Anexa 9 Declaratie pe proprie raspundere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Doctorat

Subsemnatul/a ___________________________________________, domiciliat/ă în
________________________ , strada _________________, nr. _______, judeţul
________________, posesor al cărţii de identitate seria _____. nr. _______, eliberată de
________________ la data de __________ CNP ___________________ declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile art. 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii că nu voi beneficia
concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor, că nu voi urma simultan mai mult de două programe de studii
universitare de doctorat, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora.
DATA___________ SEMNATURA CANDIDATULUI,

Lasă un răspuns