SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                             • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția clinică Chirurgie generală II – Compartiment ATI;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția clinică Ortopedie I;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția clinică Ortopedie II;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția clinică Cardiologie II;
• un post cu normă întreagă de biolog principal pentru Laboratorul de Analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; j) curriculum vitae.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Pentru posturile de medic tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și poate fi găsită pe site-ul: www.ms.ro la rubrica: Specialiști/ Concursuri/ Examene și concursuri naționale/ Tematica examenului de specialitate. Pentru postul de biolog tematica de concurs este disponibilă la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 13.03.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 13.03.2020. Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0264.592.771, int. 1120.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns