SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. GAVRIL CURTEANU” ORADEA (JUDEȚUL BIHOR) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. GAVRIL CURTEANU” ORADEA (JUDEȚUL BIHOR)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Reumatologie la Compartimentul Reumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie pediatrică la Compartimentul Neurologie pediatrică;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală adulți;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția clinică Pediatrie I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția clinică Boli infecțioase I;                                                un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la Secția clinică Oncologie medicală;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția Anestezie-terapie intensivă;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze (cerere tip de la Serviciul RUNOS);
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează și fișa medicală tip A(B) pentru permis auto;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae (model european).

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Pentru toate documentele depuse în copie se prezintă pentru conformitate și originalul.
Spitalul oferă salariu conform prevederilor legale în vigoare, indemnizație de hrană, posibilități de perfecționare și promovare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. C. Coposu nr. 12, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 09.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 09.08.2019. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0359.803.800, int. 174.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns