SPITALUL ORĂȘENESC „SF. IERARH NICOLAE” BICAZ (JUDEȚUL NEAMȚ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC „SF. IERARH NICOLAE” BICAZ (JUDEȚUL NEAMȚ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie, cu atestat de studii complementare în Asistență medicală de urgență prespitalicească (modulul I) și în Asistență medicală de urgență spitalicească (modulul II), la Compartimentul Primiri Urgențe;         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Compartimentul Cardiologie – temporar vacant pe o perioadă determinată de 36 de luni;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Compartimentul Chirurgie – temporar vacant pe o perioadă determinată de 36 de luni;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Compartimentul Recuperare, medicină fizică și balneologie – temporar vacant pe o perioadă determinată de 36 de luni;                                                                                                                  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Compartimentul Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat,nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.09.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.09.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0233.253.071.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns