai candidaţii care au obţinut minimum 60,00, respectiv 70,00 de puncte vor fi programaţi pentru următoarele probe, ceilalţi candidaţi vor fi declaraţi respinşi.
B. Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţile specialităţii şi ale postului scos la concurs)
La proba clinică sau practică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei.

Punctajul minim de promovare este de 60,00 de puncte.
1. În cazul în care se susţine proba clinică, aceasta se va desfăşura într-o secţie de profil, în care candidaţii nu au avut acces în ultimele 30 de zile.
Candidaţii vor fi izolaţi într-o cameră sub supravegherea secretarului, timp în care comisia de concurs va alege câţiva pacienţi, de preferinţă dintre cei nouinternaţi, pe care îi examinează, le fixează diagnosticul şi întocmeşte pentru fiecare un buletin care cuprinde numele pacientului, numărul patului şi diagnosticul complet stabilit de comisie şi semnat de toţi membrii acesteia.
La alegerea pacienţilor se va avea în vedere ca diagnosticul să corespundă
tematicii publicate.


Numele acestor pacienţi vor fi scrise pe câte un bileţel, iar candidaţii în serie de câte doi vor extrage din urnă, în faţa comisiei de concurs, biletul de examen, ce va fi semnat de preşedintele comisiei şi de candidat.
După aceasta, candidatul însoţit de cel puţin doi membri ai comisiei de concurs este condus la patul pacientului indicat pe bilet, pentru examinare, care va dura 20 de minute.
În timpul examinării, candidaţii pot solicita comisiei de concurs rezultatele examenelor paraclinice efectuate pacientului şi necesare pentru stabilirea diagnosticului.
După examinarea pacientului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiţii pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziţie 20 de minute pentru pregătirea expunerii şi va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs.
Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet diagnosticul
pacientului examinat, bilet pe care îl va semna împreună cu preşedintele comisiei de concurs.
După aceasta, candidatul face expunerea clinică a cazului, timp în care nu va fi întrerupt.

Expunerea durează 20 de minute.
La sfârşitul expunerii, preşedintele comisiei de concurs arată candidatului
buletinul cu diagnosticul stabilit de către comisie.
Pe perioada derulării probei clinice, foaia de observaţie a pacientului respectiv se păstrează de către preşedintele comisiei de concurs.
Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba clinică, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarulcomisiei de concurs va întocmi catalogul probei clinice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.


2. În cazul în care se susţine proba practică, aceasta se va desfăşura potrivit celor menţionate în tematică şi conform criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).
Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba practică, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului, în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul
comisiei de concurs va întocmi catalogul probei practice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.
Conţinutul probei practice pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti va fi stabilit de comisie conform specificului specialităţii şi postului.
C. La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la lit. A şi B se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.


Catalogul definitiv va cuprinde punctajele de la probele A, B şi C. Vor fi
declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 120 de puncte, respectiv 132 de puncte în cazul candidaţilor care concurează pentru ocuparea postului de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.
După întocmirea catalogului definitiv şi a clasamentului pe posturi, conform opţiunii depuse de candidaţi la înscriere, se stabilesc candidaţii care vor ocupa posturile, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Comisia de concurs va consemna într-un proces-verbal modul de organizare şi desfăşurare a concursului.


ANEXA 3
METODOLOGIA DE CALCUL
al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice
(proba C)
______________________________________________________________________
________
|Nr. | Activitatea profesională şi ştiinţifică |
Punctajul |
|crt.| |
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
| 1.| Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru | 10 puncte
|
| | care candidează |
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
| 2.| Media la examenul de specialitate | *)
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
| 3.| Media la examenul pentru obţinerea titlului de | **)
|
| | medic primar |
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
| 4.| Doctorat | 10 puncte
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
| 5.| Doctorand la data concursului (atestat de | 5 puncte
|
| | rectoratul universităţii de medicină şi farmacie |
|
| | sau de Academia de Ştiinţe Medicale la data |
|
| | înscrierii la concurs) |
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
| 6.| A doua specialitate confirmată prin ordin al | *)
|
| | ministrului sănătăţii |
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
| 7.| Fiecare atestat obţinut | 5 puncte
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
| 8.| Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de | 1/10 puncte
din |
| | adeverinţă cu totalul punctajului înregistrat la | punctajul
|
| | colegiul profesional, la care candidatul este în |
candidatului obţinut|
| | evidenţă în ultimii 5 ani | prin
programele de |
| | | educaţie
medicală |
| | | continuă,
creditate |
| | | de
colegiile |
| | |
profesionale (se |
| | | acordă
maximum 50 de|
| | | puncte)
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
| 9.| Activitatea de organizare (minimum un an) | ***)
|
| | a) manager de spital sau alte instituţii sanitare | 3 puncte
|
| | b) funcţie de conducere în cadrul direcţiei de | 3 puncte
|
| | sănătate publică judeţene, respectiv a |
|
| | municipiului Bucureşti |
|
| | c) funcţie de conducere în cadrul Ministerului | 3 puncte
|
| | Sănătăţii sau în alte unităţi ale ministerului cu |
|
| | rol de management sanitar sau educaţional la nivel|
|
| | naţional |
|
| | d) şef de secţie | 2 puncte
|
| | e) şef de dispensar – policlinică | 2 puncte
|
| | f) competenţă în managementul sanitar sau în | 4 puncte
|
| | conducerea serviciilor medicale ori sociale |
|
| | acordate în plus faţă de cele prevăzute la poziţia|
|
| | 7 |
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
| 10.| membru al societăţii/asociaţiei de specialitate | 3 puncte
|
|____|___________________________________________________|____________
_________|
*) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie
astfel: în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare; în cazul notării de la 0
la 20 se vor scădea 10 puncte din media obţinută.
**) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar.
***) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi
farmacist-şef.

Lasă un răspuns