SPITALUL MUNICIPAL MOTRU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL MOTRU (JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Otorinolaringologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar, respectiv ordinul de confirmare în grad de
rezident;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs pentru fiecare post sunt afișate pe site-ul Ministerului Sănătății și sunt cele stabilite
pentru obținerea gradului de specialist.
Înscrierile la concurs se fac la secretariatul spitalului, str. Carol Davilla nr. 4, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 13.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 13.12.2019. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de
înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.410.003, int. 113 – Biroul RUNOS.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns