SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Cardiologie, cu competență în Cardiologie intervențională, la Compartimentul Cardiologie intervențională.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de primar și a certificatului de competență;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de participare la concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului (orar casierie: luni-joi: 08,00-11,00 și
13,30-15,00; vineri: 08,00-10,00 și 13,30-15,00; în ultima zi lucrătoare din lună programul este de la 08,00 la 9,30).
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 29.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 29.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, tel.: 0357.407.200, int. 277.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns