SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006:                                               funcția de șef Secția clinică Chirurgie pediatrică.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze; b) copie xerox de pe diploma de studii; c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate; e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze; f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate; g) certificat privind starea de sănătate; h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România; i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România; j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate; k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției; l) adeverință din care să reiasă confirmare cadru didactic universitar medical; m) cazierul judiciar; n) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 200 de lei și se va achita la casieria spitalului. În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist). Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs. Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică. Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă. Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist. Regulamentul de organizare a concursului și bibliografia de concurs se publică pe site-ul:
www.spitalcopiibrasov.ro, la rubrica informații – informații publice și se afișează și la sediul unității.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 14.02.2020, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 14.02.2020. Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0268.415.130, int. 160.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns