SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ (JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ (JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN) scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. m.s.p.
nr. 1.706/2007 cu modificările și completările ulterioare:                                   funcția de șef Compartiment Primire Urgențe;                                                  șef Secția Medicină internă;
 șef Secția Chirurgie generală;
 șef Secția Pediatrie;
 șef Secția Neurologie;
 șef Secția Obstetrică-ginecologie;
 șef Secția Pneumologie;
 șef Secția Cardiologie;
 șef Secția Psihiatrie;
 șef Secția ATI + UTS

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații doresc să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu
funcția pentru ocuparea căreia dorește să candideze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate tip A5;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea
sau de Colegiul Medicilor din România;
h 1 ) în situația în care persoana a fost sancționată și a contestat conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de Colegiul
Medicilor din România, certificat de grafă, emis de instanța judecătorească competentă, din care să reiasă existența pe rolul instanței a unui
litigiu cu privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copie xerox de pe carnetul de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a unității/compartimentului;
l) chitanța de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
Candidații vor prezenta originalele actelor depuse în copie, pentru a putea fi semnate pentru conformitate exemplarele xerocopiate depuse
la dosar.
Pentru funcția de medic șef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicină de urgență, cu grad de medic specialist sau
primar, cu experiență minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU.
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora
le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs. În situația în care persoanele
sancționate contestă conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din România, interdicția de a
participa la concurs produce efecte de la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și
în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).

Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi pierd dreptul de practică medicală și pot participa la
concursul sau la examenul de ocupare a funcției de șef de secție numai după redobândirea dreptului de exercitare a profesiei, obținut în
condițiile legii.
Medicii care au împlinit vârsta de 67 de ani nu pot participa la concurs conform art. 185, alin. 13 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările ulterioare.
Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, proba scrisă, proba clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă specialității secției.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 25.10.2019, iar concursul se organizează în termen de
minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 25.10.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0255.511.425, int. 116.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns