SPITALUL DE URGENȚĂ TG. CĂRBUNEȘTI (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE URGENȚĂ TG. CĂRBUNEȘTI (JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie la Cabinetul de Endocrinologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an în specialitatea Medicină de urgență – Compartiment Primiri Urgențe.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze se depun la secretariatul spitalului;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazier judiciar sau declaraţie scrisă pe propria răspundere că nu a fost condamnat penal;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia vor fi afișate la sediul spitalului.
Concursul va consta din proba scrisă și cea clinică/practică.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 27.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 27.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0253.378.165.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns