Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist SPECIALIST, 16.10.2019

Examene

Publicație privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 16 Octombrie 2019

 
Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 16 octombrie – 22 noiembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

La acest examen se pot prezenta:

Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie 2019, încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;
Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
 1. Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care, la data de 31 decembrie 2019, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate;
 2. Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi care finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2019 *);

La acest examen se mai pot prezenta prin derogare de vechime, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare şi candidaţii care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 şi până la 15 aprilie 2020, inclusiv.

Dosarele depuse/transmise prin servicii poștale la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerul Sănătății pentru aprobarea derogărilor de vechime, vor include şi recomandarea coordonatorului în rezidenţiat, respectiv de pregătire în a doua specialitate, document care trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului de pregătire în această specialitate.
Pentru această categorie de candidaţi, confirmarea ca medic specialist/medic stomatolog specialist/farmacist specialist, se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului de pregătire, pe baza adeverinţei eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate. Aceste documente trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului și ștampila rotundă a unității.
Examenul se va desfăşura cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, în centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice precum şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepţia specialităţii Medicina de urgenţă, pentru care examenul se va desfăşura numai în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş.

Candidaţilor li se va aproba susținerea examenului numai în centrul universitar în care au efectuat un procent de minimum 51% din durata de pregătire în rezidențiat.

În situația în care stagiile efectuate nu întrunesc în niciunul dintre centrele universitare de formare acest procentaj de pregătire, examenul poate fi susținut în centrul cu cel mai mare procentaj al pregătirii efectuate.

În situația efectuării stagiilor de pregătire cu procentaj de 50%, în două centre universitare, decizia de aprobare a susținerii examenului într-unul din cele două centre este a Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății.

Pregătirea efectuată în străinătate și recunoscută de Ministerul Sănătății se consideră ca fiind efectuată în centrul universitar de care aparține ca îndrumare rezidentul.
După centralizarea tuturor dosarelor admise în această sesiune în condițiile de mai sus, Ministerul Sănătății poate decide rearondarea candidaților din centrele universitare în care nu se întrunesc condițiile de susținere a examenelor.
Tematicile după care se vor desfăşura examenele în această sesiune au fost publicate în săptămânalul “Viaţa Medicală”, şi sunt postate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii  www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Tematici
 
DESFĂŞURAREA EXAMENULUI
Pentru toate specialităţile cu excepţia specialității Medicină de urgenţă
Examenul de obţinere a titlului de specialist se va desfăşura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa comisiei aprobate pentru această sesiune.
Examenul de specialist are următoarele probe:
 • Proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi, cu durată de trei ore;
 • Una sau două probe clinice şi proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialităţi.

Elaborarea baremului de corectură pentru proba scrisă, precum şi modul de desfăşurare a tuturor probelor este de competenţa comisiilor de examen aprobate pentru această sesiune.

Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului, obţinând în final media 7,00.
Pentru specialitatea Medicina de urgenţă:
Examenul se va susţíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS și MECTS nr.1333/6556/2012.
Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de urgenţă se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti și Târgu Mureş – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş și va avea următoarele probe:
 
a) Proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate pentru desfăşurarea examenului de obţinere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfăşura concomitent şi va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.
Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susţine numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.
b) Proba clinică teoretică
c) Proba practică se desfăşoară utilizând simulatoare de pacient.
Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului obţinând în final media 7,00.
 
ÎNSCRIERI
 • Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare unde au efectuat minimum 51% sau procentajul maximum al pregătirii în rezidențiat, respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, sau la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 2 – 17 septembrie 2019, inclusiv.
 • Pregătirea efectuată în străinătate și recunoscută de Ministerul Sănătății se consideră ca fiind efectuată în centrul universitar de care aparține ca îndrumare rezidentul.
 • Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere sau le vor transmite prin servicii poștale, tot în perioada cuprinsă între 2-17 septembrie 2019 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
 • Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice vor depune dosarele de înscriere sau le vor transmite prin servicii poștale, tot în perioada 2-17 septembrie 2019 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.

Candidaţii care finalizează pregătirea după data de 31 decembrie 2019 şi solicită susţinerea examenului cu derogare de vechime, vor depune în acest sens dosarele de înscriere, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti sau le vor transmite prin servicii poștale la aceeași adresă.

Dosarele de înscriere ale candidaților în vederea susținerii examenului de obținere a titlului de medic specialist/medic stomatolog specialist/farmacist specialist, pot fi transmise pe răspunderea candidatului, prin orice serviciu poștal, la adresa indicate în publicație pentru depunere.
Direcţiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcţiile de specialitate ale ministerelor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 19 septembrie 2019, ora 14,00.
Tabelele cuprinzând candidaţii înscrişi prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie, însoţite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 23 septembrie 2019, pe adresa Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii, str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine direcţiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.
 
ARONDAREA CANDIDAŢILOR ŞI LISTELE NOMINALE
Arondarea numerică a candidaţilor admişi în examen pentru sesiunea 16 oct. 2019, pe centre universitare medicale acreditate şi pe specialităţi, va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale, la data de 03 octombrie 2019.
Listele definitive ale candidaţilor admişi pe specialităţi şi centre universitare, precum şi clinicile de desfăşurare, preşedinţii comisiilor de examen, data şi ora de prezentare a candidaţilor pentru susţinerea examenului, se vor afişa pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale, la data de 14 octombrie 2019.

Dosarul de înscriere al tuturor candidaţilor va
cuprinde:

 • cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea, centrul universitar în care s-a efectuat minimum 51% sau procentajul maximum al pregătirii , direcția de sănătate publică unde doreşte să se transmită certificatul de specialist, adresa mail şi un număr de telefon de contact;
 • copia buletinului de identitate/cărţii de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate;
 • copia a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenţă);
 • copia certificatului/adeverinței de medic, medic dentist sau farmacist specialist pentru candidaţii la a doua specialitate;
 • copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorţ etc.), dacă este cazul;
 • xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curricula specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
 • xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
 • xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate (unde este cazul);
 • adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic, medic dentist sau farmacist rezident după caz, la data de 31.12.2019, precum și data încheierii pregătirii.
 • pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa de finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program în specialitate. Acest documnet trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberate și ștampila rotundă a unității.
 • recomandarea coordonatorului de rezidenţiat – obligatorie pentru cei care încheie pregătirea în perioada 1 ianuarie – 15 aprilie 2020.
 • medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii**)
 • chitanţa de plată a taxei de 300 de lei, prin mandat poştal sau prin ordin de plată, achitate pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.
 • xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii pentru medicii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate.
 • certificat medical (original) în care se va preciza că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru examen.

Documentele prevăzute la lit. b)-g), vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art. 2, alin. (3) din OUG nr. 41/2016.

Potrivit alin. (4) al art. 2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția sau organul de specialitate al administrației publice centrale este obligată/obligat să o accepte.”
 
PRECIZĂRI IMPORTANTE
 1. Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligaţia de a informa în scris Ministerul Sănătăţii, asupra situaţiei survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.
 2. Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la finalizarea pregătirii.
 3. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.
 4. Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la data afișării listelor de candidați, nu vor fi admiși la examen.
 5. Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate

*) Cetăţenii străini vor depune dosarele de înscriere sau le vor transmite prin servicii poștale, tot în perioada cuprinsă între 2-17 septembrie 2019 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti și vor prezenta aprobarea MEN privind înscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuată, copie legalizată a diplomei de licenţă și după caz documente privind schimbarea numelui ( dacă este cazul – certificat căsătorie, divorț, etc.), chitanţa de plată a taxei de examen.

**) În cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse sau se vor transmite prin servicii poștale, tot în perioada cuprinsă între 2-17 septembrie 2019 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii şi vor fi însoţite de copiile documentelor originale şi de traducerea legalizată în limba română, din care sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum şi de avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii privind recunoaşterea acestor stagii. În lipsa acestui aviz candidații vor prezenta și un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox (document orginal + traducerea legalizată în limba română), acest set va fi notat ”setul II ”, precum și recomandarea coordonatorului de rezidențiat din România privind echivalarea (recomandarea trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns