SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE „SF. SPIRIDON” IAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE „SF. SPIRIDON” IAȘI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă la
Secția Clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Neurologie la Secția clinică Medicină internă II – Compartimentul Neurologie;
 patru posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de
Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru UPU-SMURD – Radiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția clinică Chirurgie generală III;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Clinică Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția clinică Ortopedie și traumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie toracică la Secția clinică Chirurgie generală I – Compartimentul Chirurgie toracică;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția clinică Chirurgie generală II – Compartimentul Chirurgie laparoscopică;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția clinică Chirurgie generală II;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea ATI la Secția clinică ATI.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al angajatorului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și sunt afișate pe site-ul Ministerului Sănătății și la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Independenței nr. 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 16.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 16.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0232.240.822, int. 248.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns