SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la Secția Gastroenterologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Nefrologie la Stația de Hemodializă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit.
e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească).

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica în conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Spitalul oferă toate drepturile prevăzute de Contractul colectiv de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist. Tematica și bibliografia care poartă avizul
Colegiului Medicilor se găsesc la Serviciul RUONS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUONS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 23.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 23.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.237.233, int. 307 sau la sediul spitalului, Serviciul RUONS din str. Progresului nr. 18.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns