UNITATEA MILITARĂ 02191 CONSTANȚA din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

UNITATEA MILITARĂ 02191 CONSTANȚA din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. 286/2011 și ale Ord. ministrului
apărării naționale nr. M 68/2015:                                                                        un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de familie – personal civil contractual.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați
în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, completat cu documentele prevăzute la
art. 6, alin. 2, lit. d) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) cererea de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la selecție – document
tipizat;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) certificatul de cazier judiciar, cu respectarea H.G. nr. 286/2011, Anexa, art. 3, lit. g);
e) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
f) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
g) copie a poliței de asigurare malpraxis;
h) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
i) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct de vedere
fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
j) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
k) curriculum vitae;
l) chitanță de plată a taxei de concurs;
m) copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), h) și i) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în
copie se prezintă însoțite de documentele originale care se restituie după certificarea copiilor, iar documentele tipizate se asigură candidaților
prin grija unității, se completează de către candidați și se depun la dosar în termenul legal, cu excepția fișei de examinare medicală.
Locul și perioada desfășurării examinării medicale se vor comunica ulterior.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist specialitatea Medicină de familie, publicată pe site-ul: www.ms.ro.
Desfășurarea interviului prevăzut în H.G. nr. 286/2011, art. 18, se va face conform deciziei comisiei de concurs, prin eventuala echivalare
cu proba practică a examenului din Ord. m.d. nr. 869/2015, Anexa 2.
Înscrierile la concurs se fac la sediul U.M. 02191 Constanța, str. Fulgerului nr. 1, loc. Constanța, în termen de 15 zile calendaristice de la
data de 25.10.2019. În perioada de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor se va face verificarea condițiilor
de participare la preselecție și se pot completa dosarele incomplete. Concursul se va organiza și se va desfășura în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la data de 25.10.2019, la o dată anunțată ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0241.626.200, int. 403.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns