UNITATEA MILITARĂ 01051 BUCUREȘTI din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 01051 BUCUREȘTI din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                               un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) – funcție personal aeronavigant-parașutist.
Candidații declarați „admis” în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de cadru
militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.
Condițiile generale pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în
Ord. ministrului apărării naționale nr. 70, anexa 1, art. 1 și 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016.

Candidații vor depune la sediul U.M. 01051 București dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde documentele prevăzute în Ord.
ministrului apărării naționale nr. 70, Anexa 2, art. 3, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în
copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse
Umane al U.M. 01051 București, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează selecția.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea menționată, publicată pe site-ul Ministerului Sănătății și
la sediul U.M. 01051 București.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01051 București, str. Aeroportului nr. 2-4, loc. Clinceni, în termen de 15 zile calendaristice de
la data de 25.10.2019.
Preselecția constă în parcurgerea unor probe eliminatorii de aptitudini, respectiv evaluarea psihologică, evaluarea nivelului pregătirii fizice
și examinarea medicală. Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidații care
au fost declarați „admis” la proba anterioară.

Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicare.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul dosarului de înscriere, locul, data și ora
desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, precum și organizarea concursului se pot obține la sediul U.M. 01051 București, loc. Clinceni,
str. Aeroportului nr. 2-4, jud. Ilfov. Persoane de contact Neacșa Silviu – tel.: 0786.891.897/0744.677.897 sau Cristea Marius – tel.:
0770.732.155

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns