SPITALUL „DR. KARL DIEL” JIMBOLIA (JUDEȚUL TIMIȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL „DR. KARL DIEL” JIMBOLIA (JUDEȚUL TIMIȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă, cu atestat de studii complementare în Ultrasonografie generală, la Compartimentul Boli cronice – temporar vacant pe o perioadă determinată de 12 luni.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a atestatului de studii complementare în Ultrasonografie generală;
k) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească
etc.).

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al
angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni;
documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la data de 13.12.2019, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 13.12.2019, dar nu mai
devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Contele Csekonics nr. 4, sau la tel.: 0256.360.655, int. 133.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns