Actele necesare pentru înscrierea la concurs studii doctorale UMF Craiova

Doctorat

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

Înscrierea se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

 1.  Cerere înscriere doctorat (formular tipizat -Cerere inscriere doctorat 2019

Nr. …………../………09.2019

DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnatul (a), …………………………………………………………………………..
domiciliat (ă) în ………………………………………………., judeŃul ……………………….,
strada…………………………………………….., nr. ……, bl. ………, sc. …….., ap. ……..
tel.: ……………………………………………….., mobil: ………………………………………..,
absolvent(ă) al (a) universităŃii: ……………………………………………………………….
Facultatea de ……………………………….., specializarea: ……………………………….,
promoŃia: ………………….., vă rog să binevoiŃi a-mi aproba înscrierea la
concursul de admitere pentru studiile universitare de doctorat în sesiunea
septembrie 2019, domeniul: Medicină / Medicină dentară / Farmacie, forma
de învăŃământ cu frecvenŃă / cu frecvenŃă redusă, forma de finanŃare
(buget/taxă): ……………………………………………….., conducător de doctorat
…….univ. dr …………………………………………………………….., temă doctorat:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Declar pe proprie răspundere că am / nu am urmat până în prezent
studii universitare de doctorat finanŃate de la bugetul de stat.
Declar că urmez / nu urmez concomitent următoarele programe de
studii (se vor menŃiona ciclul de studii şi instituŃiile de învăŃământ care le
oferă): ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. .
Mentionez că doresc să susŃin examenul de competenŃă lingvistică la
limba (franceză / engleză): ………………………………….. .
Am luat la cunoştinŃă prevederile Regulamentului de organizare şi
desăşurare a studiilor universitare de doctorat la I.O.S.U.D – U.M.F. Craiova,
privind încheierea contractului de studii doctorale, în cazul promovării
concursului de admitere la doctorat, până la data de 15 octombrie 2019.
Data: …………………………. Semnătura: ……………………..
Doamnei Director al Şcolii Doctorale – Universitatea de Medicină
şi Farmacie din Craiova

 1. Fişă tip de înscriere şi notă informare  (formular tipizat -Fisa tip inscriere si nota informare 2019.)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat
Domeniul: MEDICINĂ / MEDICINĂ DENTARĂ / FARMACIE
Specializarea: …………………………………………………………………………………………………………
I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
Numele de familie la naştere: …………………………………………………………………………………..
Numele de familie actual: ………………………………………………………………………………………….
(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, conform actului doveditor)
Prenumele: ……………………………………………………………………………………………………………
Prenumele tatălui/ mamei(familie monoparentală): ………………………………………………………
Codul numeric personal: ………………………………………………………………………………………….
Data naşterii: anul ………………………., luna ……………………………………., ziua ………………….
Locul naşterii: Ńara de origine …………………………………………………………………………………
judeŃul/Ńara(pt. străini) ……………………………., localitatea: …………………………
Sexul (F/M): …………………………., Starea civilă: căsătorit / necăsătorit / divorŃat / văduv
Starea socială specială: nu e cazul / orfan (de unul/ambii părinŃi) / provenit din case de
copii / provenit din familie monoparentală.
CetăŃenia: română cu domiciliul în România /română cu domiciliul în străinătate/ alta: ……..
CetăŃenia anterioară (dacă este cazul): ……………………………………..Etnia: ………………………
Domiciliul stabil: Ńara: ………………………………….., judeŃul: ……………………………………………..
Oraşul/comuna/satul…………………………………………………………………………………………………
Adresa: strada …………………………………………………………………………………. nr. ………………
blocul ……………………., scara ……………….., etajul ………………, ap. …………., sector: …………
Actul de identitate (UE/SEE)/Documentul de călătorie: seria ………… nr. …………………………
eliberat de …………………………………………………., data eliberării …………………………………….
perioada de valabilitate ……………………………………………………………….. .
Alte date personale: telefon fix ………………………………, mobil: ……………………………………..
adresă e-mail: ………………………………………………………………………………………………………. .
Persoană cu dizabilităŃi: DA / NU 
MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
ŞCOALA DOCTORALĂ U.M.F. CRAIOVA
I.3.a. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI
Studii preuniversitare absolvite, nivel liceu:
InstituŃia unde a absolvit: ………………………………………………………………………………………….
łara …………………………….., localitatea: ………………………………, judeŃul: …………………………
Profilul/Domeniul: …………………………………………………….., Durata studiilor …………………….
Anul absolvirii: ………………………………………, Forma de învăŃământ: ZI / SERAL / FR / ID
Date de identificare ale diplomei: Tipul (bacalaureat sau echivalentă): …………………………..
Seria ………… numărul: ………………………., emisă de …………………………………………………….
Anul emiterii: ………………………, Nr. foii matricole însoŃitoare ………………………………………..
Alte observaŃii (cazurile în care a absolvit studii anterioare în străinătate):
Vizare/recunoaştere diplomă prezentată: ……………………………………………………………………
Nr. / Serie act recunoaştere/ echivalare eliberat de DGRIAE/CNRED: ……………………………
I.3.b. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI
Absolvent de ciclu de învăŃământ universitar
Studiile absolvite:
łara: ……………………………, localitatea ………………………………….., judeŃul: ………………………
Denumirea instituŃiei de învăŃământ superior: ………………………………………………………………
Facultatea: ……………………………………………..Domeniul/Profilul:……………………………………..
Programul de studii/Specializarea: …………………………………………………………………………….
Titlul obŃinut………………………………………………., forma de învăŃământ: ZI / FR / ID / SERAL
Forma de finanŃare: BUGET: …………………… semestre / TAXĂ: ……………………. semestre,
Durata studiilor: ani: ……….., anul absolvirii: …………..
Date de identificare a actului de studii:
Tipul – denumirea (diplomă/diplomă de licenŃă/echivalentă/diplomă master): …………………..
Seria: ………….. nr. : ………………………………………………, anul emiterii: …………………………….
Emitentul: ……………………………………………………………………………………………………………….
InsoŃită de: SUPLIMENT DIPLOMĂ / FOAIE MATRICOLĂ
Alte observaŃii (cazurile în care a absolvit studii anterioare în străinătate):
Vizare/recunoaştere diplomă prezentată: ……………………………………………………………….
Nr. / Serie act recunoaştere/ echivalare eliberat de DGRIAE/CNRED: ……………………………
II. EXPERIENłĂ PROFESIONALĂ:
Locul de muncă:……………………………………………………………………………………………………
FuncŃia: ………………………………………………………………………………………………………………..
Declar cele de mai sus pe propria răspundere cunoscând sancŃiunile prevăzute de
lege pentru falsul în declaraŃii.
DATA: …………………………. Semnătura: ……………………………………….. 

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Mun. Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2, CUI: 10815397, tel.: 0351.443.500/ 0251.522.458, adresa web: http://www.umfcv.ro, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de candidații la procesul de înscriere la studiile
universitare organizate de UMF din Craiova, cu scopul de a respecta prevederile legale conform OMEN nr. 6102/2016 – Metodologia cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat.
Sunteți obligat să furnizați datele dumneavoastră personale, acestea fiind necesare în scopul înscrierii la admitere a candidaților, înmatriculării studenților-doctoranzi,desfășurării unor activități specifice domeniului educațional și derulării raporturilor juridice între dumneavoastră și universitate. În cazul refuzului sau al nefurnizării acestor
date în mod corect și complet, universitatea ar putea fi pusă în situația nerespectării reglementărilor legale specifice din domeniul educațional.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (dumneavoastră), în anumite cazuri celorlalte direcții din cadrul universității (ex. Direcția Financiară) și altor instituții guvernamentale (ex. Ministerul Educației Naționale).
UMF din Craiova stochează și păstrează datele dumneavoastră personale până la încheierea perioadei de studii – admitere / arhivare conform legislației naționale. La sfârșitul perioadei de stocare și prelucrare a datelor conform scopurilor menționate, datele dumneavoastră vor fi șterse din procesele curente și vor fi arhivate conform legislației
naționale.
Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, etnia, religia, data de eliberare/ expirare a actului de identitate/pașaportului, semnătura, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), e-mailul,
profesia, statutul pe piața muncii, formarea profesională – diplome – studii – foaia matricolă/supliment diplomă, situația familială, numele, prenumele și ocupația părinților,date privind sănătatea, inclusiv cele privind apartenența la o categorie defavorizată pe baza unor dizabilități, precum și date cu caracter special furnizate de candidaţi și pentru care vă
exprimați în scris și în mod expres acordul de utilizare a acestora, referitoare la codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate/ pașaport în scopul prelucrării acestora pentru întocmirea oricărei situații în legătură cu activitatea profesională a dvs. 

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor cu titlu gratuit, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Facultății de care aparțineți sau la care
ați depus datele personale. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.
Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor și la exercitarea drepturilor lor în temeiul art. 38, alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016. Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova este domnul Marius
Țucă și poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@umfcv.ro.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Subsemnatul / Subsemnata ___________________________________________, declar că am luat la
cunoștință conținutul prezentei informări și declar că l-am înțeles în integralitatea sa și
totodată îmi exprim consimțământul în mod liber, expres și neechivoc, pentru utilizarea
acestora în scopurile menționate anterior.
Data: Semnătura
______________________________ _____________________________.

III. Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate):

 1. Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta) 
 2. Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă
 3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)
 4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master
 5. Diplomă de bacalaureat
 6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat
 7. Certificat naştere
 8. Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
 9. Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc
 10.  Curriculum vitae
 11. Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor.

VII. Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

 1. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică
 2. Copie buletin/carte identitate (acceptată şi in format electronic)
 3. 2 dosare PVC cu filă transparentă

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor ce vor fi afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.

Atenţie! Conform prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3062/16.01.2018 (Art. 13), un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student (n.n. student-doctorand) la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Lasă un răspuns