ORDIN Nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

Doctorat Legislatie Master

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 116 din 6 februarie 2018

În conformitate cu prevederile art. 205 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

ART. I
Articolul 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 30 decembrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 13
(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două
programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare
optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din
urmă.
(4) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege,se suportă de către studenţi.
(5) În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior stabilesc,potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, asigurând, acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora în instituţiile de învăţământ superior.
(6) În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior stabilesc facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
(7) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada
studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, în instituţiile de învăţământ superior de stat şi, respectiv, cu taxă, în instituţiile de învăţământ superior particulare sau confesionale.
(8) Instituţiile de învăţământ superior pot acorda, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, cel puţin un loc fără taxă de şcolarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.
(9) Instituţiile de învăţământ superior stabilesc în cadrul metodologiei proprii condiţiile privind admiterea pe locurile bugetate, alocate în condiţiile legii, a absolvenţilor de licee situate în mediul rural.
(10) Cetăţenii menţionaţi la art. 2 alin. (2), declaraţi admişi în ciclul de studii
universitare de licenţă, master şi doctorat, se pot înmatricula numai în baza
diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute în
conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.”

ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale, Liviu-Marian Pop
Bucureşti, 16 ianuarie 2018.
Nr. 3.062.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns